November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 45. kötet - 2014. július-augusztus

VETŐNÉ MÓZNER Zsófia
Fenntartható élelmiszer-fogyasztás? – Lehetőségek az ökológiai lábnyom csökkentésére a magyar lakosság körében
2. - 14. oldal

Magyarországi fogyasztókról még nem készült olyan reprezentatív felmérés, amely az élelmiszer-fogyasztás környezetterhelését az ökológiai lábnyommal mérve számszerűsítette. A szerző kutatásában az élelmiszer-fogyasztásból származó ökológiai lábnyomot számszerűsítette és elemezte a magyar felnőtt lakosság körében. A cikkben először bemutatja a fenntartható élelmiszer-fogyasztás szakirodalomban található definícióit, majd a fenntartható és egészséges élelmiszer-fogyasztás mátrixát elemzi. Az elméleti áttekintést követően az empirikus kutatás eredményeinek ismertetése következik.


GÖRBE Szabina – GELEI Andrea
„Mennyit ér” a fenntarthatóság? – Esettanulmány az externális hatások mérésére azok intenálására
15. - 28. oldal

A fenntarthatóság központi kérdés a gazdálkodástudományban, ezen belül a logisztikában, hiszen a környezetre rótt szennyezésben e vállalati működési területnek is jelentős a szerepe. A szerzők dolgozata egy konkrét hazai esettanulmány segítségével vizsgálja a kérdéskört. Azt elemzik, vajon egy, az Európai Unióban is új kamiontípus (az ún. EuroCombi) alkalmazása a logisztikai folyamatokban milyen externális hatásokkal jár. Elemzésükben kísérletet tesznek ezeknek az externális hatásoknak a pénzben kifejezett mérésére. Azért fontos mindez, mert e mérés és számszerűsítés nélkül lehetetlen ezeknek a hatásoknak az internalizálása, vagyis belsővé tétele. Így mérés nélkül sem az érintett vállalatok tulajdonosai, sem azok belső döntéshozói, de a külső szabályozó szereplők sem tudják bevonni e hatásokat gazdasági döntéseikbe. Ez a mérés nem
egyszerű feladat, de nem is lehetetlen. Mindenképpen alapját, előfeltételét képezi azonban annak, hogy ilyen jellegű döntéseknél az érintettek a társadalmi, környezeti érdekeket is érvényesíteni tudják.


BENEDEK Petra
A vállalati compliance értékelése
29. - 39. oldal

A befektetők, szabályozó hatóságok, a közvélemény és egyéb külső érdekelt feleknek az átlátható működéshez kapcsolódó igényeire, elvárásaira adott újszerű válasz a compliance menedzsment, melynek célja a szabálytalan működésből eredő kockázatok csökkentése. Az írás központi kérdése, hogy miként értékelhető a compliance menedzsment tervezése, megvalósítása, mi tekinthető elért eredménynek, és a megfelelés fejlesztése hogyan járul hozzá a vállalatok gazdasági hatékonyságához. A compliance menedzsment definícióját követően az FSGO-iránymutatások, a SOX-törvény és a COSO-keretrendszer rövid ismertetése is olvasható. A vállalati önszabályozás három szakaszát lehet elkülöníteni, ezek mentén a compliance értékelés fókuszában a tervezési hatékonyság, a működési hatékonyság és az eredmények mérése áll.


MEZŐSI András
Drága-e a megújuló? – A hazai megújuló villamosenergia-termelés hatása a villamos energia árára
40. - 52. oldal

A tanulmány arra keresi a választ, hogy a megújuló alapú áramtermelők támogatása csökkentőleg hathat-e a villamos energia nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árára. Ez utóbbi tartalmazza a megújulók támogatásának összegét is. Számos elméleti cikk rámutatott arra, hogy nemcsak a nagykereskedelmi árak, hanem a kiskereskedelmi villamosenergia-árak is csökkenhetnek a drágább, megújuló alapú áramtermelők támogatása révén. A tanulmány során egy villamosenergia-piacokat szimuláló modell segítségével modellezi a szerző, hogy a különböző mennyiségű szélerőművi és fotovoltaikus kapacitás támogatása hogyan hat a magyarországi nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árakra.


