November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 44. kötet 2013. április

GELEI Andrea – LOSONCI Dávid –  TOARNICZKY Andrea – BÁTHORY Zsuzsanna
A lean menedzsment és a leadership jellemzők kapcsolata a hazai vállalati gyakorlatban
2. – 17. oldal

A nemzetközi szakirodalom a vezetőt a lean termelés bevezetésében és fenntartásában is kulcsszereplőként határozza meg. Ennek ellenére nagyon kevés empirikus elemzés vizsgálja a vezetőkkel kapcsolatos kérdéseket. A szerzők a kontingencialista leadership elmélet keretei között a lean termelési rendszer és a vezetési jellemzők kapcsolatát vizsgálják elméleti szempontból és empirikusan egyaránt. Bár a kérdés nem került korábbi munkák fókuszába, az elméleti és empirikus megfontolások alapján egyaránt megállapítható, hogy több vezetési jellemző is szorosan kapcsolható egy jól működő lean termelővállalat vezetőjéhez. Követendő vezetési jellemzőként jelenik meg többek között az együttműködő, a delegáló, a  teljesítményorientált, vagy fejlődésorientált. Azonosíthatók olyan jellemzők is, amelyek elméletileg nem egyeztethetők össze a lean termelési rendszer logikájával, pl. autokrata, diktatórikus vagy mikrovezető.

SZABÓ Ágnes
Szabadidősport-piacok Magyarországon
18. – 28. oldal

Napjainkra a sport, a valamikori egyértelműen civil tevékenység összetett, folyamatosan változó és jelentős üzleti lehetőségeket rejtő iparággá fejlődött. Ebben az iparágban a hivatásos sport esetében öt piac működik: a fogyasztói piac, a játékos piac, a szponzori piac, a közvetítési jogok piaca és a merchandising piac. A szabadidősport esetében is azonosíthatók piacok. A szerző célja e piacok magyarországi működésének bemutatása, amit 31 kvalitatív mélyinterjúhoz kapcsolódó eredményei segítségével tesz meg.

NEUMANN-BODI Edit
Az ügyfélszerzési mód hatásának vizsgálata a vevőelégedettségre és a lojalitásra a szervezeti piacon. Az ajánlás hatásának vizsgálata strukturális modellezés segítségével
29. – 44. oldal

A kutatás célja a marketingeszközök hosszú távú hatásának pontosabb megértése szervezetközi viszonylatban a vevőértékelési modellek egyik nehezen számszerűsíthető tényezője, az ajánlás hatásának vizsgálata által. A hatások elemzésére a strukturális egyenlőségek módszerét (Structural Equation Modelling) alkalmazta a szerző. Rámutatott, hogy az ajánlással szerzett ügyfelek elégedettebbek, lojálisabbak és gyakrabban ajánlják a vállalatot a más módon szerzett ügyfeleknél. Az összefüggések feltárása és bizonyítása különösen az ajánlás kumulatív hatása miatt jelentős. Az eredmények gyakorlati alkalmazásával lehetőség nyílik az ügyfélkör differenciáltabb, értékalapú szegmentációjára, amely pontosabb célcsoport-meghatározást lesz lehetővé, és hosszú távon hozzájárul a vállalat optimális ügyfélportfóliójának kialakításához.

SIPOS Tünde
Kaméleonok a tárgyalóasztalnál -  A viselkedés stratégiai célú utánzásának hatása a tárgyalás eredményességére
49. – 50. oldal
A tanulmány a rapport (összhang) jelenségét járja körül, bemutatva, hogyan, milyen feltételek mellett épül ki természetes módon, milyen előnyöket jelentett az evolúció folyamán, és milyen hasznot jelenthet napjainkban a tárgyalások során a partnerek számára. Rámutat arra is, hogy az összhang „mesterséges úton” is létrehozható, az interakciós partner viselkedésének tudatos utánzása által. A tudatos utánzás során az összhang valamennyi előnye megmarad a felek számára, és az utánzó fél úgy jut többletnyereséghez, hogy partnere nyereségét is növeli. A tanulmány elsősorban olyan szociálpszichológiai kísérleteket mutat be, amelyek tárgyalási szituációkra épülnek, és amelyekből hasznos gyakorlati következtetések vonhatók le a mindennapi tárgyalásokra vonatkozóan.

