Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Felvételi tájékoztató a 2018. évre

A felvételi tájékoztató letölthető formában:

Általános tudnivalók

A Doktori Iskola tudnivalói

 

A doktori képzést szervező hivatalok, felelős személyek

EGYETEMI DOKTORI TANÁCS
Elnök: Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár, Rector Emeritus
Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar / Nemzetközi Tanulmányok Intézete

Titkárság: Csehné Nárai Szilvia
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. 231.
Telefon: +36(1) 482-5329
E-mail: phd.office@uni-corvinus.hu
Honlap: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=14073

 

 

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

A doktori iskola vezetője: Dr. Körösényi András egyetemi tanár

Programigazgató: Dr Balázs Zoltán egyetemi tanár
Koordinátor: Rajnai Gergely doktorandusz

Cím: 1093 Budapest, Közraktár u. 4-6. 321. szoba
Telefon: +36 (1) 482-7714, Fax:+36 (1) 482-7177
E-mail: gergely.rajnai@uni-corvinus.hu

 

Doktori témák

 

Balázs Zoltán

Politikai alapértékek elemzése; Kolnai Aurél gondolkodása; hatalom – elmélet és empirikus kutatás; politika és irodalom

Dobos Balázs

Etnopolitika, nemzetépítés, nacionalizmus

Dúró József

Euroszkepticizmus, populizmus, kelet-közép-európai politikai rendszerek

Gajduschek György

A közigazgatás szervezeti aspektusai, intézményi megközelítése.
Közpolitikai folyamat-elemzés.
A jog és közigazgatás, jog és közpolitika.

Gallai Sándor

Szakpolitikai reformok elemzése; demokratizálódás és gazdasági átalakulás a kelet-közép-európai régióban.

Gedeon Péter

A modern kapitalizmus

Hajnal György

A központi és helyi-területi közigazgatás reformjai nemzetközi összehasonlító perspektívából.
A kormányzat közpolitika kapacitása: közpolitika-formálás, megvalósítási folyamatok, hatásértékelés.

Teljesítménymenedzsment a közszektor szervezeteiben.

Ilonszki Gabriella

Nők a politikában; politikai elit; parlamenti kormányzás


Kiss Balázs


Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990 – 2015.

Papp Zsófia

A demokratikus képviselet empirikus kutatása; elszámoltathatóság; parlamenti tevékenységek

Körösényi András

Demokrácia, képviselet, elszámoltathatóság
Vezérdemokrácia, populizmus, plebiszciter politika
Politikai vezetés, manipuláció, a vezetés korlátai

Mike Károly

Közválasztás (public choice) elméletek; kollektív cselekvés és önkormányzás

Szűcs Zoltán Gábor

Politikai realizmus és moralizmus

Toronyai Gábor

John Rawls társadalmi igazságosság-elmélete, politikai liberalizmusa és a nemzetközi viszonyokra vonatkozó elgondolása; Nietzsche gondolatainak politikai filozófiai jelentősége

Török Gábor

Politika és média kapcsolata, politikai napirend; a magyar politikai rendszer egyes elemeinek vizsgálata; a rendszerváltás és az 1990 utáni magyar politikatörténet.

Ványi Éva

Kormányzat és közigazgatás; a  kormányzat politikai és bürokratikus apparátusának vizsgálata.

Várnagy Réka

A magyar parlament működése, a magyar pártok felépítése, működése, önkormányzati rendszer

 

Kurzusok, kutatás, oktatás:

A Politikatudományi Doktori Iskola tantárgykínálata a fölvett hallgatók érdeklődési körének megfelelően változik, viszont az első két félévben egységes módszertani képzést ír elő (Academic Writing, Literature Reviewing, Research Design). A képzés nyelve angol. (A disszertáció magyar nyelven is megírható.) Felvétel után a hallgatók mentort kapnak, egy év után pedig végleges témavezetőt. A DI kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik a magyar és regionális politikatudományban, különösen fontos az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Politikatudományi Intézetével való rendszeres együttműködés. Hallgatóinkat anyagilag is támogatjuk a nemzetközi és hazai konferenciákon való részvételben, publikálásban, kutatási terveik megvalósításában. Lehetőséget kapnak az oktatásban való aktív részvételre, szemináriumok tartására, szakdolgozat-vezetésre, bírálatra. Évente megrendezzük az egyre népszerűbb politológus doktoranduszok konferenciáját.

 

Felvételi eljárás:

A jelentkezés adminisztrációját a Doktori Iroda végzi, a formális követelmények letölthetők az Iroda honlapjáról. A Doktori Iskolába szóbeli felvételi vizsga alapján történik a felvétel, háromtagú bizottság előtt, részben angol nyelven. Külföldi hallgatók számára skype-elbeszélgetést biztosítunk. A felvételi vizsga az általános társadalomtudományi tájékozottságot, valamint a jelölt kutatási elképzeléseit és az oktatási-kutatási feladatok ellátására való alkalmasságát méri fel alaposan. A bizottság 80 pontos skálán rangsorolja a jelentkezőket, beadott kutatási tervük, korábbi eredményeik és a felvételi beszélgetés alapján. A pontszámítás módja:

  • Korábbi kutatások, egyéni teljesítmények (pl. TDK): max. 20 pont
  • Kutatási terv: max. 30 pont (a terv illeszkedjen a Doktori Iskola profiljához)
  • Szóbeli: max 30 pont

Az elérhető 80 pontból legalább 50 pont megszerzése a feltétele a fölvételnek. A felvételről a PDI előterjesztése alapján az Egyetemi Doktori Tanács dönt. A felvételi vizsga várható időpontja: 2018. június 4-8. között.  A döntés időpontja: 2018. június 30-ig.

