Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 24 25 26
27 28 29 30 31  

Vezetéstudomány 38. k. 2007. áprilisZILAHY Gyula
Szervezetek közötti együttműködés a fenntartható fejlődés szolgálatában
2. - 13. oldal

A vállalatok egyre gyakrabban alakítanak ki olyan kapcsolatokat, melyek célja az egymással, illetve más típusú szervezetekkel (pl. kormányzati vagy civil szervezetekkel) különféle célok érdekében megvalósuló együttműködés. Ezen együttműködési formák egy része kedvező hatással van a vállalatok környezeti, illetve társadalmi teljesítményére is, és ezáltal – a szűken vett profitérdekeken túl – elősegíti a fenntartható fejlődés társadalmi céljának megvalósítását is. Jelen cikk célja, hogy bemutassa a vállalati szférára jellemző együttműködési formákat magyarázó legfontosabb szervezetelméleti megközelítéseket, majd ezek tükrében ismertesse a fenntartható fejlődés ügyét is elősegítő együttműködési kapcsolatok korszerű megnyilvánulási formáit.

MÓRICZ Péter
Üzleti modellezés és az internetes üzleti modellek
14. - 29. olal

Az „üzleti modell”, amely az internetes vállalkozások felfutásának idején az egyik leggyakrabban használt, de legkevésbé megértett fogalom volt, napjainkban kezd visszatérni a menedzsment gyakorlatába és irodalmi szóhasználatába. A szerző bemutatja, hogy honnan ered a kifejezés, mitől vált felületessé, és miért érdemes mégis megjegyeznünk. Az üzleti modell az értékteremtés mechanizmusáról rajzol elénk egy rendszert, ezzel a folyamatábráknál átfogóbb nézőpontot képvisel: egy alapvető működési logikát, amelyre a szervezet egyedi stratégiája illeszthető. A modellezés egysége lehet az üzletágnál szűkebb, egy üzleti probléma, vagy tágabb, egy ellátási lánc vagy értékhálózat is. Az üzleti modellezés három fokozat valamelyikével történhet: a szöveges (az eset), a grafikus (a térkép) és a számszerű (a szimulátor) modell más-más felhasználási szempontokat szolgál. A szerző áttekinti e szempontokat, de az üzleti modellezés gyakori buktatóit is megjelöli. A cikk második része kiemelten foglalkozik az internetes üzleti modellezéssel. Ennek során az értékajánlat, a szervezeti/hálózati modell, a bevétel-költség modell, valamint az infrastruktúra és szabályozási környezet összetevők mentén mutatja be azon szakirodalmi javaslatokat, amelyekből átgondolt üzleti modellek szerkeszthetők. Meglátása szerint azonban az internetes üzleti modelleknél sem tekinthetünk el a fizikai folyamatok, a stratégia, valamint számos puha tényező szerepétől.

CSAPÓ Krisztián
Vállalkozásoktatás diákvállalkozásokon keresztül – tapasztalatok a Budapesti Corvinus Egyetemről
30. - 42. oldal

A vállalkozásoktatás szerepe az elmúlt évtizedek során folyamatosan felértékelődött. Ennek egyik jeleként számos vállalkozási program, kurzus jelent meg a felsőoktatási intézmények kínálatában. A szerző cikke első felében a vállalkozásoktatás szakirodalmának áttekintésére vállalkozik, így bemutatja a kurzusok típusait, az oktatás módjait és a programok értékelését. Ezt követően a vállalkozásoktatás egyik legeredményesebb módszerével, a diákvállalkozások alapításán keresztül megvalósuló oktatással foglalkozik. Példaként a Budapesti Corvinus Egyetemen elindított programjukat mutatja be, majd a program értékelését követően javaslatokat fogalmaz meg a továbbfejlesztés lehetőségére. Célja a program minél több felsőoktatási intézményben való elterjesztése.
Kulcsszavak: vállalkozástan, kisvállalkozás, egyetemi oktatás

Georgiu ACHILLES
Abszorbciós modell - A munkavállalókra jellemző abszorbciós görbe
43. - 54. oldal

A publikáció célja a gondolatébresztés és egyben egy használható vezetői modell megfogalmazása. Nem célja viszont a modell érvényességének bebizonyítása, hiszen ahhoz több éves kísérletre és kutatásra lenne még szükség. A gondolat az, hogy a Gartner csoport által kidolgozott és leírt hype cycle görbe – mely grafikusan próbálja ábrázolni a tudományos technológiák érettségét, terjedését és üzleti alkalmazását - alakja sokkal általánosabban is érvényes és könnyen adaptálható a munkavállalók munkahelyi abszorbciós (azaz: bevonódási) és motivációs „életgörbéjének” leírásához. Az ember lelkesedését, teljesítményét, azonosulását és az asszimilációs szintjét nehéz egy mutató alakulásával ábrázolni. Mivel ezek a jellemzők befolyásolják egymást, erősen összefüggnek és talán össze is fűződnek, ezért a legtalálóbb szó ezek összefoglalására az abszorbció. Az abszorbciós modell görbéje a maga csúcspontjával, illetve mélypontjával négy szakaszból és négy kiszállási szintből tevődik össze. Az X tengelyen az idő helyezkedik el, melyen a lelkesedési, a csalódási, az elfogadási és a stabilitási szakasz meghatározott sorrendben követik egymást. Az Y tengelyen az emberek abszorbciós szintjeit találhatjuk. Ezen a tengelyen helyezkednek el a kiszállási szintek is a kiugrási, a kibukási, a kiemelési és a kirúgási, melyek sorrendje változó, mindig az adott helyzettől függő.


