November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 45. kötet 2014. január

MALOTA Erzsébet – GYULAVÁRI Tamás
Az észlelt kultúraszemélyiség és hatása az ország turisztikai és üzleti célpontként való megítélésére
2. – 13. oldal

A kutatás fő célja annak vizsgálata, hogy egy adott kultúra észlelt személyisége milyen hatással van az ország ideális turisztikai, illetve üzleti célországként való megítélésére. A kultúraszemélyiség koncepciójának bemutatása után a kultúraszemélyiség-skála (culture personality, CP) fejlesztésének kezdeti eredményeit, majd a kultúraszemélyiség dimenzióinak vizsgálatát részletezik a szerzők. A skálakialakítás során – kvalitatív eredményeiket felhasználva – egy ötvenegy tulajdonságpárból álló szemantikus differenciálskálát fejlesztettek ki és teszteltek. Jelen cikkükben összehasonlítják Franciaország és Magyarország észlelt kultúraszemélyiségét, vizsgálva a magyar és a francia válaszadók véleményének hasonlóságait és különbségeit. Eredményeik azt mutatják, hogy nemcsak az egyes kultúrák személyiségét észlelik eltérően a válaszadók, de ugyanazon kultúra személyiségének bizonyos jellemzőit is eltérően ítélik meg.


KOVÁCS Zoltán – RENDESI István
Lean módszerek alkalmazása Magyarországon
14. - 23. oldal

Az utóbbi időben megszaporodtak a lean alkalmazásokról szóló beszámolók. A cikk a magyarországi vállalatoknál végzett lean projektekkel foglalkozik. A szerzők feltárják a lean projektek okait és a leggyakrabban használt technikákat. Azt találták, hogy a lean projektek leggyakoribb célja a hatékonyságnövelés, költség- és veszteségcsökkentés. Az esetek felében az alkalmazandó módszereket tanácsadók javasolták. Az elemzések azt mutatják, hogy a felsővezetők erőteljesen részt vettek a folyamatokban (célkitűzés, módszerválasztás, esetenként a megvalósításban is). A legnépszerűbb módszerek a lean projektek során az 5S, PDCA és a Poka-Yoke voltak. Az esetek kétharmadában külső tanácsadók segítették a munkát. A cikk szakirodalmi részében egy tömör összefoglalás található a különböző lean megközelítésekről.


STERBENZ Tamás – GULYÁS Erika
Lyukas piramis – A versenyrendszer hatása a magyar kosárlabdázás eredményességére
24. - 30. oldal

A kosárlabdázás hazánkban is meghatározó szerepet tölt be a sportágak között, de nemzetközi eredményessége messze elmarad attól, amit a sportág szereplői és a sportszerető laikusok várnának. Ez az elemzés arra tesz kísérletet, hogy ennek okait, törvényszerűségeit felvázolja, és azonosítsa azokat a lehetőségeket, melyek felismerésével a magyar kosárlabdázás is a nemzetközi trendek, követelmények szerint fejlődhetne. Az elemzés alapvetően közgazdasági szemléletű, és ennek megfelelően feltételezi, hogy a szereplők szándékaik szerint racionálisak, de limitált kognitív képességeik és a környezet komplex mivolta miatt korlátozottan racionálisak, illetve önérdekkövető döntéseket hoznak. Ezen döntések megértésével és vizsgálatával az 1990-es rendszerváltás óta kialakult sportági modell intézményi kereteit tartja kiemelt fontosságúnak.


DUBELA, Szabolcs
Az Interpretive Structural Modelling (ISM) módszerének és egy lehetséges alkalmazásának bemutatása
30. – 40. oldal

A vezetői döntések támogatását több matematikai (többek között operációkutatási) alapon nyugvó módszer segítheti. Az Interpretive Structural Modelling (ISM) egy, a nemzetközi menedzsmenttudományokban széles körben, elsősorban stratégiai döntéshozatalra alkalmazott operációkutatási metódus. Komplex, többkritériumos döntési problémáknál szisztematikus segítséget nyújt az egyes tényezők kapcsolódásainak és kölcsönhatásainak feltárására. Számos sikeres – mind a tudományos, mind az üzleti életben történt – alkalmazása ellenére hazánkban kevéssé ismert. A jelen tanulmány célja, hogy részletesen bemutassa az ISM-et, továbbá egy modell eredményeit, és azok értelmezését is közölje.


FUTÓ Péter
The network structure of Hungarian business clusters
40. – 55. oldal

This article investigates the attitudes to inter-firm co-operation in Hungary by analysing a special group of business networks: the business clusters. Following an overview of cluster policy, a wide range of selfproclaimed business clusters are identified. A small elite of these business networks evolves into successful, sustainable innovative business clusters. However, in the majority of cases, these consortia of interfirm co-operation are not based on a mutually satisfactory model, and as a consequence, many clusters do not survive in the longer term. The paper uses the concepts and models of social network theory in order to explain, why and under what circumstances inter-firm co-operation in clusters enhances the competitiveness of the network as a whole, or alternatively, under what circumstances the cluster remains dependent on Government subsidies. The empirical basis of the study is a thorough internet research about the Hungarian cluster movement; a questionnaire based expert survey among managers of clusters and member companies and a set of in-depth interviews among managers of self-proclaimed clusters. The last chapter analyises the applicability of social network theory in the analysis of business networks and a model involving the value chain is recommended.


