November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 46(5) - May, 2015

KATONA Norbert – TESSÉNYI Judit
A felelős vállalati magatartás önértékelési rendszerének kiterjesztése a Szerencsejáték Zrt. gyakorlata alapján
2.-12. oldal

A vállalatok társadalmi felelősségvállalását (CSR) jellemző meghatározások közös eleme, hogy a felelősségvállalás mögött üzleti döntés, üzleti döntéshozók állnak, a CSR-tevékenységet, - akciókat önkéntes elvek vezérlik és eredménye érzékelhető, sőt mérhető gazdasági és társadalmi értékteremtéssel jár. A végzett tanulmányok és a gyakorlat áttekintése azt mutatja, hogy a CSR-tevékenységértékelések elsősorban önbevalláson, önértékeléseken alapulnak és kevés kvantifikálható kimenetet tartalmaznak. Empirikus kutatások támasztják alá, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás mérhető. A szerzők kutatásuk során, induktív módon megkíséreltek a hazai, speciális piacon tevékenykedő Szerencsejáték Zrt. önértékelő rendszerének tanulmányozása és továbbfejlesztése segítségével egy olyan standard, mérhető és összehasonlítható rendszert alkotni, amely más iparági szereplő számára is rugalmas, időről időre gyors áttekintést nyújtó eszközt ad. Stratégiai, üzleti és hitelességi szempontból meghatározó, hogy a CSR-aktivitások a szervezet magkompetenciájához illeszkedjenek. Ennek mentén olyan „felhasználóbarát”, jól paraméterezhető, súlyozható rendszerre tesznek javaslatot, amely alkalmas a CSR értékelési, iparági eszköztárának, illetve módszereinek standard bővítésére. A javasolt önértékelő modell a korábbi öt szempont mentén rendezett 38 kérdés helyett 11 + 1 kritérium mentén, összesen 86 tétel értékelésével teszi lehetővé a CSR-teljesítmény mélyebb, szerencsejáték-specifikus minősítését.


PISKÓTI Marianna
A környezeti identitás szerepe a környezettudatos magatartásban – a mérési lehetőségek értékelése
13.-23. oldal

A környezettudatos viselkedés kialakulásának egyik előfeltétele a természethez való tartozás átélése. A természet közelségének érzésével nő az empátia és a segítő szándék a természet irányába, elősegítve a környezettudatos viselkedés kialakulását. A környezeti identitás a személyiség és a természet közötti kapcsolatot mutatja, a nem ember által alkotott környezettel való összekapcsolódás érzését, amely hatással van az egyének világészlelésére és a természetben való viselkedésére is. Jelen cikk a környezeti identitás koncepciójának értelmezését, relevanciáját és alkalmazásának lehetőségeit járja körbe a környezetbarát viselkedés vizsgálatában, mint a természettel való kapcsolat elemzési keretét. Ha a természethez való kötődést az egyénben tudatosnak tekintjük, akkor közvetlen (explicit vagy direkt), ha tudattalan jelenségként tekintjük, akkor közvetett (implicit vagy indirekt) mérések alkalmazhatók. A szerző írásában bemutatja a környezeti identitás implicit mérésére alkalmas Implicit Asszociációs Teszt (IAT) Nature változatát, és a módszer alkalmazásával készült empirikus kutatás eredményeit, amelyeket explicit mérésekkel vet össze. Az implicit eredmények alapján hasonló mértékben kötődünk a természeti és az épített környezethez, és a kötődés mértékének nincs hatása a viselkedésre. Az explicit mérésű környezeti identitás ugyanakkor közepesen erős kapcsolatot mutat a környezettudatos viselkedéssel. A cikk célja az eltérő eredmények értékelése és adaptálása.


