Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 23
24 25 26 27 28 29  

Vezetéstudomány 38. k. 2007. februárBOKOR, Attila
Létezik-e itthon Y-generáció?
2. – 21. oldal

A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézete és az OD Partner Kft. közös kutatócsapata 2005-ben indította el a „Karriermenedzsment Magyarországon” című átfogó kutatási programját. A teljes kutatási anyag feldolgozása még folyik, jelen tanulmány csupán a pályakezdők karrierképére irányuló elemzéseket foglalja össze, azon belül is elsősorban a karrierkép és a generációs önkép témáira fókuszálva. Azt vizsgálja, hogy a pályakezdők karrierelképzelései alapján meghatározható-e Magyarországon egy külön generáció.

DEMETER Krisztina
Termelés Magyarországon európai összehasonlításban
22. – 33. oldal
A magyar gazdaság nyitott gazdaság. Ezért a magyarországi vállalatok teljesítményének, versenyképességének elemzése nem nélkülözhet némi nemzetközi kitekintést. Ez a tanulmány azzal a céllal született, hogy nemzetközi mércével mérve lássuk, hol tartanak ma a magyar feldolgozóipari vállalatok a termelés területén. E cél érdekében a szerző két szálon indult el. Elemzése első felében a világszínvonalú termelés kérdésköréhez köti a versenyképesség-kutatás termelési részét, azt vizsgálva, hogy a versenyképesség-kutatásba bevont vállalati körnek az összetétele a termelés terén alkalmazott gyakorlatok és elért teljesítmények alapján mennyire felel meg egy tíz évvel ezelőtt európai szinten végzett vállalati szintű kutatás eredményeinek. Az elemzés második felében egy 2000-2001-ben lezajlott nemzetközi felmérés európai adataival veti össze a versenyképesség-kutatás adatait. Az eredmények alapján ma még sok hazánkban az olyan vállalat, amelynek pénzügyi teljesítménye nem áll szilárd termelési alapokon. A veszélyeztetett vállalati körbe elsősorban a kis- és közepes méretű, magyar tulajdonban lévő vállalatok tartoznak.

GÖRÖG Mihály
A projektek teljesítési folyamatának pénzáramlási modellje
34. – 47. oldal
Közelmúltban a tanulmány szerzője egy olyan átfogó modellt alkotott, amelynek segítségével a projektfeladat teljesítését végző vállalkozók megalapozottan tudják tervezni és kontrollálni a projektteljesítés pénzáramlását és a várható fedezeti összeget. Ez a modell felhasználja az EVA néhány mérőszámát és mutatószámát, így a szerző elsőként röviden ez utóbbi kontrollmodellt  tekinti át . Ezt követően bemutatja  az átfogó pénzáramlási modell mérő- és mutatószám-rendszerét, majd a vizuális áttekintést segítő táblázatokat  és grafikonokat. Végül pedig rámutat azokra az előnyökre, amelyek a modell alkalmazása során a vállalkozói szervezetek számára jelentkeznek.

MIKULÁS Gábor - KÖNTÖS Nelli
Lehetőség-e a kiszervezés a magyar megyei könyvtárak számára?
48. – 52. oldal
Az outsourcing vagy kiszervezés a magyar üzleti életben is ismert és elfogadott tevékenység és gyakorlat. A magyar közszolgálati szektorban azonban eléggé periférikusan kezelt menedzsmenteszköz. A szerzők tanulmányukban a hazai könyvtárügyben kerestek tapasztalatokat a kiszervezésre, francia minta alapján.

BALOGH Csaba
Határon átívelő akvizíciós és fúziós tranzakciók sikerességét meghatározó tényezők vizsgálata
53. – 59. oldal

A tőkeerős magyar vállalatok az utóbbi időben, hasonlóan a külföldi multinacionális vállalatokhoz, egyre gyakrabban vesznek részt határon átívelő akvizíciós vagy fúziós tranzakcióban. Az akvizíciók és fúziók sláger jellegét ugyanakkor beárnyékolják a tanácsadók és a gazdasági sajtó által hivatkozott kutatások és felmérések eredményei, melyek szerint a megvalósított tranzakciók körülbelül 80 %-a kudarccal végződik és pusztán csak 20 %-a sikeres. Jelen kutatás a határon átívelő akvizíciós vagy fúziós tranzakciók sikerességére alkalmas vizsgálati rendszer felvázolásával, valamint előrejelzési célokra is alkalmas többváltozós matematikai-statisztikai eljárásokból összeállított modell rendszer révén igyekszik segítséget nyújtani az ilyen jellegű tranzakciókat tervező vállalatoknak.


_____________________________

Budapest Management Review Vol. 38. February, 2007

Bokor, Attila
Can Y-generation be in Hungary?
pp. 2 – 21.

The Management Institute of Corvinus University of Budapest and the OD Partner Ltd common researcher team started their „Career Management in Hungary” comprehensive research program in 2005. The whole project has been under processing and this study primarily summarizes the career portraits and the generational self portraits of the entrants. The study examines that a separate generation can be determined in Hungary by the entrants’ career imaginations.

Demeter, Krisztina
Production in Hungary in European context
pp. 22 – 33.

The Hungarian economy is an open economy. Therefore an international overview is important for the analysis of the performance and competitiveness of the Hungarian enterprises. The aim of this study is to examine how the Hungarian processing companies have been in the production in the international context. In the interest of this goal the author started on two lines. In the first part of her analysis the author ties the production part of the competitiveness research to the world class production subject examining how to adequate the profile of the competitiveness research involved companies by their production practice and results with the results of a ten years ago European corporate research. In the second part of her paper the author compares the dates of the competitiveness research with the European results of a 2000-2001 international research. By the results the financial performance of many Hungarian enterprises have not stood on solid production basic. The endangered enterprises are mainly the Hungarian owned small and medium sized companies.

Görög,  Mihály
Expenditure model of the project performances
pp. 34 - 47.

Recently the author created a comprehensive model which help to the enterprises to plan and control the expenditure and planned cost of the project performance. This model uses some standards and indexes of EVA, so the author shortly presents this control model firstly. After it the author presents the standard and index system and the tables and figures of the comprehensive expenditure model. Finally he points out those advantages which apply to the enterprises by using this model.

Mikulás, Gábor – Köntös, Nelli
Can the outsourcing be a possibility for the Hungarian county libraries?
pp. 48 – 52.

The outsourcing is a wellknown and accepted activity and practice in the Hungarian business life. But it is a rather periferic management tool in the Hungarian public sector. The authors looked for experiences to the outsourcing in the Hungarian libraries by a French model..

Balogh, Csaba
Analysis of factors determining success of cross-border mergers & acquisitions
pp. 53 - 59.

Big Hungarian companies similarly to the foreign multinational companies are even frequently involved in cross-border merger and acquisition transactions. However, the success hit of M&A transactions is shaded by the results of researches and analyses referred to by consultants and economic press, that 80% of the realized M&A transactions had failed and only 20% of them ended successfully. This research paper tries to offer a methodology and toolbar for companies in order to help them to plan a successful cross-border merger and acquisition transaction.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.