November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 38. k. 2007. novemberHÁMORI Balázs – SZABÓ Katalin – HURTA Hilda - TÓTH László
A vállalaton belüli verseny – A munkahelyi rivalizálás empirikus vizsgálata
2. – 16. oldal

A vállalaton belüli verseny pozitív és negatív hatásainak a vizsgálata különösen érdekes lehet olyan közegben, amelyben a versenykultúra most formálódik, és nyilvánvalóan számos sajátosságot mutat a fejlett országokban tapasztalhatóhoz képest. A szerzők kutatási célja az volt, hogy képet kapjanak arról, hogy milyen erős a verseny a hazai közegben vállalatokon belül, milyen versenystratégiákat alkalmaznak a vállalatban dolgozók (elsősorban a vezetők) a jövedelemért, pozíciókért és presztízsért folyó versenyben, és milyen hatással van mindez a vállatok működésére és hatékonyságára. A tanulmány hátterét képező empirikus kutatás gerincét 67 vállalatnál készült 72 mélyinterjú adta.

PFOHL, Hans-Christian - GAÁL Zoltán - SZABÓ Lajos – GOMM, Moritz –
BODE, Alexander
Vezetési kihívások a magyarországi magyar-német vállalatoknál - Az IMAGINE-projekt (Investigation of MAnaGement performance in INternational Enterprises) legfontosabb eredményei
17. – 26. oldal

A Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszéke a Darmstadti Műszaki Egyetem Vállalatvezetési Tanszékével közösen több mint egy évtizede folytat a stratégiai menedzsment területén, ezen belül a vállalati és nemzeti kultúrákkal és a vállalati sikerrel kapcsolatos kutatásokat. A napjainkra befejezett IMAGINE-projekt (Investigation of MAnaGement performance in INternational Enterprises) a magyarországi tevékenységet folytató magyar-német transznacionális vállalatok vezetőire fókuszál. A projekt a vezetési stílust és a vezetés sikerét meghatározó tényezők elemzésével foglalkozik. Ezek az összefüggések a gyakorlat számára is hasznosítható eredményeket jelenthetnek. A szerzők összesen 86, Magyarországon működő magyar-német vállalat felső vezetője által kitöltött kérdőívet elemeztek.

KESZEY Tamara
Az informatika helyzete és lehetőségei a magyar nagyvállalatok marketing- és értékesítési tevékenységének támogatásában
27. – 46. oldal

A marketingtevékenység informatikai támogatottsága – Magyarországon és külföldön egyaránt - elmarad a többi vállalati szakterület átlagától. Az elmúlt években azonban megváltozni látszik ez a helyzet: a CRM (Customer Relationship Management – ügyfélkapcsolat-kezelés) alkalmazások, amelyek leginkább a marketingfunkcióhoz köthetők, ugyanis a vállalatirányítási szoftverek legdinamikusabban fejlődő részpiacává váltak. A szerző kutatásában áttekinti, hogy az informatika milyen szerepet kap, és milyen lehetőségeket rejt a legnagyobb árbevétellel rendelkező magyar vállalatok marketingmenedzsment munkájában. Eredményei szerint a magyar nagyvállalatok 13 százaléka használ csupán korszerű CRM alkalmazásokat, és a menedzserek 13 százaléka véli csak úgy, hogy a piaci tájékozódásban az informatikai alkalmazásoknak kiemelt szerepük van. Ennek az is az oka lehet, hogy a megvizsgált vállalatok rendszerei nem tartalmazzák teljes körűen a klasszikus marketingmunkához szükséges információkat. Érdekes eredmény, hogy a marketingmenedzserek mégsem az IT rendszerek adattartalma alapján alkotnak véleményt az alkalmazások hasznosságáról: akkor támaszkodnak munkájuk során a számítógépekre, ha megfelelő felhasználói képzésben részesültek és „felhasználó-barátnak” ítélik az informatikai rendszert.

SZÉKELY Ákos
Teljesítménymérés és –értékelés a magyarországi vízközműszektorban
46. – 59. oldal

A szerző a magyarországí víziközmű szektorban 2001-2005 között végzett átfogó vizsgálatot, a szervezeti teljesítménymérésről és –értékelésről. Azt vizsgálta, hogy milyen kapcsolat van a teljesítménymérési és –értékelési rendszer, valamint a víziközmű vállalatok vállalati szinten értelmezett, statisztikai eszközökkel leírható, operatív üzleti teljesítménye között. A kutatás kvantitatív és kvalitatív kutatásra egyaránt épült.