BOKOR Zoltán
Többszintű, teljes költség allokációs modell a közlekedésben
55. – 68. oldal

A közlekedési költségeket számos kutatás elemzi mind makro-, mind mikroszinten. A közlekedési vállalatokon belüli részletes, transzparens módszertannal alátámasztott költségelemzés azonban alig található a szakirodalomban. A cikk célja a többszintű, teljes költségallokációs módszer gyakorlati adaptálásához szükséges modellezési háttér kidolgozása és az alkalmazás demonstrálása közlekedési példa kalkuláción keresztül. Az így korszerűsített költségszámítási rendszer tevékenyen hozzájárulhat a közlekedési – és az egyéb szolgáltató – vállalatok gazdálkodásának megbízhatóbbá, tervezhetőbbé és elemezhetőbbé tételéhez. A modell implementálása azonban adminisztrációs erőforrástöbblettel járhat, így bevezetése elsősorban az olyan vállalatoknál indokolt, amelyek működése egzakt kalkulációt igénylő, jelentős közvetett költséghányaddal jellemezhető.


Budapest Management Review Vol. 45. January, 2014


MALOTA, Erzsébet – GYULAVÁRI, Tamás
Investigation the effect of perceived culture – personality (CP) on the evaluation of the country as ideal business/tourist destination
pp. 2-13.

The main purpose of our study was to investigate the effect of perceived culture – personality (CP) on the evaluation of the country as ideal business/tourist destination. After introducing the concept of culture-personality, initial results of our CP scale development are discussed, and dimensions of culture-personality will be examined. As a result of the scale construction procedure – based on our extensive qualitative studies –, a 51-item semantic differential scale has been developed and tested. Similarities and differences of perceived culture-personalities of France and Hungary among Hungarian and French respondents are described.


KOVÁCS, Zoltán – RENDESI, István
Application of lean methods in Hungary
pp. 14-23.

There are numerous lean applications are reported in recent publications. This article deals with the ways as companies in Hungary has run lean projects. Authors discover the most popular reasons and mostly used techniques. They have found that efficiency improvement, cost reduction, eliminating losses are the most frequent objectives of lean projects. Consultants suggested the usage of lean tools in the half of the examined cases. Analysis shows strong top managerial involvement during projects. (Goal setting, choosing techniques, training, sometimes in implementation.) Most popular techniques were 5S, FIFO, PDCA, Poka-Yoke. External consultants were used in the two third part of the cases. There is a compact summary of different lean approaches in the literature review.


STERBENZ, Tamás – GULYÁS, Erika
Holed pyramid – The effectiveness of competition system of the Hungarian basketball
pp. 24-30.

This article intends to show, through example of the Hungarian basketball how the systems of the competition can lead to faulty models which decrease the international competitiveness of the sport. The existed pyramid structure, shaped by the rational decisions of the actors does not lead to an efficient structure which is internationally competitive. However it results that all the disposal resources (labour, capital, attention) are spent on daily consumptions (e.g.: salaries, foreign players) instead of the investment in talent identification and development.
As a consequence of the study the authors expressed organic relationship does not exist between the domestic and international competitiveness in sport.


Duleba, Szabolcs
Introduction of the Interpretive Structural Modelling (ISM) method and a potential application
pp. 31-40.

Management decisions can be supported by various methods which are based on mathematical (operation research) basis. Interpretive Structural Modelling (ISM) is a well-known operations research method which is applied primarily to strategic decision making. It helps in complex, multicriteria decision problems to gain systematic view on onnections and interactions of the elements. Despite the several succesful applications not only in science but also in the business field, in Hungary this method is relatively unknown. The purpose of this study is to introduce ISM in detail and publish the results of a model related to this decision making tool.


FUTÓ, Péter
The network structure of Hungarian business clusters
pp. 41-54.

This article investigates the attitudes to inter-firm cooperation in Hungary by analysing a special group of business networks: the business clusters. Following an overview of cluster policy, a wide range of self-proclaimed business clusters are identified. A small elite of these business networks evolves into successful, sustainable innovative business clusters. However, in the majority of these consortia inter-firm co-operation is not based on a mutually satisfactory model, and as a consequence, many clusters do not survive in the longer term. The paper uses the concepts and models of social network theory in order to explain, why and under what circumstances inter-firm co-operation in clusters enhances the competitiveness of the network as a whole, or alternatively, under what circumstances the cluster remains dependent on Government subsidies. The empirical basis of the study is a thorough Internet research about the Hungarian cluster movement; a questionnaire based expert survey among managers of clusters and member companies and a set of in-depth interviews among managers of self-proclaimed clusters. The last chapter analyises the applicability of social network theory in the analysis of business networks and a model involving the value chain is recommended.


BOKOR, Zoltán
Multi-level full cost allocation model in transport
pp. 55-68.

Transport costs are analysed by several researches in macro as well as in micro level. Nevertheless, detailed cost calculations within transport companies based on transparent methodologies can hardly be found in the literature. This paper aims to elaborate the modelling background for the practical realisation of multi-level full cost allocation and to demonstrate its application through a transport related example calculation. The cost calculation system improved in such way may contribute to make the management of transport – or other service – companies more reliable, systematic and analysable. The implementation of the model, however, may need additional administrative resources so its
introduction is justified in case of companies which operate with a considerable ratio of indirect costs requiring exact calculations.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.