BARNA Zsolt – GELEI Andrea
A szénlábnyom mérése – Fókuszban a közúti áruszállítás és raktározás
53. - 68. oldal

Mai világunkban egyre több olyan erőforrást élünk fel, amelyek hatását az otthonunknak számító Föld egyszerűen már nem képes helyreállítani. Ebben számos jelenség mellett a gazdaság globalizációja, az élesedő versenyhelyzet, a fogyasztói társadalom további térnyerése, ebből adódóan pedig a logisztikai folyamatok intenzitásának növekedése kulcsszerepet játszik. A logisztikát érő kritikáknak ösztönözniük kell a vállalatok szakembereit arra, hogy változtassanak ezen. Ehhez elengedhetetlen a jelenlegi működés szénlábnyomának mérése. Csak a jelenállapot felmérése szolgálhat alapjául a fejlesztéseknek. A szerzők tanulmányának célja a szénlábnyomszámítás egy gyakorlati alkalmazásának ismertetése. Esettanulmány jelleggel bemutatják egy nagy nemzetközi vállalat hazai leányvállalatának a szénlábnyom-számítása során alkalmazott módszertanát. A számítások során a vállalat disztribúciós logisztikai folyamataira fókuszálnak, kiemelten vizsgálták a közúti szállítás és a raktározás széndioxid-kibocsátását. Számításaikban igyekeztek pontosak lenni, a hazai energiamixre számolt legfrissebb konverziós faktorokkal számoltak. Meggyőződésük, hogy az ilyen esettanulmányok hasznosak, hiszen a bemutatott módszertan mintául, útmutatásul szolgálhat további vállalatok számára. Reményeik szerint ezzel segíthetik, hogy minél több hazai vállalat kezdje el széndioxid-kibocsátásának szisztematikus és tudományos alapokon nyugvó mérését.


KÖVES Alexandra – MANDJÁK Tibor
Úton egy fenntartható gazdasági paradigma felé – A komplexitás befogadása a hálózati elméleteken keresztül
69. - 75. oldal

Mára elkerülhetetlennek tűnik a gondolati váltás a gazdaságtudományok területén annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk a hármas (gazdasági, társadalmi, környezeti) válságot előidéző problémák megoldásaihoz. A szerzők cikkükben amellett érvelnek, hogy a komplexitás befogadása kezdeti törekvésként értelmezhető azon az úton, amely a mindennapokban érzékelhető társadalmi és ökológiai problémák megoldásához vezet. Már léteznek olyan gazdaság- és vállalatelméletek, amelyek kezdik megkérdőjelezni az eddigi főáramú koncepciókat, és készek arra, hogy elveiket, elméleteiket a működési környezet bonyolultságát elfogadva alakítsák ki, és így találjanak mindennapos megoldásokat a gazdasági működésben. Ilyen például – a cikkben szereplő – IMP (Industrial Marketing and Purchasing) csoport hálózatelmélete. A szerzők azt kívánják bemutatni, hogy az ilyen hálózatelméletek alkalmasak arra, hogy a vállalatközi szférán túl is befolyásolják azt, ahogyan a vállalatok döntéseiket meghozzák és kapcsolataikat kezelik.


KOVÁCS Zoltán – RENDESI István
Lean módszerek alkalmazása Magyarországon
76. -85. oldal

Az utóbbi időben megszaporodtak a lean alkalmazásokról szóló beszámolók. A cikk a magyarországi vállalatoknál végzett lean projektekkel foglalkozik. A szerzők feltárják a lean projektek okait és a leggyakrabban használt technikákat. Azt találták, hogy a lean projektek leggyakoribb céljai a hatékonyságnövelés, a költség- és veszteségcsökkentés. Az esetek felében az alkalmazandó módszereket tanácsadók javasolták. Az elemzések azt mutatják, hogy a felső vezetők erőteljesen részt vettek a folyamatokban (célkitűzés, módszerválasztás, esetenként a megvalósításban is). A vizsgált lean projekteknél a legnépszerűbb módszerek az 5S, PDCA és a Poka-Yoke voltak. Az esetek kétharmadában külső tanácsadók segítették a munkát. A cikk szakirodalmi részében egy tömör összefoglalás található a különböző lean megközelítésekről.


