November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 42. kötet 2011. december


PATAKI György – SZÁNTÓ Richárd
A társadalmi felelősségvállalás vállalati on-line kommunikációjának kritikai elemzése
2. – 12. oldal

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásával (CSR) kapcsolatos alapelvek, kezdeményezések és tevékenységek kommunikációja a vállalati kommunikáció egyik sarkalatos pontjává vált szinte az egész világon. A cégek CSR-kezdeményezéseik bemutatásához egyre többször az internetet is igénybe veszik. Az on-line média használatával párhuzamosan az elmúlt évtizedben egyre többen kutatják a CSR-kommunikáció elektronikus formáit, jóllehet ezek a kutatások többnyire leíró jellegűek, és a CSR-kommunikáció, valamint egyes vállalati jellemzők (méret, iparág és más magyarázó változók) között keresnek kapcsolatot. A szerzők e cikkben a társadalmi felelősségvállalással foglalkozó vállalati weboldalakat kritikai szemüvegen keresztül vizsgálják. Céljuk, hogy feltárják az on-line kommunikációt jellemző belső ellentmondásokat és a vallott és követett értékek közötti különbségeket.

PINTÉR Éva – DEUTSCH Nikolett
A fenntartható fejlődés elvei és azok érvényre jutása a banki gyakorlatban (I. r.)
13. – 22. oldal

Az utóbbi évtized globalizált világának versenynyomása, a környezettudatosság szerepének felértékelődése, a befektetői igények és a szabályozási keretrendszer változása újszerű tevékenységi területet nyitott meg a bankok előtt, amit nemzetközi szóhasználattal élve green bankingnek neveznek. A fenntartható fejlődést támogató projektek banki finanszírozása számos lehetőséget nyit a pénzügyi intézmények számára – hírnév, új ügyfélbázis, kockázatcsökkentés, jövedelmezőség növelése –, amennyiben a bankok a fenntarthatóság
elveit megfelelően integrálják működési stratégiájukba. A szerzők cikküket elsősorban a társadalmi, gazdasági és környezeti értelemben vett fenntartható fejlődés fogalmi és elméleti tisztázásának, valamint a környezettudatos gazdálkodás bankszférát érintő elveinek összegzésének szánták. Következésképpen először a fenntarthatóság fogalmi körét vizsgálják, felhívva a figyelmet annak összetett értelmezési lehetőségére. A fenntarthatóság értelmezési és elérési modelljeit azért mutatják be széleskörűen, mert véleményük szerint mindegyik releváns a banki gyakorlat vonatkozásában is. Kiemelt fontosságot tulajdonítanak a környezettudatos gazdálkodás banki stratégiába történő integrálásának, melynek alapjait teremthetik meg a cikkben vizsgált nemzetközi irányelvek. Fontosnak tartják megemlíteni, hogy jelen publikációban elsősorban a természeti környezet védelmével kapcsolatos kérdésekre fókuszáltak, és nem volt cél a másik aktuális és tágabb témakör, a bankszektor társadalmi felelősségvállalásának elemzése.

CSILLAG Sára – HIDEGH Anna Laura
Hogyan bonthatók le a látható és a láthatatlan falak? Kooperatív kutatás a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos mentális gátak lebontásáról
23. – 36. oldal

A szerzők tanulmányukban egy kooperatív kutatási projekt eredményeit mutatják be, melyet emberierőforrás-menedzsment szakos master hallgatókkal folytattak megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatban. Magyarországon rendkívül magas a munkanélküliség a fogyatékkal élők körében, és a szerzők úgy vélik, hogy a HR-szakértőknek kulcsfontosságú szerepük van abban, hogy a foglalkoztatási korlátokat fenntartják-e, vagy változtatnak a jelenlegi helyzeten. A kritikai emberierőforrás-fejlesztés és a kritikai pedagógia hagyományait követve kutatásuk kettős célt tűzött ki. Céljuk volt egyrészt a jövő HR szakembereinek megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos mentális mintázatainak, attitűdjeinek és hiedelmeinek feltárása, amelyek az elnyomás, diszkrimináció vagy kizsákmányolás gyökerei lehetnek. Másrészt pedig a kooperatív kutatás alkalmazásával a hallgatók emancipációját szándékoztak előmozdítani, továbbá az üzleti felsőoktatást uraló pozitivista filozófiát és értékrendszert kívánták kihívás elé állítani, s ily módon segíteni egy kritikusabb világnézet kibontakozását.