BÁLINT Nóra Anna
Szolgálatosodás Nyugat-Európában és Magyarországon. Hol tartunk és merre haladunk? – Egy nemzetközi felmérés nyomán
24.-33. oldal

A szerző tanulmányában nyugat-európai és magyarországi termelővállalatok szolgálatosodását vizsgálta. A cél a szolgálatosodás mértékének és megtérülésének elemzése volt. A vizsgálatokat az IMSS kérdőíves felmérés adatain végezte el, stratégiai, operatív és eredményességi dimenziók mentén. Munkájában nemcsak Nyugat-Európa és Magyarország vállalatainak szolgálatosodásáról ad képet külön-külön, hanem az adatok közvetlen összehasonlításával megbízható összehasonlító elemzést is végzett a két térség között, melyet a tanulmány legfőbb hozzáadott értékének tekint. Nyugat-Európában a szolgáltatások kiemelkednek a versenycélok közül, míg Magyarországon gyenge helyezést érnek el a stratégiai prioritási sorrendben. Működési szinten mindkét helyen átlagosnak mondható a szolgáltatások nyújtását támogató akcióprogramokba fektetett erőfeszítés nagysága. Ez azonban nem feltétlenül mond ellent a stratégiai szintnek Nyugat-Európában, hiszen az is mondható, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos programok nem zárják ki azt, hogy
más területen is fejlesszenek (pl. lean programok). Az eredmények mindkét térségben a szolgálatosodás paradoxonát mutatják.


PULINKA Ágnes
Loyolai Szent Ignác tanulási elmélete
34.-44. oldal

Ma már nehéz úgy személyes vagy csoportos fejlesztéssel foglalkozó szakkönyvet kézbe venni, hogy a tanulás témakörébe ne fussunk bele. Vezetőként, tanácsadóként, HR-szakemberként, trénerként, szervezetfejlesztőként a tanulás fogalma, a tanulási elméletek, modellek megkerülhetetlenek. Jelen cikkében a szerző egy sajátos tanulási modellt mutat be, amely első pillantásra a David Kolb nevével fémjelzett tapasztalati tanulási modellhez hasonlít a leginkább. Ez a modell azonban meghaladja, kibővíti a már ismert tapasztalati tanulás elméletét, ami azért is figyelemre méltó, mert ezt David Kolb születése előtt 400 évvel fogalmazta meg egy szerzetes. Loyolai Szent Ignác (1491–1556) ezzel nemcsak megelőzte saját korát, de korunkat is, ráadásul ezt a tanulási modellt szervezeti szintre emelte a XVI. században, s az általa alapított szervezet azóta is ugyanezen elven működik, s Jézus Társasága, vagy jezsuita rend néven ismert.


JAKOPÁNECZ Eszter
A marketing elszámoltathatóságának problémája
45.-54. oldal

A tanulmány célja, hogy szakirodalmi összefoglalást adjon a marketing elszámoltathatóságának kérdéséről, problematikájáról. Kiindulópontját az a tény adja, miszerint nagyon változó a marketing vállalaton belüli megítélése, stratégiai szerepe sok esetben jelentősen leértékelődik a versenyképességre gyakorolt hatása ellenére. A marketing alulértékeltségének egyik oka, ha a vállalaton belül nem látják az általa „hozott számokat”, csupán azokat, amelyeket „elvisz”. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ma egy erősen fogyasztóorientált piaci korszakot élünk, amikor is a fogyasztói (és társadalmi) igények határozottabban vannak jelen a gazdálkodók gondolkodásában, mint valaha. Világosan adódik tehát az igény a marketing teljesítményének mérhetővé tételére. A szerző arra keresi a választ, milyen okai és következményei vannak az elszámoltathatóság hiányának, illetve milyen módszertant alkalmazhatnak a döntéshozók annak érdekében, hogy számszerűsíthetővé váljon a marketingteljesítmény.


NYITRAI Tamás
Hazai vállalkozások csődjének előrejelzése a csődeseményt megelőző egy, két, illetve három évvel korábbi pénzügyi beszámolók adatai alapján
55.-65. oldal

A cikk azt vizsgálja, hogy milyen besorolási pontossággal jelezhető előre a hazai vállalkozások csődje az azt megelőző egy, két, illetve három évvel korábbi éves beszámolók adatai alapján. A kutatási kérdés megválaszolásához egy, a hazai szakirodalomban még kevésbé elterjedt nem paraméteres módszer: a k legközelebbi szomszéd eljárást alkalmazza a szerző. A tanulmány külön figyelmet szentel a legjobb előrejelző teljesítmény elérését biztosító paraméterek (szomszédok száma, távolságmérték) optimális megválasztására is. A számításokat egy hazai vállalkozásokból álló, ezerelemű véletlen minta adatain végezték el. Nemzetközi kutatási eredmények szerint nagyobb találati arány érhető el, ha a csődmodellek input változói között nemcsak a csőd előtti év adatait használják fel, hanem az azt megelőző 2-3 év pénzügyi mutatóit is. E kérdés vizsgálatát is célul tűzi ki a tanulmány.


