November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 42. kötet 2011. október

RANSBURG Beatrix – VÁGÁSI Mária
A fenntartható fejlődés vállalati integrációja és kommunikációja - A hazai nagyvállalati gyakorlat vizsgálata
2. – 13. oldal

A tanulmány a fenntartható fejlődés követelményeinek vállalati integrációja és kommunikációja terén a hazai nagyvállalati körben végzett empirikus kutatás és a webkommunikáció tartalomelemzése révén nyert főbb eredményeket mutatja be. Elméleti háttérként felvázolja a fenntartható fejlődés hierarchikus értelmezési szintjeit, szervezeti integrációjának a vállalati társadalmi felelősséggel (CSR) lényegében azonos koncepcióját, valamint kommunikációjának szerepét. Az integráció és a kommunikáció megvalósulása tekintetében hat fő jellemzőt emel ki, amelyek viszonyítási alapja a vállalati tevékenység profilja, a vállalat nemzetközi piacokhoz való viszonya és a vállalati imázs.

DEMETER Krisztina – LOSONCI Dávid
Lean termelés és üzleti teljesítmény – Nemzetközi empirikus eredmények
14.  – 27. oldal

A lean termelés javít a vállalatok operatív teljesítményén. Korábbi kutatásokkal összhangban ezt nemzetközi kérdőíves felmérésből származó eredmények is alátámasztják. Nem mutatható ki azonban egyértelmű kapcsolat a lean termelés és az üzleti teljesítmény között. A szerzők kutatásukban – kifejezetten a több lean eszközt elmélyülten használó és jó operatív eredményekkel rendelkező ún. haladó lean termelők üzleti eredményeire fókuszálva – azonosították az üzleti teljesítményt befolyásoló tényezőket. Bár számos tényező kívül esik a termelésmenedzsment hatáskörén (pl. piaci dinamika, új piacra lépők száma, személyre szabás), de a termék/szolgáltatás arányának befolyásolásán, a beszállítók és a kapacitástartalékok menedzsmentjén keresztül a termelésnek is van lehetősége az üzleti teljesítmény javítására. Végül, bár közvetlen kapcsolat nem mutatható ki a lean termelés és az üzleti teljesítmény között, de a szerzők várakozásai szerint a folyamatosan javuló operatív teljesítmény kiegyensúlyozott és stabil üzleti teljesítmény alapja lehet. A haladó lean vállalatok pedig nagyobb eséllyel kerülhetnek (maradhatnak?) a jó üzleti teljesítménnyel büszkélkedő vállalatok körébe(n).

KOSZTYÁN Zsolt Tibor – KISS Judit
Mátrixalapú projekttervezési módszerek
28. – 43. oldal

A hálós projekttervezési technikákat több mint 50 éve használják a projektek teljesítésének tervezésére. Az évek során számos változatuk megjelent a CPM-módszertől a Fuzzy-hálókig. Hálótervezési módszereket alkalmaznak különböző beruházási, konstrukciós projektek esetén. Informatikai, termékfejlesztési, illetve innovációs projektek esetében azonban ezek a módszerek kevésbé alkalmazhatók, hiszen olyan problémák merülnek fel a tervezés során, melyeket a hagyományos hálótervezési módszerek nem, vagy csak nagyon nehézkesen képesek kezelni. Ebben a tanulmányban a szerzők olyan, a kutatásuk során általuk ifejlesztett
mátrixalapú projekttervezési módszereket mutatnak be, amelyeket sikerrel lehet alkalmazni informatikai, illetve innovációs projektek esetében is.

SZUCS Gergely
Az 1990–2000 között benyújtott magyar szabadalmi bejelentések környezeti hatásának idősoros elemzése 44. – 52. oldal

A szerző e kutatás keretében az 1990–2000 közötti időszak magyar intézményi és egyéni szabadalmi bejelentők, illetve jogosultak („szabadalmasok”) szabadalmainak környezeti hatását vizsgálja. Konkrétan az ebben az időszakban a Magyar Szabadalmi Hivatalnál benyújtott szabadalmi bejelentésekből elfogadott szabadalmakat tanulmányozza, a Pipacs adatbázisban található szabadalmi leírások alapján. A pozitív környezeti hatású szabadalmak száma, valamint az összes szabadalomhoz viszonyított aránya alapján von le következtetéseket a magyar környezeti innovációs tevékenységről, és ennek potenciális magyar környezeti hatásáról. A pozitív környezeti hatású szabadalmak összes megadott szabadalomhoz viszonyított aránya az időszakban 92%-os szignifikanciaszinten növekszik.