NAGY Péter
A virtuális térben élő fogyasztó. A Second Life hatása a fogyasztói magatartásra
37. – 45. oldal

A virtuális szociális világok, úgy mint a Second Life, egyre nagyobb népszerűségre téve szert, hamar az üzleti érdeklődés középpontjában találták magukat. A szerző célja, hogy feltérképezze a virtuális identitás és a fogyasztói magatartás közötti kapcsolat mibenlétét a Second Life világában. Ezért először bemutatja, hogy miként működik a Second Life és milyen jellemzőkkel rendelkezik. Másodszor ismerteti, hogy az on-line identitásalkotás miként befolyásolja üzleti szempontból az individuális viselkedést. A Second Life vizsgálata során a virtuális identitás fogalmát használja föl, mely összevethető az egyén valódi életbeli identitásával. Harmadszor: rátér a kutatási részre, amely során a Second Life világában kialakított identitás jellemzőit vizsgálta. Négy virtuális identitástípust azonosított, melyeknek más és más kapcsolata van a virtuális fogyasztás jelenségével. Végezetül: kiemeli azokat az eredményeket és megállapításokat, melyeket a vállalatoknak különösképpen figyelembe kell venniük a pszichológiai nézőpont szempontjából ahhoz, hogy eredményesen szerepeljenek a virtuális világokban.

VIDA Adrienn
A Természettudományos tárgyak és a kutatói pálya iránti érdeklődés vizsgálata a 14–18 éves korosztály körében
46. – 58. oldal

Annak ellenére, hogy a lisszaboni szerződés tekinthető a humánerőforrás-fejlesztésen keresztül megvalósuló komplex gazdaságfejlesztés első hivatalos okmányának, számos ország már a kilencvenes évek közepén reagált az egyre fokozódó globalizációs versenyképességi kihívásokra. Felismerve a reáltudományokon alapuló kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I) kulcsszerepét, jelentős változásokat indítottak nemzeti szinten. Napjainkban ezek az uniós tagországok (kiemelhető Finnország és Svédország) nem csupán gazdasági fejlettségükkel, de a kutatás-fejlesztés eredményességében is kiemelkedően teljesítenek. Az elmúlt évek során számos hazai statisztikai kimutatás támasztotta alá azt a tényt, hogy a középiskolás korosztály körében a természettudományok egyre népszerűtlenebbek, ami végeredményben a felsőoktatási jelentkezések arányát is befolyásolja. Aggodalomra adhat okot, hogy a fizika és matematika – akár természettudományi, akár tanárképző – szakokon rendkívül csekély a felsőoktatási jelentkezési arány, amelynek beláthatatlan következménye lehet a jövő oktatási színvonalára. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által finanszírozott Csodafa Projekt keretein belül kérdőíves felmérés segítségével a diákok természettudományos tárgyak (biológia, kémia, fizika, matematika, informatika), valamint a kutatói pálya iránti attitűdjét vizsgálta a szerző.

MÁTÉ Zoltán
A magyarországi kis- és középvállalkozások marketingszervezetének felépítése
59. – 67. oldal

A tanulmány egy széles körű kutatás részeredményeit közli. A teljes kutatás célja a kis- és középvállalkozások marketingtevékenységének, valamint a marketingszervezet létének és funkciójának felmérése. A szerző vizsgálja – azon középvállalkozásoknál, amelyek önálló piaccal rendelkeznek – a marketingszervezet kialakulását, működését, szervezeti méretét, jelentőségét, a marketingszervezet kialakulását, kialakításának elveit, az összvállalati szervezeten belüli helyét. A helyzetértékelést követően általános következtetések levonására, valamint gyakorlati tapasztalatokra épülő tanácsok megfogalmazására is sor kerül.

 

Budapest Management Review December, Vol. 42, 2011.


Pataki , György – Szánt ó, Richárd
Critical Analysis of Online CSR Communication in Hungary
pp. 2-12.

