December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Vezetéstudomány 38. k. 2007. januárBARAKONYI Károly
Metaforák a stratégiaalkotásban
2. – 10. oldal

Az utóbbi évek stratégiai menedzsment szakirodalmát tanulmányozva azt tapasztaljuk, hogy a generikus, a tankönyvekben is rendre felbukkanó stratégiák mellett újszerű, a versenytársat meglepni szándékozó koncepciók jelennek meg, amelyek mögött gyakran meghökkentő metaforák húzódnak meg. A szerző cikkében részletesebben áttekinti a metafora fogalmát, majd annak megvilágítása után néhány, már ismert vagy újabban felbukkant metaforát mutat be, amelyek segítségünkre lehetnek a nyerő stratégia megtalálásában.

HANYECZ Lajos
Tervezési folyamatok, a rendszer működése
11. – 15. oldal

A tervezés az eredményorientált vállalati irányítás meghatározó eszköze, a működés alapja. Az eredmények mellett azonban a tervezést számos kritika éri mind stratégiai, mind operatív vonatkozásban: a tervezési folyamatok bonyolultak, nehezen áttekinthetők, nem alkalmaznak megfelelő módszereket stb. A tervezési rendszerek fejlesztésének meghatározó feladata, a vállalat stratégiai céljainak, tevékenységrendszerének megfelelő tervezési folyamatok kialakítása. A szerző tanulmányában egy kibernetikai szemléletű elvi modell bemutatását követően a gyakorlatban alkalmazott hagyományos logika két változatát és az optimalizáló szemléletű tervezés folyamatait tárgyalja.


VÖRÖS Zsuzsanna
Milyen eszközökkel javítható egy vállalat versenyképessége? - Elemzés és ötletek a MÁV ZRT. Személyszállítási Üzletágának (SZÜ) működése alapján
16. – 24. oldal

A vasúti szállítás megtartásában, fejlesztésében a vasútvállalatoknak fel kell készülniük arra, hogy hatékony, lehetőleg nyereséges üzletmenetet alakítsanak ki. Ehhez tanulmányozniuk kell a vasúti folyamatokat, elemezniük kell hol, melyik tevékenységeknél keletkeznek a bevételt meghaladó költségek. Ezek után a vállalati érdek azt kívánja, hogy a veszteséges tevékenységeket szüntessék meg, szervezzék át vagy ki. A szerző dolgozatában a magyar vasúttársaság számara néhány kitörési pontot mutat be. Természetesen nagyon sok további lehetőség is van, amelyek segíthetnének a modernizációban. Ami biztosan nem visz előbbre, az a tétlenség, a változatlanság, a szervezet állandó átalakítása a folyamatok merevsége mellett, a hibás benchmarking.

AGÁRDI Irma - BAUER András
Kiskereskedelmi stratégiai szövetségek hatása a kiskereskedelmi marketing tevékenységére és teljesítményére
25. – 34. oldal

A kilencvenes évek második felétől egyre jelentősebb szerepet játszanak a vállalatközi együttműködések, hosszabb távú kooperációk a hazai élelmiszer- és napi cikk kiskereskedelemben. A társulások szintjén a piaci siker egyértelmű, amely jól nyomon követhető az évente megjelenő kiskereskedői rangsorokban. A cikk viszont a tagkereskedők szemszögéből vizsgálja a kérdést, vajon a társuláshoz való csatlakozás ténylegesen javítja-e a kiskereskedő teljesítményét és milyen dimenziókon keresztül.

STERBENZ Tamás
Teljesítményértékelés a professzionális kosárlabdában
35. – 41. oldal

A professzionális sportban, mint minden iparágban, a teljesítmény mérése kulcsfontosságú. Az alkalmazott módszereknek mérniük kell a csapat teljesítményét, azt össze kell hasonlítani az ellenfelekével, meg kell határozni azokat a faktorokat, standardokat, amelyek szükségesek a sikeres szerepléshez. A módszereknek mérniük kell a sportolók egyéni teljesítményét, az egyéni hozzájárulás mértékét a csapat eredményéhez és információkat kell nyújtaniuk a piac számára, hiszen a játékosok nagyrészt korábbi teljesítményük alapján kerülnek értékelésre. A teljesítményértékelés egyben a játékosok ösztönzésének fontos forrása is, ezért a hatékony menedzselés szempontjából olyan módszer kidolgozása szükséges, amely a szervezet céljait és az egyéni célokat sikeresen koordinálja.


_______________________________

Budapest Management Review  Vol. 38. January, 2007.

Barakonyi, Károly
Metaphors in the strategy making
pp. 2 – 10.

Studying the latest years strategy management literature we can experience that novel, often astounding metaphors contented conceptions have appeared beside the generic, findable in the textbooks strategies. After reviewing the idea of metaphor the author presents some well known and new metaphors, which can help in finding the winning strategy.

Hanyecz,  Lajos
Planning processes and the system operation
pp. 11 – 15.

The planning is a result oriented management tool, the basis of the operation. Beside the results the planning has had some critics either strategic or operational aspects: the planning processes have been too difficult, not use suitable methods etc. After presenting a cybernetic aspect theoretical model the author analizes two variations of in practice used traditional logics and the processes of the optimizational approached planning.

Vörös, Zsuzsanna
Which tools can help to improve in the company competitiveness?– Analysis and ideas by the MÁV ZRT. SZÜ operation
pp. 16 – 24.

In retention, development of the railway transport the railway companies need to prepare to develop an effective, profitable course of business. Therefore they need to study the railway processes, analize where, which activities have been loss-making. After these the company interest wants to finish, reorganize or outsource the loss-making activities. The author presents some breakouts to the Hungarian Railway Company in her paper.

Agárdi, Irma – Bauer, András
Effects of the retail strategic alliances to the retailers’ marketing activity and performance
pp. 25 – 34.

From the second half of the ’90s the strategic alliances, the long term cooperations have been increasingly role in the domestic food and FMCG retail. On the level of the alliances the market success has been obvious, which has well presented in the annual retail rankings. The article examines the issue from the retailers’ point of view: whether the accession to the alliance has effectively improved the retalier’s performance and which dimensions through.

Sterbenz Tamás
Performance appraisal in the professional basketball
pp. 35 – 41.

In the professional sport as in every industry the performance appraisal is very important. The applied methods have to measure the team performance, compare that to the opponent’s performance, determine those factors and standards which need to the successful show. The methods have to measure the personal performance of the players, the degree of the personal contribution to the team result, and give informations to the market, because the players have been appraised by their early performance. At the same time the performance appraisal is the important source of the players’ incentive therefore such methods need to develop in point of view of effective management which the targets of the organization and the personal goals coordinate successful.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.