BERÉNYI László
Számítógép-használat otthon és a munkahelyen – a digitális kompetencia és a számítógépes munkakörnyezet ergonómiájának empirikus vizsgálata
51. – 62. oldal

A számítógépes munkavégzés elterjedése számos szempontból és módszerrel vizsgálható. A szerző kutatásai során az ember-gép-környezet összhang megteremtésének igényéből kiindulva arra keresi a választ, hogy milyen tényezők befolyásolják a számítógéppel végzett tevékenységek megszervezésének és végrehajtásának hatékonyságát. Tanulmányában a kutatás indítófázisának főbb eredményeiről, a számítógép-használati szokásokról ad áttekintést, ami elengedhetetlen az irodai-adminisztratív jellegű tevékenységekhez kötődő kritikus tényezők feltárásához, továbbá a mérési és fejlesztési feladatok megalapozásához. A szűkebb értelemben vett ergonómiai szempontok mellett a digitális kompetenciák kérdéskörét vonta be a munkába, amit releváns kérdésnek tart a hatékonyság mérése szempontjából, mivel a számítógép megválasztása és a munkahely kialakítása nem értékelhető az emberi tényező alkalmassága és az elvégzendő feladat tartalma nélkül.


Business Management Review  Vol. 44. April, 2013.

Gelei , Andrea – Losonci , Dávid – Toarniczky , Andrea – Báthory , Zsuzsanna
Lean management and leadership attributes in the practice of Hungarian firms
pp. 2-17.

The working paper focuses on two connected research questions: on one hand based on widely accepted literature it systematically maps the ideal leadership style and related leader attributes that help in transforming a company into a real and well-functioning lean organization. On the other hand the paper analyzes whether leaders of companies with more developed lean practice do or do not follow these leadership attributes recommended by literature. The study uses the fourth round of the Hungarian Competitiveness Research Survey from 2009. This study is limited to the analysis of questionnaires filled in by producers that have more than 50 employees (about 65 manufacturing firms). The authors analyze the leadership styles of two managers, namely the CEO and production manager. Results of the empirical analysis revealed astonishing and contradictory attitudes toward ideal leadership attributes of leaders operating in more developed lean companies.

SZABÓ, Ágnes
Leisure sport markets in Hungary
pp. 18-28.
Sport, which was the activity of the civil sphere, has become a complex, continuously changing industry with significant business opportunities. In the case of professional sports there are five markets: consumer, player, sponsor, media (broadcasting) and merchandising markets. In the case of leisure sports the author can also identify different markets. The aim of this paper is to present these markets in Hungary with the help of the results of the author’s 31 qualitative in-depth interviews.

NEUMANN BODI, Edit
Analyzing the impact of the customer acquisition mode to the customer satisfaction and loyalty on the corporate market – assessing the effect of recommendation with applying structural equation modelling
pp. 29-44.

The research is aimed at more precise understanding of longterm effects of marketing tools in business to business relations by analysing the impacts of recommendation potential, one of the hardly measurable factors of customer value concept. Structural Equation Modelling is applied for conducting effect analysis. The results show that customers acquired with recommendation are more satisfied, more loyal, and make more recommendation that other customer. These results are more interesting if we take the cumulative effect of recommendation in account. They provide bases for a more differentiated segmentation of customers, which results in a more accurate identification of target groups. In the long-run, the application of the customer-value concept considerably contributes to creating an optimal customer portfolio for companies.

Sipos , Tünde
Chameleons at the barganing table
pp. 45-50.

The benefit of the strategic behavioral mimicry on the efficiency of the negotiation. The paper focuses on the phenomenon of „rapport”, examining how and under what conditions it developes in a natural way, what benefits it had during the course of human evolution andwhat advantages it can hold nowadays for negotiating parties. The paper also points out that rapport can be established in an „artificial way”, by conscious imitation the behavior of interaction partners. During this conscious behavioral mimicry, all benefits of the rapportare reserved for the parties where the mimicking party gains extra benefits while increasing the benefits of the other party as well. The study presents certain social psychological experiments built around bargaining situations where useful practical conclusions can be drawn for everyday negotiating practices.

Berényi , László
Using of computers at home and on the workplace – an empirical study of the ergonomy of digital competency and the computerized working environment
pp. 51-62.

Office and administrative work, business corres-pondence, private contacts and learning are increasingly supported by computers. Moreover the technical possibilities of correspondence are wider than using a PC. It is accessible on the go by a cell phone. The author analysed the characteristics of the used devices, the working environment, satisfaction factors in connection with computer work and the digital competence by a survey. In his opinion development in an ergonomic approach is important not only to establish the technological novelties but to utilize the present possibilities of hardware and environment. The reason for this is that many people can not (or do not want) to follow the dynamic technological development of computers with buying the newest devices. The study compares the results of home and work characteristic of computer work. This research was carried out as part of the “TAMOP-4.2.1.B-10/2/ KONV-2010-0001” project with support by the European Union,co-financed by the European Social Fund.Utolsó frissítés: 2019.03.11.