November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 46. kötet 1. szám - 2015. január

KENESEI Zsófia – JANECSKÓ Eszter
Önkiszolgáló technológiák elfogadásának vizsgálata a szerepelmélet segítségével
2.-19. oldal

Az önkiszolgáló technológiák (self-service technologies) használata a szolgáltatóiparban az információtechnológia és a telekommunikáció fejlődésével mindennapi életünk részévé vált. Kevés olyan szolgáltatóágazatot lehet találni, amely valamilyen módon ne alkalmazná a vevői önkiszolgálás lehetőségeit. A szerzők cikkükben bemutatják e technológiák alkalmazásának lehetőségeit, kitérnek előnyeikre és hátrányaikra, valamint egy kutatás segítségével választ kívánnak adni arra a kérdésre, hogy az önkiszolgáló technológiák használata során a fogyasztónak milyen félelmekkel, szorongásokkal kell szembenéznie, s hogy a fogyasztói szerepek pontos meghatározása ezt mennyiben oldhatja. Kutatásuk mintaválasztása lehetőséget ad arra is, hogy megvizsgálják a generációs különbségeket a fiatalabb és az idősebb használók között. Eredményeik alapján elmondhatják, hogy a feltételezett különbség a korcsoportok között nem jelentős, sokkal inkább a fogyasztóhoz köthető egyéni tényezők játszanak szerepet az önkiszolgáló technológiák elfogadásában. A fogyasztó számára a szerepek (szkriptek) pontos meghatározása nagyban segítheti az önkiszolgáló technológiák fogyasztói elfogadását és használati hatékonyságát.

CSILLAG Sára
Veszélyes vizeken? – Az etikus viselkedés elméletének és gyakorlatának összekapcsolása kooperatív kutatás keretei között
20.-32. oldal

Beszélhetünk-e egyáltalán etikus emberi „erőforrás” menedzsmentről? Mit jelenthet az „etika” kritériuma az emberierőforrás-tevékenységben? A szerző írásában – amely két, emberierőforrás-szakemberekkel végzett kooperatív kutatási projektre épül – azt szeretné bemutatni, hogy az akciókutatás izgalmas út lehet az emberierőforrás-etika elméletének és gyakorlatának feltárására, másik oldalról az elméletet és a gyakorlatot integráló kutatási folyamat résztvevőinek egyéni és csoportos fejlődését is támogathatja. A rövid elméleti összefoglaló után bemutatja a két kutatás részleteit (az „A” kutatásban egy hazai pénzintézet HR-szervezetének tagjait invitálta meg a kutatócsoportba, míg a „B” kutatásban különböző szervezetekben dolgozó HRszakemberekkel kutatott együtt), majd megoszt néhány tanulási pontot. A szerző először bemutatja, hogyan tárták fel és értették meg a résztvevők, mit jelent számukra az etika, hogyan tapasztalták meg a csoport etikai diverzitását és hogyan alakult és árnyalódott az etika jelentése az akciók és az ezeket követő egyéni és csoportos reflexiók alatt. Másodszor rámutat a kutatótársak által behozott problémákra közösen kialakított megoldási folyamat jelentőségére: a közös esetmegoldás folyamatára, amely hidat képzett az elmélet és gyakorlat, a teóriák és a tettek között a kutatás egyik fontos egyéni és csoportos tanulási pontjává vált.

FEKETE István
Integrált Kockázatmenedzsment a gyakorlatban
33.-46. oldal

A kockázatmenedzsment-szakirodalomban sok módszer található, amely alkalmas lehet a kockázatok becslésére. Ám ezek közül több csak akkor használható, ha megfelelő mennyiségű és minőségű múltbeli adat áll rendelkezésre. Azonban a legtöbb kockázat értékeléséhez sokszor nem érhető el ilyen naprakész adatbázis. Természetesen e kockázatok bekövetkezési valószínűségét és hatását is megbízható módon kell becsülni/értékelni. A kérdés csak az, hogy mi módon tegyük is ezt? A kérdés megválaszolására a szerző kidolgozott egy módszert, amit máig már több mint ötven projekt esetében alkalmazott sikeresen. Az alkalmazások során szerzett tapasztalatokat felhasználva a módszert továbbfejlesztette. Ez a cikk a továbbfejlesztett módszer újdonságait foglalja össze. A cikkben található egy esettanulmány is annak szemléltetésére, hogyan lehet az általa kidolgozott megközelítéssel a kockázatokat felmérni és kezelni.

