November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 42. kötet 2011. április


BOKOR Attila
A IV. HR-tükör kutatás legfontosabb eredményei – HR a válság idején
2. – 18. oldal

A kutatás a vezetőkben a HR-szervezetről kialakult képet veti össze a HR önképével. Célja, hogy az egye¬zések, illetve eltérések mentén szervezeti párbeszéd induljon el, melynek fókusza a HR működésének, va¬lamint a HR és a vezetők együttműködésének fejlesztése. Az eredmények azon túl, hogy közvetlenül is szolgálják a HR tevékenységének, valamint a vezetőkkel való együttműködésének a fejlesztését, egyben az egész HR-szakma számára nyújtanak egy helyzetképet. Ezzel lehetővé teszik egy olyan szakma fejlődési dilemmáinak, trendjeinek, valamint legjobb gyakorlatainak nyomon követését, melynek hazai elfogadott¬sága, elismertsége még kialakulóban van. A kutatással a szakmán belül folyó párbeszédhez és a szakmai identitás erősítéséhez, alakításához is hozzá kívánnak járulni a szerzők.

CSONKA László
Kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok működése az autóiparban. – Eltéro szerkezet, hasonló hatás?
19. - 38. oldal

A kutatás-fejlesztés és innováció hálózatosodása mára nyilvánvalóvá vált az evolucionista közgazdasági szakirodalom alapján. Magyarországon e folyamat lassabban és kisebb mértéket ért el, mint amit a szak¬irodalom alapján várhatnánk, nem függetlenül a kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) környezet általános gyengeségeitől. A kutatás hazai KFI-hálózatok vizsgálatával arra keresi a választ, hogyan épülnek fel és működnek a hazai KFI-hálózatok, milyen szerepet játszanak a partnervállalkozások képességeinek fejlesz¬tésében? A kutatás két hazai, autóipari hálózat jellegzetességeit tárja fel, amelyek részt vesznek a regionális egyetemi tudásközpontokat támogató programban is. Noha a támogatás miatt a hálózat központi szereplői elvileg hasonló működési kereteket dolgoztak ki, a hálózatok szerkezete a gyakorlatban néhány fontos elté¬rést mutat. E különbségeknél azonban fontosabbak az azonosságok, amelyek a központi szereplők pozitív helyzetét és tevékenységét erősítik meg, szemben a hálózat peremén lévők korlátozottabb képességeivel és lehetőségeivel. A vizsgált hálózatoknak azonban így is nagyon nagy érdeme, hogy hozzájárulnak ahhoz a tanulási folyamathoz, amelynek során a hazai vállalkozások új tudást és új képességeket sajátíthatnak el – szakmai téren és az együttműködésekkel kapcsolatban is –, valamint olyan bizalmi viszonyokat alakíthat¬nak ki, amelyek hosszabb távú sikerességüket is megalapozhatja.


ROSSEN Tkatchenko
The evolution of the car-making industry
38. – 45. oldal

Mass-production, cars, pollution – they all have long become well known and well connected phenomena of the modern life. Nowadays the people can also add to the list such items like awareness, scientific approach, long-term thinking, and environmental responsibility. They are surrounded by a multitude of consumer goods, most of which are produced in a scientific manner, and all of which will more sooner than later end up in the garbage. Cars are the most noticeable – both by size and by numbers – and also the most expen¬sive of all the mass products in people’s view. For many of them they are a clear target for reprimand and regulation, and, as a result, the automotive industry is being increasingly brought under bureaucratic con¬trol, together with its whole supplier and distributor network. The author started writing this article in an attempt to place the above process under scrutiny, because it is his firm belief that similar measures, similar tough governmental control will inevitably spill over to other industries, which at the moment are produc¬ing more inconspicuous, but still polluting products. The present paper shows the relationship between car-making, supply chain management and the efforts of public administration to protect the environment – a connection with clear practical implications.


LAZÁNYI Kornélia Rozália
Érzelmek a munkahelyen
46. – 61. oldal

Az érzelmek társas létünk alapjai. Észlelési szűrőként működnek, befolyásolják tudatos döntéseinket, sőt néha döntenek is helyettünk. Gyakran kerülünk azonban olyan helyzetbe, amikor spontán érzelmeink, illetve azok kimutatása negatív következményekkel jár(na). Az elfogadható érzelmek köre kultúránként, nemenként, életkoronként más és más. Az élet számos területén a nem adekvát érzelmek kimutatása illesz¬kedési problémákhoz vezet. Tiszteletben kell például tartanunk munkahelyünk érzelmi megnyilvánulások¬ra vonatkozó normáit. A munkahelyi írott vagy íratlan szabályok követése fokozottan hangsúlyos, hiszen a normáknak való megfelelés támogatja, azok figyelmen kívül hagyása pedig gátolja az egyéni karrierter¬veket. Az érzelmi előírások súlyos megsértése akár a munkaviszony megszüntetését is eredményezheti. Ép¬pen ezért a spontán érzelmek megváltoztatásának, szabályozásának a folyamata munkahelyi környezetben a leginkább tetten érhető. A szerző tanulmányában a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma 167 alkalmazottjának példáján mutatja be, hogy a spontán érzelmek milyen gyakran nem es¬nek egybe az egyén által kimutatottakkal. Arra is rávilágít, hogy a spontán érzelmek, illetve azok tudatos eltitkolása, valamint a spontántól eltérő „hamis” érzelmek kimutatása hogyan befolyásolják a válaszadók élettel való elégedettségét.