ARANYOSSY Márta – BLASKOVICS Bálint – HORVÁTH Ákos Ardzsuna
Információtechnológiai projektek sikere és kudarca
Nemzetközi tapasztalatok és hazai kutatási eredmények
66.-78. oldal

Az információtechnológiai projektek 44%-a kihívásokkal küzd és további 24%-a egyértelműen megbukott, miközben a globális IT-költés 2013-ban 3.700 milliárd USD körül alakult. Érthető, hogy a nemzetközi és a tudományos közvélemény egyaránt érdeklődéssel követi az IT-projektek sikeréhez vagy kudarcához köthető tényezők feltárására irányuló kísérleteket. A téma tárgyalását e cikkben a projektsiker alapos és többdimenziós fogalmi körüljárásával kezdik a szerzők, amely biztos alapot jelent a nemzetközi empirikus tapasztalatok bemutatásához. Kutatásuk során hazai szakértőket kérdeztek az IT-projektek bukásához vezető okokról és a sikerhez szükséges projektmenedzseri jellemzőkről. A legfontosabbnak ítélt bukási okok sorrendben a következők voltak: nem megfelelő kommunikáció az érintettek között, költségek/határidők alultervezése, és végül az elégtelen felsővezetői támogatás. Ezzel párhuzamosan a sikeres IT-projektvezetőknek a következő főbb kompetenciákkal kell rendelkezniük: változáskezelési képesség, kommunikációs képesség és vezetési képesség. Látható, hogy a kritikus tényezők elsősorban nem a technológiához kötődnek, hanem a projektmenedzsment folyamatához és emberi tényezőihez, a vezetői figyelemnek főként a tervezésre – és újratervezésre –, illetve az érintettek kezelésére érdemes irányulnia.


CIKKEK ANGOL ÖSSZEFOGLALÓI
79.-80.oldal


Budapest Management Review Vol. 46. May, 2015


KATONA, Norbert – TESSÉNYI, Judit
The extension of self-assessment system of corporate responsible behaviour based on Szerencsejáték Plc’s practice
pp. 2.-12.

Corporate social responsibility (CSR) is characterized by common elements of followings: behind responsibility there is business and decision makers, CSR activities are led by principles of voluntary action and results in measurable business and social value-crafting gains. Many studies and business-practice have already highlighted that assessment of CSR activities are primarily based on self-assessment and self-evaluation, and contains little quantitative components. Although, empirical studies confirm that corporate social responsibility can be measured. The author’s research inductively attempts to study and develop a quantitative, measurable and comparable self-assessment system for actors of gambling industry using the model of Hungarian Lotteries operating in domestic market. They suggest a “user friendly”, well parameterized, weighted system suitable for CSR evaluation methods and tools, taking into consideration that CSR activities should fit the core-competence of the examined organization. This improved self-assessment output model with its 11 + 1 criteria and 86 items leads to deeper understand of CSR performance – in compared to the basic model worked with 5 criteria and only 38 items.


PISKÓTI, Marianna
The role of environmental identity in environmentally conscious behaviour – An investigation into the measurement of environmental identity
pp. 13.-23.

A human relationship with the natural world is a prerequisite for the emergence of environmentally friendly behaviour. Feeling closer to nature and having a vivid environmental identity strengthens empathy towards nature and the desire to help in order to preserve it. Those individuals who feel connected to nature tend to be more concerned about environmental problems. Those who hold a weaker environmental identity only worry about environmental problems which have a direct effect on the individual. Environmental identity shows the relationship between identity and nature, a sense of connection to nonhuman natural environment, which affects the ways in which we perceive and act toward the world. The article covers the concept of environmental identity presenting the review of the relevant literature and the possibilities of applying the concept for the purposes of examining the environmentally conscious behaviours. The question of consciousness when examining the connection to nature is important to focus on. If this connection is a conscious phenomenon, it can be measured with explicit measures, while when the relation between human and nature is unconscious, the application of implicit measures are necessary. This study aims to compare the explicit and implicit measurements of environmental connection. As an implicit measurement Schultz’s Nature adaptation of Implicit Association Test was used, and was assessed against Clayton’s Environmental Identity Scale. Additionally the study presents the relationship between environmental identity and environmental attitudes and the development of environmentally friendly behaviour.


