Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29  

Vezetéstudomány 38. k. 2007. júniusKONCZ Katalin
Szervezeti karriergondozás a nők előmenetelének szolgálatában: sikeres európai uniós és hazai megoldások
2. – 16. oldal
A szerző tanulmányában a női karrierpálya és a szervezeti karriergondozás sajátosságait mutatja be. A női munkaerő sajátos munkaerő. Sajátosságait a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helye, szerepe, az ebből is táplálkozó férfiakétól eltérő személyisége, motivációja, habitusa, munkahellyel és munkakörrel kapcsolatos elvárásai alkotják. A hatékony emberierőforrás-menedzsment célja, hogy a rendelkezésre álló munkaerő-potenciált, kompetenciatárat minél jobban kihasználja. Ezért hasznosítja a sokszínűségből fakadó szinergiahatást és számol a különböző alkalmazotti rétegek eltérő adottságaival.

VANICSEK Mária - RIGLER András
A munkaerőpiac nemi egyenlőtlenségei
17. – 28. oldal
A szerzők cikkükben egyetlen kérdésre, a jövedelemnek a férfiak és a nők közti egyenlőtlenségére koncentrálnak (ez ugyanis az Egyenlő Munkáért Egyenlő Bér projekt fő kérdése), és azt vizsgálják, hogy mely tényezők hogyan befolyásolják ezt a különbséget; a nők alacsonyabb jövedelme mennyiben tekinthető a nőkkel szembeni diszkrimináció következményének és mennyiben a különféle strukturális tényezők hatásának. A hálózat alapvetően az on-line adatgyűjtésre épít. A kutatás magyarországi megvalósítása során – a hazai alacsony internetpenetráció torzító hatásának kiküszöbölése, valamint az adatgyűjtés folyamatának felgyorsítása céljából – az on-line kérdőív mellett tízezer kérdőív off-line (kérdezőbiztosokkal történő) lekérdezését állították a programba. Jelen tanulmány az off-line kérdőív első hulláma 5000 fős reprezentatív mintájának elemzése.

SZERB László - MÁRKUS Gábor
Vállalkozói környezet és vállalkozásoktatás nyolc magyar egyetemen, nemzetközi összehasonlításban, hallgatói vélemények alapján
29. – 41. oldal
A 2000-es években a felsőoktatásnak számos kihívással kellett és kell szembenéznie úgy, mint bemeneti oldalon az oktatás tömegessé válása, a BA képzések elindítása, míg kimeneti oldalon a munkaerő-piaci elvárások felértékelődése. Mi a helyzet a vállalkozói ismeretek oktatásával a hazai felsőfokú intézményekben? Egy svájci vezetéssel folyó, a „Collegiate Entrepreneurship 2006” néven futó, 14 országra és több mint 37000 – köztük 3346 magyar – hallgatóra kiterjedő nemzetközi felmérés adatait felhasználva ez a cikk a vállalkozói környezet és a vállalkozásoktatás összefüggéseire világít rá, vizsgálva mind az egyetemek kínálta lehetőségeket, mind a hallgatói elvárásokat. A vizsgálat eredményei alapján az egyetemek vállalkozói légkörét tekintve a magyar intézmények közötti különbségek nagyobbak, mint az országok közötti eltérések. A hallgatók szerint a hazai egyetemek meglehetősen nagy százaléka nem kínál vállalkozói kurzusokat, különösen hiányoznak az ilyen órák a nem gazdasági-gazdálkodási szakok eseteiben. Ugyanakkor a magyar hallgatók igen jó arányban használják ki az egyetemek szűkös kínálatát, és – összhangban a nemzetközi adatokkal – elsősorban vállalkozásindítással kapcsolatos kurzusokat és konkrét segítséget, cégalapítási tanácsadást preferálnak. Összességében azonban a magyar felsősoktatásnak, összhangban a Bolognai Alapelvek, a Lisszaboni Stratégia és a Kisvállalkozások Európai Chartája megfogalmazásaival, sokkal inkább preferálnia kellene a vállalkozói ismeretek oktatását a mérnöki, a természettudományos és a humán szakoknál, a gazdasági-gazdálkodási képzés területén pedig a szerzők javasolják az önálló szakirány indítási lehetőségét.

KESZEY Tamara
A piaci információk szerepe a vezetői döntéshozatalban és a tudásteremtésben
42. – 58. oldal
A szerző tanulmányában arra a kérdésre keresi a választ, milyen értéklánc mentén alakul át a piackutatásból származó információ marketingtudássá; mitől függ, hogy a kutatási tanulmány csak egy újabb „papírkupac”, vagy a vezetői döntéstámogatás hasznos eszköze lesz. Eredményei szerint a piackutatások akkor épülnek be hatékonyan a marketing információs rendszerbe, ha a marketingvezető bízik a piackutatóban, és jó minőségűnek tartja az elkészült piackutatást. A döntéshozók nagyobb valószínűséggel tanulnak azokból a piackutatásokból, amelyek egy konkrét kérdés, probléma megoldását segítik, mint az általánosabb, piacleíró tanulmányokból. A szerző többváltozós matematikai-statisztikai modell felállításával azonosítja azokat a változókat, amelyek leginkább magyarázzák piackutatások eltérő mértékű felhasználását. A modellt egy 2003-ban végzett, hazai nagyvállalatokat reprezentáló kérdőíves felmérés mintáján empirikusan teszteli.