 

Várható keretszám:

10-12 fő (ebből 4 állami ösztöndíjas hely, 3-4 Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hely)

 

Jelentkezési általános tudnivalók

A doktori (Ph.D) programra való jelentkezés feltétele az akkreditált képzésben megszerzett legalább jó (vagy ezzel egyenértékű) minősítésű egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mesterképzésben (MA vagy MSc) megszerzett oklevél és legalább 300 kreditet teljesítése osztatlan egyetemi vagy kétlépcsős, alap- és mesterszakos képzésben. Nem mesterfokozatú MBA oklevél nem elegendő!

Az előtanulmányokkal nem rendelkező (de az egyéb követelményeknek mindenben megfelelő) jelentkezők azzal a feltétellel nyerhetnek felvételt, hogy a számukra előírt ún. “szintre hozó tárgyakból” vagy az első évfolyam végzésével párhuzamosan, legkésőbb annak (a kapcsolatos tárgyakból esedékes) kötelező vizsgáit megelőzően eredményes különbözeti vizsgát tesznek. (A felkészüléshez a program oktatói segítséget nyújtanak.)

A 2017/2018. tanévben végző egyetemi hallgatók esetében az oklevél bemutatásának határideje: 2018. szeptember 1. Az oklevél megszerzésének igazolásáig csak feltételes felvételt nyerhetnek az adott évben végző hallgatók. A felvételnél előnyben részesülnek azok, akik az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon az adott témából díjat nyertek. További felvételi követelmény az angol nyelv magas szintű ismerete. Amennyiben a jelentkező nem angol nyelvből rendelkezik nyelvvizsgával, akkor angol tudását a Ph.D. program által szervezett nyelvi meghallgatáson kell igazolnia. További felvételi követelmény a bizonyított kutatási rátermettség (pl. TDK dolgozat, tudományos publikáció.

A doktori képzési program nappali rendszerű állami ösztöndíjas és önköltséges státuszban egyaránt elvégezhető. Az állami ösztöndíjas és önköltséges státusz nem érinti a program tartalmát. Minden hallgató ugyanazokon a kurzusokon vesz részt, az eltérés a résztvevők finanszírozásában van csupán. Az ösztöndíjas státuszt elnyert hallgatók állami ösztöndíjban részesülnek. Ennek összege az 1-4. félévben 140.000,-Ft/hó, az 5-8. félévben 180.000,-Ft/hó, amelyet banknál nyitott folyószámlára folyósít az Egyetem.

 

Ösztöndíjjal és önköltséggel kapcsolatos információk:

Állami doktori ösztöndíjat kaphatnak:

·    a szervezett doktori képzésben részt vevő, nappali képzésre jelentkező magyar állampolgárságú doktoranduszok,

·     jogszabály vagy nemzetközi magállapodás alapján, a magyar állampolgárságú doktoranduszokkal azonos elbírálás alá eső külföldi doktoranduszok.

Az állami doktori ösztöndíj folyósításának időtartama négy év (48 hónap). Az ösztöndíj összegét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) határozza meg.

Az ösztöndíjasok pályázatot nyújthatnak be belföldi- és nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatásához.

 

Az állami ösztöndíjas és önköltséges képzés

Az állami ösztöndíjas képzés költségeinek többségét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.

A doktori iskolán belül működő képzési programokról, felvételi feltételekről, a pályázathoz csatolandó kellékekről, a rangsorolásról, költségekről és juttatásokról további részletesebb információk (lásd Egyetemi Doktori Szabályzat és mellékletei, doktori iskola tájékoztató) találhatók az Egyetemi Doktori Tanács honlapján.

 

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

·    kitöltött jelentkezési lap

·    oklevél másolata, az eredeti bemutatása (A jelenlegi tanévben végző hallgatóknál hallgatói jogviszony igazolása a Tanulmányi Osztály által). Az oklevél bemutatásának határideje: 2018. szeptember 1.

·    szakmai önéletrajz,

·    nyelvvizsga-másolatok, az eredeti bemutatása (angol nyelvvizsga hiányában ezen felül kérvény a nyelvi meghallgatáson való részvételre),

·    leckekönyv-másolat, eredeti bemutatása,

·    TDK/OTDK díjak másolatai, eredeti bemutatása,

·    publikációs jegyzék, ha van

·    rövid kutatási terv (2-3 oldal),

 

A felvételi eljárás díja: 9000,- Ft. Jelentkezési időszak: 2018. április 12-26.

A felvételi eljárási díjat csekken, vagy átutalással lehet fizetni.

Átutalás esetén a következő számlaszámra kell utalni az összeget: Budapesti Corvinus Egyetem 10032000-00282857-00000000. A megjegyzés rovatba kérjük beírni a Doktori Iroda témaszámát A5SZ02200K/A50200, felvételi eljárási díj. A csekket a Doktori Irodában lehet átvenni.

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A jelentkezési lap átvehető az Egyetemi Doktori Irodában, illetve letölthető a honlapról.

 

Egyéb információk:

A Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata.

Utolsó frissítés: 2018.04.05.