JENEI István – LOSONCI Dávid – HEIDRICH Balázs – KÁSA Richárd
A modern termelési koncepciók és a szervezeti kultúra kapcsolata – irodalomfeldolgozás
47.-58. oldal

Habár egyöntetű a kutatók és szakértők véleménye a tekintetben, hogy a szervezeti kultúra változtatása nélkül nem lehet sikeres és fenntartható egyik modern termelési koncepció sem, meglehetősen csekély az egyes termelési koncepciók és a szervezeti kultúra kapcsolatát vizsgáló empirikus munkák száma. Így máig megválaszolatlan a témával kapcsolatos számos alapkérdés. Jelen irodalomfeldolgozás a vezető termelésmenedzsment- folyóiratokban megjelent munkákra építve vizsgálja a modern termelési koncepciók és a szervezeti kultúra kapcsolatát. A szervezeti kultúra empirikus megragadásánál az egyik széles körben elfogadott eszközt, a versengő értékek modelljét (Competing Values Framework – CVF) állítja középpontba. A tanulmány az első felében bemutatja a szervezeti kultúra kutatásának motivációit, a releváns irodalomként meghatározott kiemelt cikkek kiválasztásának lépéseit, a CVF-modellt. A tanulmány második része foglalkozik, hogy a kiválasztott forrásokban leírt kutatások milyen kapcsolatot tártak fel a CVF-modellel megragadott szervezeti kultúra és három modern termelési koncepció, a teljes körű minőségmenedzsment (TQM), a fejlett termeléstechnológia (Advanced Manufacturing Technology – AMT) és a lean menedzsment esetében. A szerzők a cikk végén a hazai kutatások eredményeit mutatják be, majd a tanulmány fő megállapításait összegzik.

TESSÉNYI Judit
A szerencsejátékok társadalmi és gazdasági hatásai, valamint a játékszenvedély prevenciójára alkalmazott nemzetközi gyakorlatok
59.-64. oldal

A szerencsejátékok társadalmi és gazdasági hatásait és a játékfüggőség kérdéseit elemzi az írás. Mind a hazai, mind a külföldi tanulmányokban találkozni lehet egy ellentétes irányú törekvéssel: egyrészt a szerencsejáték mint az állami bevételek növelésének lehetősége, másrészt mint az állami kiadások, a szerencsejáték- függőséggel kapcsolatos negatív események felszámolására tett erőfeszítések. A szerző dolgozatában a téma iránt érdeklődő kutatóknak olyan közgazdasági irányultságú nemzetközi módszertant mutat be, mely a szerencsejáték és annak különböző fajtáit vizsgálva segít azok gazdasági és társadalmi vonatkozásaiban eligazodni és a különböző – pozitív és negatív – hatásokat számba venni.

FELMÉRY Zoltán – PAPP József
A magyarországi közművállalatok tehernövekedését eredményező állami intézkedések hatása Három magyarországi víziközmű-vállalkozás GDP-megoszlásának tanulságai
65.-74. oldal

A közmű-szolgáltatások fogyasztói árának általános hatósági csökkentése, a gazdasági és pénzügyi válság sújtotta magyar lakosságot „védő” kormányzati intézkedéssorozat részeként, mára szervesen betagozódott az európai közvéleményt egyaránt foglalkoztató kérdések sorába. A tagországok által eleddig szakpolitikai szinten kezelt témakör az általános politika szintjére emelkedett. Az árcsökkentéssel együtt járó, a közműcégeket az eddigieknél nagyobb mértékű tehervállalásra kényszerítő intézkedések következményei azonban egyelőre még nem ismertek. Az elemzés három magyarországi víziközmű-vállalkozás által előállított GDP megoszlását vizsgálja, az elmúlt években állandósult adóterhek következtében kialakult, valamint azok esetleges további növelése esetén bekövetkező szolgáltatói magatartás modellezésére tesz kísérletet. Az eredmények elemzése során pedig arra a következtetésre jut, hogy a vállalatokat eddigiekben terhelő elvonási arányok negatív irányba történő megváltoztatása, a jövőben fenntarthatatlan működésre kényszerítheti ezeket a vállalkozásokat.

Budapest Management Review Vol. 46. January, 2015

KENESEI, Zsófia – JANECSKÓ, Eszter
Examination of the adoption of self-service technologies with using the role-theory
pp. 2.-19.