BAUER András - HORVÁTH Dóra - MITEV Ariel Zoltán
Az innovációterjedés lehetőségei egy technológiai piacon
59. – 64. oldal
Az innovációterjedés vizsgálatának számos módszere ismert a szakirodalomban, a leggyakoribb a szociológiai alapú közelítés, melynek marketingvonatkozásait alapvetően Rogers (1962) dolgozta fel. Rogers elmélete kettős – egyrészt elméleti szegmentációt nyújt az innováció elfogadásához, másrészt bemutatja a sikeres innovációelfogadás tényezőit. Az elmélet további alkalmazása során egy viszonylag egységes – de, mint ahogy a szerzők 2005-ben végzett kutatásából kiderült – nem feltétlen valós kép alakult ki az egyes fogyasztói csoportokról.
A legtöbb innovációs kutatás kvantitatív jellegű, amely eleve feltételezi, hogy pontosan ismerjük a probléma szerkezetét. Radikálisan új megoldások esetében azonban nem feltétlenül rendelkezünk ilyen ismeretekkel, s szükséges lehet egy feltáró kutatás elvégzése. A szerzők vizsgálatukban alapvetően kvalitatív kutatási technikákat alkalmaztak: a résztvevők megfigyelését, a strukturálatlan interjút, mélyinterjút egyaránt használták, és a felhasználók, illetve az érdekelt vállalatok széles körét vonták be a kutatásba.


_____________________


Business Management Review Vol. 38. 2007. June

Koncz, Katalin
Organizational career development in the career chance of women: successful European and Hungarian solutions
pp. 2 – 16.
The career needs of women demands special requirements towards organizational career development which covers the whole process of the human resource management. It is necessary to take attention to the elimination of all forms of discrimination in the organization, to develop an objective selection process based on competences, to eliminate barriers of advancement, to contact and inform women during the paid child-care period, to provide new ways to balance career and family, to extend the mentor system, to aid the preparation of individual career plans, to extend the different forms of flexible employment, to eliminate the wage and income differences. In Hungary the lack of women-friendly social environment and organizational culture prevent the development of diversity management, the fulfilling of the special mission and tasks of female career development. These circumstances waste the human resources in social and organizational level, too. It results the insufficient utilization of the competences of skilled workforce, especially that of women.

Vanicsek, Mária – Rigler, András
Gender discrimination of the labour market
pp. 17 -28.
In their paper the authors focus only one issue the wage differences between male and female ( this is the main issue of the Equal Pay for Equal Work project) and examine which factors how to influence this difference and the women’s lower wage wherein can rate to the consequence of the women discrimination and wherein to the effects of the different structural factors.
The network is essentially based on an on-line survey. On Hungarian implementation of the research there were 10000 questionnaires off-line query beside the on-line questionnaires. This paper is the analysis of the 5000 persons representative sample of the off-line questionnaire.

Szerb, László – Márkus, Gábor
Entrepreneurial environment and entrepreneurship education on eight Hungarian universities in international comparison and based on student’s opinions
pp. 29 – 41.
Based on an international research, titled as „Collegiate Entrepreneurship 2006”, and led by the University of St. Gallen, this study examines the entrepreneurial attitudes of 3 346 Hungarian students from eight universities and compares them to 37 000 students from other 13 countries. Despite that Hungarian students are below average in terms of entrepreneurial attitudes, the differences amongst the countries are not too large. Hungarian universities are found to offer only a limited number of entrepreneurial courses, but students are more active than many other country participants to pick up these entrepreneurship related courses. The lack of a favorable entrepreneurial environment is more prevailed in the cases of non-business faculties and universities. While the European Union has laid down the basic principles of entrepreneurial education in the Lisbon Strategy and the European Charter for Small Businesses, the Hungarian higher education seems to respond to these new challenges only partially and slowly.

Keszey, Tamara
The role of market informations in the managerial decision making and knowledge management
pp. 42 – 58.
The paper focuses on the managerial use of market research /MR/ information in two major areas: decision making and generating market knowledge. The value of the total market for MR in 2005 was US$ 15,263 million, but little is known about how these services actually helped marketing managers to make better decisions and gain deeper insight to the business environment. The author argues that the ability of information use became new battlefield of competition, therefore it is important to understand the nature and identify the major underlying factors of the phenomena. The paper – while reflecting on the findings of research on organisational theories of information processing –pioneeringly proposes and tests a conceptual framework, that examines the use of managerial MR information in decision making and knowledge creation within one single model. According to their results the most important variables affecting the use of commissioned MR information in decision making and learning about the business environment are manager-researcher relationships, study characteristics and organisational structure.

Bauer, András – Horváth, Dóra – Mitev, Ariel Zoltán
Opportunity of the innovation on a technologic market
pp. 59 - 64.
In their paper the authors study the user acceptance of a new innovation, wifi applications in a technologically less developed market with qualitative research techniques. They used Rogers’ framework of aspects of the diffusion of innovation, to explore whether those factors are traceable and have influence in the spreading of hotspot. Their objective was to explore the factors of diffusion of innovation in a less developed market, what the major possible success factors of introducing wifi solutions for operating hotspots.
They found that current users show two separate groups: one group is the technology freak, trend follower innovators. The other group is also technologically well-educated more conservative – security sensitive professional users, innovators in the sense of using the new technology at the earliest stage, but hold negative attitudes towards the new application in question. This raises the question whether companies are to approach these innovators with differentiated strategy.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.