BÁLINT, Nóra Anna
Servitization in Western Europe and Hungary – Based on an international survey
pp. 24.-33.

The paper focuses on the servitization of manufacturing companies in Western Europe and Hungary. The author’s goal was to analyse the degree and the returns of servitization. The investigations were conducted using data of the IMSS, considering the dimensions of strategy, operations and returns. Besides giving a picture of the servitization of Western European and Hungarian companies, the paper also offers a reliable comparative analysis between the two regions, which can be considered as main value added of the paper. Services are among the most important competitive goals in Western Europe, but have a low ranking in Hungary. Regarding the operational level, programs supporting the offering of services are in the average in both places. This does not necessarily contradict the high strategic level in Western Europe, because we can say that programs related to servitization do not rule out improvement initiatives in other areas (e. g. lean programs). The service paradox is experienced in both territories.

PULINKA, Ágnes
The learning theory of St Ignatius of Loyola
pp. 34.-44.

In this article the author presents a unique learning model, which at first glance is very similar to David Kolb’s experiential learning model. However, this model transcends and expands the already known experiential learning theory, which is also made remarkable by the fact that this model had been formulated by a monk 400 years before David Kolb was born. By doing so, St Ignatius of Loyola (1491–1556) did not only precede his own time, but also ours, and furthermore, this learning model was raised to an organizational level in the 16th and the organization that he himself founded, known as the Society of Jesus or Jesuits, still works by this same principle.


JAKOPÁNECZ, Eszter
Accountability issue of marketing
pp. 45.-54.

The issue of accountability plays a key role in evaluating the marketing as corporate function within the organization. Measurability is a growing requirement, because of the following conditions: the development of the corporate functions in relation to each other, the increasingly uncertain economic and market conditions, and the impact of the crisis. However, the role of marketing in competitiveness is undisputed. Present study provides answers to the following questions: (1) what processes led to greater importance to marketing accountability; (2) what consequences has the lack of accountability; (3) what measurement methods are recommend in literature; (4) what criteria should choose practical (or theoretical) colleagues faced decisions. The author’s study aims to answer these questions providing an overall literature review.


NYITRAI, Tamás
Prediction of national enterprises’ bankruptcy based on data of financial statements from one, two and three years before the event of bankruptcy.
pp. 55.-65.

The article investigates the predictability of national enterprises’ bankruptcy on the basis of data from annual accounts 1-3 years before bankruptcy. To answer the research question the nonpar a metric k nearest neighbor method is applied which is rare in the Hungarian literature. The study gives special attention to the optimal choice of parameters (number of neighbors, distance metric) ensuring the maximal predictive power. The analysis was carried out on the basis of the sample consisting of 1000 Hungarian enterprises’ data. According to international research results higher hit rates can be obtainable when data from the last year before bankruptcy is completed by data from earlier 2-3 years as well. The study aims to investigate this question too.


ARANYOSSY, Márta – BLASKOVICS, Bálint – HORVÁTH, Ákos Ardzsuna
Success and failure of information technology projects – International experiences and domestic research results
pp. 66.-78.

44% of IT projects face with challenges and 24% has failed, while the global spending on IT has reached 3 700 billion USD in 2013. Based on that it is understandable that both the academic and private sector consider researches aiming to identify factors related to project success or project failure very important. The paper starts with a multidimensional conceptual analysis related to project success which provides a reliable basis for introducing the international empirical works. In the authors’ research Hungarian experts were asked about the main reasons leading to IT project failure and about the required project management capabilities. The most important reasons for failure are as follows: inappropriate communication among stakeholders, underestimation of budget/time requirement and inadequate senior management support. At the same time a successful IT project manager should possess the following capabilities: change management related capability, communication related capabilities and leadership related capabilities. It can be concluded that the critical success factors are not technical factors, but project management and human related factors and project managers should focus on planning, replanning and stakeholder management.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.