KOVÁCS Barna
Az információ-túlterhelés csökkentése tudásintenzív szervezetekben
53. – 61. oldal

Tudásintenzív szervezetekben az információ a szervezeti vagyon meghatározó tényezője. Kezelése viszont sok nehézséget támaszt, elsősorban növekvő komplexitása miatt, amivel az információ-rendszerek fejlődése sem mindig képes lépést tartani. Az egyik legfőbb, ebből fakadó probléma az információ-túlterhelés, amely az alkalmazottak terhelésének növekedése mellett a szervezet alkalmazkodókészségét, illetve versenyelőnyét is veszélyeztetheti. A cikkben bemutatott megközelítés innovatív technológiák használatával segíti a releváns információk megkeresését, kezelését szervezeti kontextusban. E megoldás vezetők számára kiemelten fontos tanulsága, hogy egy egységes fogalmi modellre épített egységes  információkezeléssel, ennek eredményeképpen egyfajta tudáskodifikáció, tudásstrukturálás segítségével jelentősen támogatható a szervezeti tudás megőrzése és gyarapítása.


Budapest Management Review, Vol 42. October, 2011


Ransburg , Beatrix –Vágási , Mária
The corporate integration and communication of the sustainable development – An empirical research of the Hungarian corporate practice
pp. 2. – 13.

The primary aim of the paper is to present main research findings related to the corporate integration and communication of the sustainability principles gained from an empirical research and web site analysis on a sample of the 200 biggest firms in Hungary. As a theoretical background it identifies the hierarchical levels of the concept of sustainable development starting from the global level and ending with the costumers’ one. The paper is focusing on the intermediate but essential organizational level, treating it as equivalent to corporate social responsibility (CSR), and its communication is considered as a mirror of corporate implementation. Six specificities of the implementation are highlighted as directly related to corporate activity / industry profile, the relation of the firms to international markets, and the corporate image, respectively.

Demeter , Krisztina – Losonci , Dávid
Lean production and business performance – international empirical results
pp.14 – 27.
 
The len production has improved the operational performance of companies. However a clear link between lean production and business performance can not be detected. In their research the authors have identified the factors affecting business performance focusing on business results of the advanced lean producers. Although a direct connection is not detected between lean production and business performance, but according to the author expects the continuously improving operational performance shall be a base for the balanced and stable business performance.

Koszt yán , Zsolt Tibor – Kiss , Judit
Matrix-based project planning methods
pp. 28 – 43.

Network planning methods have been applied for project planning for more than fifty years. Many network planning method varieties were published e.g. CPM, PDM, PERT,
GERT method and Fuzzy-nets, which can be exceedingly applied from construction project planning to R&D project planning. Furthermore, these network planning methods can hardly be used in case of IT, innovation or product development development projects. There are some shortcomings using network planning methods when scheduling an agile project, because these methods cannot handle the realization importance of the tasks. In this paper the authors’ new matrix-based project planning methods are introduced, which can be applied for IT and innovation projects.

Szűcs , Gergely
Time series analysis of environmental effects of submitted Hungarian patents between 1990 and 2000
pp. 44 – 52.

In this research the author analyses the potential environmental effects of patents submitted by Hungarian institutional and private applicants between 1990 and 2000. He studies in this period those patent applications to Hungarian Patent Office, which were later granted. For the purpose of the analysis he’s used the Pipacs database, which contains a detailed description of each patent. He’s tried to identify the patents with potentially positive environmental effect. The author draws conclusions from the number of these in proportion to all granted patents regarding Hungarian environmental innovation activity and potential environmental effect. The increase of the proportion of environmental patents to total granted patents can be confirmed on a 92% significance level.

Kovács , Barna
Reducing Information Overload in Knowledge Intensive Organizations
pp. 53 – 61.

Information is a definitive part of organizational assets in knowledge intensive organizations. Managing information however imposes challenges, mainly caused by its quantity and complexity, being always ahead of the development of information systems. This makes information overload a constant problem of organizations, possibly imposing additional burden on employees or even jeopardizing competitive edge of the organization itself. This article presents an innovative approach to manage complex information more effectively by employing a balanced approach between information push and pull. Information originating from various information sources are integrated by employing an ontology-based software component. The system provides information to the users by reasoning and querying the ontology, realizing this way the push approach. Finally, the article presents results and conclusions about testing the approach on three pilot partners in public administration.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.