Innovation in telecommunication and information technology creates the basis of increased usage of selfservice technologies (SST). Few services exist nowadays that do not apply the advantages of SSTs. In this paper the authors study the aspects that are important for customers to adopt these technologies. Theyfirst review the relevant literature on the adoption of SSTs, the factors that help or hinder the consumers in using these type of technologies. Script theory, as focal construct is investigated with the help of critical incidents technique. Their research is based on qualitative indepth interviews on very satisfying and/or unsatisfying incidents. Their results show significant differences between consumers but not on the basis of age (as proposed) but on the basis of individual characteristics. Results indicate that script theory is relevant, and investigation and clarification of customer roles can help managers to increase adoption of SSTs.

CSILLAG, Sára
On dangerous waters? – Linking between theory and practice of ethical behavior within the framework of cooperative research
pp. 20.-32.

Is it possible to manage human ’resources’ in an ethical way? What does ‘being ethical’ mean as related to the human resources function? In her paper – which also reflects upon her own experiences of two cooperative inquiry projects done with HRM practitioners – she wishes to argue that action research could be an exciting and novel way of exploring the meaning and practice of ethical HRM and also an appropriate tool with which to facilitate and develop individual and group ethical action learning: a learning process based on real action, collective real-case solutions and reflection. After introducing practical details pertaining to the two projects (in group ’A’ she worked with members of the HRM department of a bank as co-researchers; for group ’B’ she invited along HRM professionals from different companies) she needs to stress some ’learning points’. First, she would like to demonstrate how co-researchers explored their own definition of ethics, learned about the ethical diversity of their group, and how they probed and re-shaped theories held via action and reflection. Second, she wishes to show how collective ’solutions’ of co-researchers’ own real-time and ethically dilemma-holding cases acted as a bridge between theory and practice - and then see how the process of case resolution developed by the group become an important individual and group-level learning point.

FEKETE, István
Integrated risk management in practice
pp. 33.-46.

In risk management literature, a great number of methods can be found that are suitable for risk assessment. Most of them can only be used if there are historical data available as they rely on statistical analysis to assess risks. However, many times there is no daily database to use for assessing most risks. Of course, the probability of occurrence and impact of these risks should always be assessed / estimated in a reliable manner. The question is ‘Exactly how? To answer it the author has developed a method that has been used in more than 50 different applications up to now. Based on experience with these applications the method has now been upgraded by the author. This paper summarises the novelties of the upgraded technique. A case study illustrates how to assess and treat risks using the approach worked out by the author.

JENEI, István – LOSONCI, Dávid – HEIDRICH, Balázs – KÁSA, Richárd
Organizational culture researches on the filed of operations management – a literature review
pp. 47.-58.

Although researchers and experts agree that without changing organization al culture no modern production concepts could be sustained, the number of researches investigating the relationship of production concepts and organization al culture is rather rare. Therefore, still there are many unanswered basic questions today in the field. This literature review analyses the relationship of the modern production concepts and the organization al culture based on articles published in the leading operations management (OM) journals. In empirically capturing organization al culture it focuses on Competing Values Framework (CVF), a widely accepted measurement tool in organisational culture discipline. The first part of this study discusses the motivations behind researches of organization al culture in relation to these concepts, than describes the steps used to select relevant articles from leading OM journals. It introduces the CVF model. The second half of this study presents assumptions and findings between organization culture captured by using the CVF model and the three modern production concepts (Total Quality Management (TQM), Advanced Manufacturing Technologies (ATMs) and lean management). Results of Hungarian studies are also summarised.

TESSÉNYI, Judit
Social and economic impacts of gambling, and international practices in the prevention of gambling addiction.
pp. 59.-64.

This paper analyzes social and economic impacts of gambling, and issues of gambling addiction. There is a reverse effort in both domestic and foreign studies: first, the gambling as an opportunity to growth the state revenues, on the other hand, as the state spending, the efforts to eliminate the negative events of gambling addiction. In this study the author presents an economicsoriented international methodology, which helps - examining the different types of gambling –to get through in their economic and social aspects, and to take stock of the positive and negative effects.

FELMÉRY, Zoltán – PAPP, József
Effects of state measures causing cost increase of Hungarian utility companies – Lessons of three Hungarian water utility companies’ GDP distributions.
pp. 65.-74.

Recently the general administrative reducing of retail price of utilities, as a part of government action series protecting the economic and financial crisis hit Hungarian population, has been integrated organically into addressing issues of the European public opinion. The analysis examines the GDP distributions of three Hungarian water utility companies. The authors are attempting to model the service behavior which have been formed in recent years by the constant state tax burden. In the analysis of these results the authors conclude that negative change of the withdrawal rates of these companies can force them to unsustainable operation in the future.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.