KLIMKÓ Gábor
Az agilis szemlélet első két évtizede
86. - 96. oldal

Az agilitás az elmúlt húsz év egyik fontos fogalma, amelyet több területen (gyártás, szoftverfejlesztés és projektmenedzsment) is több-kevesebb eredménnyel alkalmaztak. A hazai akadémiai diskurzus eddig mostohagyermekként kezelte e témákat, holott az érintett szakmák gyakorlati művelői számos alkalommal foglalkoztak velük. A szerző rövid áttekintést ad e területek fontosabb gondolatairól, majd ezek közül néhányat a vezetés-szervezés általánosabb tárgyalásmódjával vizsgál. Az agilis szemlélet mögött rejlő alapgondolatok egy része nem nevezhető újnak. A cikk az agilitás témájának pozicionálásával zárul.


SZOMMER Károly – BALOGH Zoltán – RACSKÓ Péter
Az on-line világban hagyott virtuális lábnyomokban rejlő információk és azok veszélyei
97. -104. oldal

A mindennapi, szinte folyamatos jelenlét a hálózaton számos melléktermékkel jár. Minden bejelentkezés, üzenet, vásárlás, akció adatok tömegét hagyja az interneten. A cikkben arra kívánnak a szerzők rámutatni, hogy ezeket az adatokat valaki vagy valakik összegyűjthetik, és esetleg olyasmire is használhatják, amihez nem járulnánk hozzá, ha ezt megkérdeznék. A szerzők nem foglalkoznak a rosszindulatú, esetleg bűntények elkövetésének céljára történő illegális adatgyűjtéssel, illetve -hasznosítással, azt kívánták bemutatni, hogy teljesen legális, ún. „white hat” eszközökkel is tartalmas felhasználói profilt lehet összeállítani. Szót ejtenek arról is, hogyan lehet megnehezíteni azok dolgát, akik rólunk szeretnének információt gyűjteni.


RAJCSÁNYI-MOLNÁR Mónika – ANDRÁS István
Multikulturalitás és cégek beágyazódása a lokális társadalomba – a dunaújvárosi nagyvállalatok példája
105. - 118. oldal

Kutatásukban a szerzők különböző nemzeti kultúrák találkozásakor, multikulturális kontextusban vizsgálják a cégek beágyazódásának dinamikus folyamatát. A lokális társadalom számára természetszerűen fontos a cégek harmonikus beágyazódása, felelős viszony kialakítása a természeti és társadalmi környezettel. A sikeres folyamat többváltozós, különösen abban a helyzetben, ahol egyszerre jelentkeznek interkulturális és interstrukturális hatások, mint a dunaújvárosi nagyvállalatok esetében. A folyamat vizsgálatához a szerzők a Komplex Kultúra- és Kommunikációs Kutatás (4K) projekt kérdőíves felmérésének adatait elemezték, hogy jobban megérthessék a beágyazódás komplex természetét.

 
MATKÓ Andrea Emese
Az önkormányzatok vezetése, szervezeti kultúrájuk dimenziói – A régió versenyképességét meghatározó sikerességi faktorok
119. - 130. oldal