Zita ZOLTAY PAPRIKA
Analysis and Intuition in Strategic Decision Making - The Case of California
6. – 67. oldal

Many management scholars believe that the process used to make strategic decisions affects the quality of those decisions. However several authors have observed a lack of research on the strategic decision making process. Empirical tests of factors that have been hypothesized to affect the way strategic decisions are made notably are absent. (Fredrickson, 1985) This paper reports the results of a study that attempts to assess the effects of decision making circumstances focusing mainly on the approaches applied and the managerial skills and capabilities the decision makers built on during concrete strategic decision making procedures. The study was conducted in California between September 2005 and June 2006 and it was sponsored by a Fulbright Research Scholarship Grant.


Budapest Management Review Vol. 38. November, 2007.

Hámori, Balázs – Szabó, Katalin – Hurta, Hilda–Tóth, László
In-house competition – An empirical study of the workplace rivalization
pp. 2 – 16.

The examination of positive and negative effects of the in-house competition may be particularly interesting in such setting where the competition culture has just begun to develop and it has obviously shown many specialities as compared to the developed countries. The authors’ research aim is to seize up how serious in-house competition has been in Hungary, what competitive strategies have been used for incomes, careers and positions by the employees (mainly managers) and what the effects are to the corporate operation and efficiency. This study is supported by an empirical research in which 72 deep interviews were made at 67 companies.

Hans-Christian Pfohl – Gaál, Zoltán – Szabó, Lajos – Moritz Gomm – Alexander Bode
Management challenges at the Hungarian – German joint ventures in Hungary – Most important results of the IMAGINE-project (Investigation of MAnaGement performance in INternational Enterprises)
pp. 17. – 26.

The Management Department of Pannon University together with the Management Department of Darmstadt University of Technology has had a common research on strategic management, especially on corporate and national cultures and corporate success for more than a decade. The recently finished IMAGINE project (Investigation of MAnaGement performance in INternational Enterprises) focused on the managers of the Hungarian – German transnational corporations, active in Hungary. The project analyses factors determining the management style and management success. These relationships can bring results useful for the practice as well. The authors analysed 86 questionnaires which were filled in by the CEOs of Hungarian – German joint ventures.

Keszey, Tamara
Position and opportunities of the information technology in supporting marketing and sales activities of Hungarian large sized companies
pp. 27. – 45.

Marketing has less IT supporting – both in Hungary and abroad – than the other corporate functions. In recent years, however, this situation has changed as the CRM (customer relationship management) has become the most dynamically developing market for of the ERPs softwares. In this paper the author presents the role and opportunities of the IT in the marketing management of the largest Hungarian enterprises. According to her results only 13 percent of the largest Hungarian companies have used modern CRM applications, and only 13 percent of managers have conceived that the IT applications has had an important role in the market orientation. The marketing managers has used the IT when they had got a suitable user education and the IT system has been assessed userfriendly.

Székely, Ákos
Performance appraisal and evaluation in the water sector in Hungary
pp. 46. – 59.

In his empirical research, the author was examining the relationship between the performance and the factors determining performance, more precisely with a special focus on the characteristics of the performance measurement and evaluation system, in the water sector in Hungary, in the period of 2001-2005.
During the research a presupposition has been made that performance could be measured objectively, there was an existing and measurable relationship between the performance measurement and evaluation tools and performance, and; chosen analytical tools would show the development of performance in a way that can be evaluated and the operational business result is relevant in the case of water works, and the relationship between performance and the performance measurement and evaluation tools is mutual, neither of them are purely cause and effect.
The research showed that the in the Hungarian water industry the high level of performance is served by the fact if the managers, with the performance measurement and evaluation system regarded performance important; measure performance regularly and in many more dimensions; monitor and evaluate their environment regularly, and they place the performance of their company in it; look ahead on the long-run and they plan performance on the long-run as well, hen they will measure it; involve the employees into planning, measuring and evaluating performance.

Zoltay Paprika, Zita
Analysis and Intuition in Strategic Decision Making - The Case of California
pp. 60. – 67.

Many management scholars believe that the process used to make strategic decisions affects the quality of those decisions. However several authors have observed a lack of research on the strategic decision making process. Empirical tests of factors that have been hypothesized to affect the way strategic decisions are made notably are absent. (Fredrickson, 1985) This paper reports the results of a study that attempts to assess the effects of decision making circumstances focusing mainly on the approaches applied and the managerial skills and capabilities the decision makers built on during concrete strategic decision making procedures. The study was conducted in California between September 2005 and June 2006 and it was sponsored by a Fulbright Research Scholarship Grant.
Utolsó frissítés: 2019.03.11.