Communicating corporate social responsibility (CSR) principles, initiatives, and activities has become a common practice of companies all around the world. It is quite apparent that firms use internet more and more often to communicate their CSR initiatives to their stakeholders. Parallel with the extensive use of the online media, more and more research has been elaborated on the field of online CSR communication in the last decade as well. However, these studies usually have a strong descriptive focus trying to reveal connections between the intensity of online communication of CSR values and activities, and company size, industrial background, and other explanatory variables. In contrast, the authors analysed corporate web pages dedicated to CSR through critical lenses. Their research was designed to explore any dissonances and contradictions within online communication and between communication and real activities of firms from construction, retail, and telecommunication industries in Hungary.

Pintér , Éva – Deutsch , Nikolett
The principles of sustainable development and their realization in the banking practice I. part
pp. 13.-22

In the last decade, a lot of publications came to light, dealing with the social and environmental responsibility of financial institutions. Banks are expected to improve their competitive advantage by demonstrating economic development, while promoting environment care and social responsibility. This sustainable finance means to manage environmental and social risks in corporate lending and project financing. Green financial institutions have developed a wide range of innovations that can support sustainable development. This article highlights a few external and internal factor that support this aim, and which are regulated by international principles. However our survey shows that in the relevant literature there are a lot of ways to define sustainability and its achievement. We suggest that all of them can be interpreted associated with green banking operation. The goal of this paper is to identify the role of financial institutions in achieving sustainable development, and stress its strategic importance. The authors also attempt to show, why and how can this sector become the promoter of sustainability.

Csilag , Sára – Hidegh , Anna Laura
How to break down the visible and unvisible walls? – A cooperative research about the breaking down of mental barriers of the employment of disabled people
pp. 23-36.

In this paper we present the results of a cooperative inquiry research project undertaken with Master students specialized in Human Resource Management on the employment of disabled people. Unemployment among people with disabilities is very high in Hungary and HR professionals have a key role in maintaining or reducing employment barriers and modifying the present situation. Following the tradition of critical Human Resource Development and critical pedagogy, the aim of the research project was twofold. First, we aimed to reveal the mental patterns, attitudes and beliefs of future HR professionals to the employment of people with disabilities, which might become roots causes of domination, discrimination or exploitation. Secondly, through applying cooperative inquiry, researchers aimed to emancipate students and challenge the positivist philosophy and value system which usually dominate business education and thereby engender a more critical worldview.

Nag y, Péter
Consumer in the virtual world – Affect of the Second Life to the consumer behavior
pp. 37-45.

Given their increasing popularity, virtual worlds, such as Second Life, attracted the attention of the business media. The aim of the present article is to explore the relationship between virtual identity and consumer behaviour in Second Life. First, the author reviews Second Life functions and particular characteristics. Second, he illustrates how online identity construction affects one’s behaviour in such environments from a business perspective. Third, the author demonstrates his findings associated with identity construction in Second Life. More specifically, four different types of virtual identities can be identified, each with slightly different implications toward virtual consumption. Finally, he highlights the major points to which companies should pay particular attention in their virtual social world activities, focusing on the psychological mechanisms that influence people’s online behaviour and thinking.


Vida , Adrienn
Analysis of the middle school student attitudes towardsnatural sciences and researcher career
pp. 46-58.

In the last years, numerous statistical studies were published that the natural science has become more and more unpopular one and finally this process biases the share of application for admission. There is a huge question how it is going to affect to the quantity of middle and/or higher education. Within the Wonder Tree Project – it is financed by National Office for Research and Technology – it is created a survey to analyse the attitude of 14-18 years old students towards natural science courses (as biology, chemistry, physics, mathematics and informatics) and the scientist career. The research was realized in ten middle school of Pest county and Budapest. Using factor analysis, the main result of present research to identify the types and attributes the attitude towards scientific profession which could be a stable base to communicate a brand new approach in favour of increase the interest in science.

Máté , Zoltán
Structure of marketing organization of the Hungarian SMEs
pp. 59-67.

This study contains the findings of a wider research. The aim of the research was to survey Hungarian SME’s marketing activity, and the existence and functions of marketing organization. The author studies, among SME’s that have their own market, the development of the marketing organization, its functioning, organizational size, significance,the principles of its development and its place in the company. After a general survey, general conlusions will be drawn, and advice based on practical experiences will be formulated too.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.