A tanulmány célja, hogy azonosítsa a kapcsolatot a régió versenyképessége és az Észak-alföldi régió önkormányzatainak szervezeti kultúrája és vezetése között. A versenyképességi keretmodellek közül a Lengyel-féle piramismodell tartalmazza azt az alaptényezőt (az intézményi és társadalmi tőke, melynek meghatározó eleme a közigazgatás és az önkormányzatok működésének minőségi színvonala), melynek fejlesztésével a versenyképesség mutatói is javíthatók. Az intézményi és társadalmi tőkét mint alaptényezőt az ún. sikerességi faktorok befolyásolják. A szervezeti kultúra és vezetés vizsgálata a GLOBE nemzetközi kérdőívvel történt. A mintában 24 önkormányzat 193 középvezetője vett részt. A szervezeti kultúra dimenziói közül az önkormányzatot mint döntési központot a hatalmi távolság, a bizonytalanságkerülés, a teljesítményorientáció és a jövőorientáció dimenziói határozzák meg. A vezetőkre jellemző tulajdonságok közül a teljesítményorientált, jövőképpel bíró, karizmatikus, diplomatikus, szervezett tulajdonságok emelhetők ki. A régió társadalmi kohéziója szempontjából a szervezeti kultúra dimenziói közül a humánorientáció, a lojalitás, az asszertivitás és az individualizmus/kollektivizmus dimenziói válnak mérhetővé. A vezetői tulajdonságok közül a csoportintegrátor, a humánorientált, koordinátor és fejlődésorientált tulajdonságok segítik elő a társadalmi kohéziót.


Cikkek angol nyelvű összefoglalói
131. - 132. oldalBudapest Management Review Vol. 45. July-August, 2014

VETŐNÉ MÓZNER, Zsófia
Sustainable food consumption? – Opportunities to reduce the ecological footprint of the Hungarian population
pp. 2.-14.

In her research the author quantified and analysed the ecological footprint from food consumption in the Hungarian adult population. In the article she presents the definitions of sustainable food consumption in the literature, and then analyses the matrix of sustainable and healthy food consumption. Following a theoretical overview the author presents the results of her empirical research.


GÖRBE, Szabina – GELEI, Andrea
What is sustainability worth? – A case study of measuring and internalizing negative environmental effects of logistics operation
pp. 15.-28.

Sustainability is a key issue today both for practitioners and researchers. This is true especially for logisticians. Logistics is a function that has a significant CO2 emission and also destructs transportation infrastructure that burden our environment. The article is focusing on these issues with the help of a Hungarian case study. It analysis the effect of applying a new, long and heavy type of truck, called EuroCombi. It presents a methodology usable for measuring these negative external effects in Forint. Without proper measurement internalization of costs these externalities generate is impossible. As it will be presented in details, such a measurement is although not very easy but achievable.


BENEDEK, Petra
Assessment of corporate compliance
pp. 29.-39.

Central issue of this paper is how can be as sassed planning and implementation of the compliance management, what is considered achieved result, and how can contribute the development of compliance to the economic efficiency of enterprises. Following the definition of FSGO Compliance Management Guidelines, the SOX Act and a summary of the COSO framework are also presented. The three phases of corporate selfregulation can be separated, and those along the compliance assessment is focused on the design effectiveness, the operational efficiency and the measurement of results.


MEZŐSI, András
Is the renewable energy expensive?
pp. 40.-52.

Impact of the Hungarian renewable based power generation on electricity price The aim of this paper is to answer the question whether the support of renewable power generation could decrease the wholesale and retail electricity prices. The latter one includes the support of renewables. Several studies point out that not only the wholesale, but the retail electricity prices could decrease when supporting the more expensive, renewable power generation. A model, which simulates the electricity markets, is used in order to analyse the impact of different level of wind and photo voltaic power generator support fee on Hungarian wholesale and retail electricity prices.


BARNA, Zsolt – GELEI, Andrea
Measurement the carbon footprint – focus on road transport and warehousing
pp. 53.-68.

Due to globalization, intense competition and the consumer society logistics processes have been intensified during the last decades. This led to increased environmental strain generating intense criticism towards logistics profession. In order to decrease the environmental burden of logistics several professionals and companies have tried to make progress in this field and introduced techniques that are capable to measure the Carbon Footprint of logistics. Still public case studies are very limited. The paper presents the case of the Hungarian subsidiary of a big multinational FMCG firm. Calculations are built on the actual conversion factor developed for the Hungarian energy mix. A complex set of key performance indi actors usable to capture key characteristics of the present situation is presented. Not only the constructs of these KPIs are described in the paper but a detailed description of methodology used to calculate them is also given. The authors hope such detailed case study description will help other companies as well to initiate sustainable logistics programs.


KÖVES, Alexandra – MANDJÁK, Tibor
Towards a sustainable economic paradigm – Acceptance of the complexity through network theories
pp. 69.-75.