PAPANEK Gábor
Tudástranszfer a vállalati versenyképesség javításában –  A guanajuatói(Mexikó) konferencián elhangzott előadás alapján
62. – 69. oldal

Mexikó „közepesen” fejlett ország. Gazdaságában jelentős tapasztalatok halmozódtak fel a kis- és közepes méretű vállalati szféra (ezen belül az ún. maquiladora industry, azaz az USA nagyvállalatai számára terme¬lő beszállítók) működéséről, versenyképességéről. E tudásbázisra és a téma többéves kutatására alapozva Guanajuato tagállam kormányzata, számos európai és latin-amerikai kutatót közreműködésre felkérve, 2010. november 10–12-én Guanajuato városban „The first Cathedra of Competitiveness” (Első versenyké¬pességi konferencia) címmel nemzetközi konferenciát szervezett a tárgykör megvitatására. Az alábbiakban a szerző saját előadásának gondolatmenetét vázolva – de a megfogalmazásokat a magyar Olvasók tájéko¬zottságához igazítva – mutatja be benyomásait. Úgy véli, széles körű hazai érdeklődésre is számot tarthat, miként gondolkodnak egyes nemzetközi szakértők a versenyképesség javításának gondjaival, tennivalóival kapcsolatos, térségünkben kialakult koncepciókról.

 

Budapest Management Review Vol. 42. April  2011.

Bokor, Attila
Most important results of the 4th HR mirror research – HR in the crises
pp. 2-18.

The research compares the HR organization’s image with the HR self-image in the leaders. It is aim to start organizational dialogue along the matches and differences which focuses to the HR function improving the cooperation of the HR and the leaders. The results, in addition to directly serve the HR activities and the development of the cooperation with the leaders, provide position to the all HR profession. This allows monitoring the development dilemmas, trends and best practices of a profession, which domestic acceptance, appreciation is still evolving.


Csonka, László
R&D and innovation networks in the Hungarian automotive industry - Different structure with similar impact?
pp. 19-37.

The networking in research and development (R&D) and innova¬tion became prevalent in the developed economies across space and industries. This phenomenon is less obvious in Hungary, where the general R&D and innovation (RDI) environment is less favourable for such activities. This paper highlights the present state and char¬acteristics of R&D and innovation networking in Hungary in an in¬dustry where open-production and inter-firm relationships (mainly in a vertical chain) are more common. This characteristic might help the networking in the more sensible field of RDI. The research was done at two Hungarian networks where the main members are utilizing the government support for regional university knowledge centres. Although this support means that the two networks have to operate in a more or less similar way (at least in part of their net¬work) their actual structure shows some interesting differences.


Tkatchenko Rossen
The evolution of the car-making industry
pp. 38-45.

Mass-production, cars, pollution – they all have long become well known and well connected phenomena of the modern life. Nowa¬days the people can also add to the list such items like awareness, scientific approach, long-term thinking, and environmental respon¬sibility. They are surrounded by a multitude of consumer goods, most of which are produced in a scientific manner, and all of which will more sooner than later end up in the garbage. Cars are the most noticeable – both by size and by numbers – and also the most expensive of all the mass products in people’s view. For many of them they are a clear target for reprimand and regulation, and, as a result, the automotive industry is being increasingly brought under bureaucratic control, together with its whole supplier and distribu¬tor network. The author started writing this article in an attempt to place the above process under scrutiny, because it is his firm be¬lief that similar measures, similar tough governmental control will inevitably spill over to other industries, which at the moment are producing more inconspicuous, but still polluting products.


Papanek, Gábor
Knowledge transfer on improving the competitiveness of enterprises – on the basis of the presentation of the Guanajuato (Mexico) conference
pp. 62-69.

Mexico is a „moderate” developed country. In its economy consider¬able experiences accumulated the operation, competitiveness of small and medium-sized business sector (including the so-called maqui¬ladora industry, ie, the producing suppliers for U.S.large companies). Based on this knowledge and many years of research on this topic the government of Guanajuato state organized an international conference titled The First Cathedra of Competitiveness with invited more Eu¬ropean and Latin American researchers to discuss this theme between 10-12 Nov 2010 in Guanajuato town. In the following the author out¬lining the logic of his own presentation – but aligned the wordings of the Hungarian readers awareness - presents his impressions.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.