FEHÉR Judit – BENCSIK Andrea
A frontvonali munka minősége = emberierőforrás-menedzsment?
55. - 61. oldal

A szerzők cikkükben - vizsgálódásaik alapján - a szolgáltató szektorhoz tartozó, hálózattal rendelkező vállalatok ügyfélszolgálatának emberierőforrás-menedzselési problémáira fókuszálnak.  Esetükben a kiterjedt hálózat működtetése sajátos problémákat is felvet.  Kezelésükre általános megoldások nem léteznek. E vállalatoknak saját céljaik és lehetőségeik függvényében kell dönteniük arról, hogy a külső és belső környezet változásai az egyes működési területeken a centralizáció vagy a decentralizáció, a standardizálás vagy a differenciálás növelését teszik indokolttá.


_______________________________

Budapest Managemetn Review Vol. 38. April, 2007
 
Zilahy, Gyula
Cooperation among the organisations in service of the sustainable development
pp. 2 – 13.

Corporations more and more often engage in relationships, which aim at cooperation with each other and other types of organisations (e.g. governmental or non-governmental organisations). Some of these collaborative efforts have a positive impact on the environmental and social performance of participating organisations and thus – apart from their positive impact on profitability – also foster the implementation of sustainable economic and social development. The objective of this article is to introduce the most important organisational theories, which give an explanation of the cooperative efforts of the corporate sector and, using this as a basis, to provide an overview of the most up-to-date forms of cooperation, which enhance our chances in the direction of a sustainable future.

Móricz, Péter
Business modelling and e-business models
pp. 14 – 29.

This paper reveals the roots of the business model concept, and distinguishes it form strategy and process management. The paper introduce three levels of business modelling (the business function, the company, and the value network level), and (2) describes three stages of the articulation of the business models (the narrative, the graphic and the formalized stages). The paper contrasts the strength and the limitations of the business model method. The second part of the paper enhances the role of integrating the four components of the business models. The value proposition, the organization/network model, the revenue-cost model and infrastructure/regulation component is presented with the examples of e-business modelling.


Csapó, Krisztián
Entrepreneurship education through students enterprises – Experiences from Corvinus University of Budapest
pp. 30 – 42.

The role of entrepreneurship education has become increasingly important during recent years. This is shown by the appearance of many entrepreneurship programs and courses offered by higher education institutions. In the first part of the paper the author reviews the literature of entrepreneurship education, as types of courses, methods of education and the evaluation of programs are introduced. Following this, he deals with one of the most successful methods of entrepreneurship education; education through student enterprises. He uses their program (started at the Corvinus University of Budapest) to illustrate this. After evaluating this program he makes proposals for the further development of the system. Their goal is to disseminate their program to more institutions of higher education.

Georgiu, Achilles
Absorbtion Model - Employee’s characteristic absorbtion curve
pp. 43 – 54.

The objective of the publication is to formulate a usable management model. The approval of the validity is not a target as this requires years of research and experiments. The idea is that the hype cycle curve, which is elaborated by Gartner Group and describes graphically the maturity and the extension of the scientific technologies in everyday business, is valid in a much wider area of our life. By adapting the features of the curve we can describe the characteristic absorbtion and motivation lifecycle of our employees. It is very difficult to illustrate with one indicator the level of enthusiasm, efficiency and assimilation. As all of these parameters are affecting each other and they are strongly connected, the most exact word to summarize them is the Absorbtion. Absorbtion modell including it’s high and low points, consists of four sessions and four abandonment levels. Axis X represents the time where the enthusiasm, disillusion, acceptance and the stabilisation sessions are following each other in a predefined order. Absorbtion level can be found on Y axis where the bailing, salient, fail out and kick of levels are also highlighted depending always on the current circumstances.

Fehér, Judit – Bencsik, Andrea
The quality of front office work = human resource management?
pp. 55 - 61.
 
In their article the authors focus the HRM problems of the customer services of the service enterprises. Special problems have been raised during the operating of these extended networks. The average solutions can not handle these problems. In function of their own goals and opportunities these enterprises need decide about that the changes of the internal and external environment on every field of operation need to enhance the centralization or decentralization, the standardization or difference.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.