Today, it seems inevitable change of thought in the field of economics in order to get closer to solutions of problems which induced the triple (economic, social, environmental) crisis. In their article, the authors argue that the reception of complexity can be interpreted as an initial effort on the path that leads to the solutions of the everyday perceived social and ecological problems. The authors aim to present that the IMP (Industrial Marketing and Purchasing) group network theory is able to influence beyond the sphere of inter-company, that companies take their decisions and their relationships are treated.


KOVÁCS, Zoltán – RENDESI, István
Application of lean methods in Hungary
pp. 76.-85.

There are numerous lean applications are reported in recent publications. This article deals with the ways as companies in Hungary has run lean projects. Authors discover the most popular reasons and mostly used techniques. They have found that efficiency improvement, cost reduction, eliminating losses are the most frequent objectives of lean projects. Consultants suggested the usage of lean tools in the half of the examined cases. Analysis shows strong top managerial involvement during projects. (Goal setting, choosing techniques, training, sometimes in implementation.) Most popular techniques were 5S, FIFO, PDCA, Poka-Yoke. External consultants were used in the two third part of the cases. There is a compact summary of different lean approaches in the literature review.


KLIMKÓ, Gábor
First two decades of agility
pp. 86.-96.

The agility of is an important concept of the last twenty years, which is applied with more or less results in several areas (manufacturing, software development and project management) as well. The author gives a brief overview of the main ideas from these areas, and examines some of these with general aspects of leadership and management. The article concludes with the theme of the positioning of agility.


SZOMMER, Károly – BALOGH, Zoltán – RACSKÓ, Péter
In on-line world leaven virtual footprints information and those dangers
pp. 97.-104

Everyday, almost continuous presence on the web results number of by-products. Each login, message, shopping, action leaves mass of data on the internet. In this article, the authors wish to point out that these data may be collected by somebody or somebodies. They wanted to introduce you that a meaningful user profile can be compiled by completely legal, so-called „White hat”tools. It also notes about how you can make more difficult their job, who would like to collect information from us.


RAJCSÁNYI-MOLNÁR, Mónika – ANDRÁS, István
Multiculturalism and companies implanting to the local society – Example of corporates in Dunaújváros
pp. 105.-118.

In their research, the authors examine the dynamic process of implantation of companies in multicultural contexts at meeting of different national cultures. The harmonious implantation of companies and responsible relationship with the natural and social environment is naturally important for the local society. The successful process is multi-variable, especially in that situation where intercultural and inter structural effects simultaneously appear as in the case of large companies of Dunaújváros. The authors analysed the questionnaire survey data of Complex Culture and Communication Research (4K) project to better understand the complex nature of implantation.


MATKÓ, Andrea Emese
Local government leadership, organisational culture dimensions and the regional competitiveness factors
pp. 119.-130.

The aim of this paper is to identify the link between the competitiveness of the region and the leadership and organization culture of the north great plain region’s local governments. From the frame models the lengyel pyramid model contains the key factor (the institutional and social capital, which is determined by the high operational standard of public administration and local governments). With their development the indexes of competitiveness can be improved. The institutional and social capital, as basic determining factors, are influenced by the so called success factors. The success factors identified at local governments (local governments as decision making centers; the forming and maintenance of the region’s cohesion) aided the comparison and operationalization of the competitiveness and the organisational culture and leadership. The leadership culture was surveyed with the globe international questionnaire. 24 local governments and 193 mid-managers participated in the survey. From the dimensions of the organisational culture, the local government as a decision making center is defined by the following dimensions: the distance of the authority/leadership, avoiding insecurity, performance orientation, and future orientation. The most important qualities of the leaders are the following can be highlighted: performance oriented, has a clear vision of the future, charismatic, diplomatic and organized. From the point of view of the region’s social cohesion the following dimensions of the organisational culture became measurable: human orientation, loyalty, assertiveness and individualism vs. collectivism. The following leadership qualities help social cohesion best: team integrator, human oriented, coordinator and development oriented.


Summary of the articles in English
pp. 131. - 132.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.