Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Szakdolgozattal kapcsolatos információk

A szakdolgozat elkészítése és megvédése fontos lépés a diplomaszerzéshez vezető úton. Az alábbi tájékoztató célja az Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszéken leadott szakdolgozatokkal kapcsolatos információk összegzése.

Szakszeminárium választás

A szakdolgozattal kapcsolatos munka a szakszeminárium választással veszi kezdetét. A Tanszék számos témát ajánl kidolgozásra (lásd a letölthető dokumentumokat a lap alján), melyek mindegyike egy-egy oktatóhoz köthető. Mielőtt felvennénk a szakszemináriumot a neptunon, a kiválasztott oktató előzetes megkeresése szükséges, hogy vállalja-e a felkészítést. Minden oktató korlátozott számban tud csak szakszemináriumra hallgatókat felvenni (lásd a szakdolgozati témáknál az adott oktatóhoz rendelt maximális létszámot), így érdemes minél előbb felvenni vele a kapcsolatot, mivel a megnyitott helyek gyorsan betelhetnek.

Amennyiben az oktató vállalja a felkészítést, a szakszeminárium keretében segíti a hallgatót témája kidolgozásában és a szakdolgozat elkészítésében (ő lesz a hallgató konzulense). A szakszemináriumra való bejárás kötelező, mivel itt nyílik lehetőség személyre szabottan konzultálni a választott témáról. A szakszeminárium rendszeres foglalkozás, amely félév közbeni folyamatos munkát feltételez. Amennyiben valaki nem jár szakszemináriumra, illetve csak a félév vége előtt jelenik meg először, annak a félévi teljesítménye elégtelennel minősítendő.

Tartalmi és formai követelmények

A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei részletesen megtalálhatók a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Gazdálkodástudományi Kari mellékletében (lásd a letölthető dokumentumokat a lap alján) a megfelelő szakok megnevezése alatt. Ezek közül kiemelten fontosak az alábbiak:

1.    A szakdolgozat szerkezetileg az alábbi elemekből áll: tartalomjegyzék, bevezetés, elméleti felvezetés, vizsgálati módszertan bemutatása, központi témakör kifejtése, összegzés, irodalomjegyzék. A szakdolgozat egyes tartalmi elemeinek elkészítéséhez segítséget nyújtanak a bírálati szempontok is (lásd a letölthető dokumentumokat a lap alján).

2.    A szakdolgozatnak, mint tudományos munkának, kiemelten fontos része a szakirodalom bemutatása, vagyis annak ismertetése, hogy kik vizsgálták korábban a témát és mire jutottak. A szakirodalmi rész hiánya automatikusan a szakdolgozat elégtelennel való minősítését vonja maga után. 

3.    A szakdolgozat ideális esetben valamilyen folyó kutatásba kapcsolódik be és annak alapján íródik, biztosítva ezzel a tudományos minőséget és az újszerű eredményeket. Amennyiben a szakdolgozat nem kapcsolódik aktuális kutatáshoz, kiemelten fontos szem előtt tartani, hogy tudományos módszereket használjon és saját, új vagy újszerű eredményekkel rendelkezzen.

4.    Alapesetben a szakdolgozat az Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszéken íródik. Amennyiben a hallgató más tanszéken szeretné felvenni a szakszemináriumot és ott írja a szakdolgozatát, ahhoz a tanszékvezető előzetes írásbeli engedélye szükséges. A kérelemben meg kell nevezni a választani kívánt tanszéket, konzulenst és témát, valamint azt is indokolni kell, hogy miért kívánja a hallgató máshol írni a szakdolgozatát. Akárhol is írja azonban a hallgató a szakdolgozatot, az Agrár Tanszék oktatói fogják bírálni és előttük is kell megvédeni azt.

5.    A konzulens feladata a hallgató irányítása a szakdolgozat írásában és nem magának a dolgozatnak a megírása. A konzulens tanácsaival, ötleteivel és véleményével segíti a hallgatót a szakdolgozat írásában, ám a szakdolgozatot a hallgatónak kell megírnia.

6.    A szakdolgozat alapszak esetén 30-35 oldal terjedelmű (mellékletek nélkül), mesterszak esetén 60-80 oldal (mellékletek nélkül).

7.    A szakdolgozat ideális betűtípusa Times New Roman, betűmérete 12-es, sortávolsága másfeles, ami oldalanként kb. 30-35 sort jelent. A szakdolgozat margói legfeljebb körben 2,5 cm-esek, a lap bal szélén további 1 cm-es kötésbeni margóval.

Plágium

Minden szakdolgozat a leadás után automatikusan egy plágiumellenőrző szoftveren megy keresztül. Amennyiben a plágium ténye bebizonyosodik, a hallgató ellen a Tanszék fegyelmi eljárást indít, amelynek eljárási rendje a Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat alapján történik. Az eljárás kimenetelétől függetlenül plágium esetén a hallgató új témából köteles szakdolgozatot készíteni, amelyet leghamarabb a soron következő félév szakdolgozat leadási határidejével tehet meg. Akkor is új témából kell a hallgatónak szakdolgozatot írnia, ha szakdolgozatát bármilyen okból elégtelennel minősítették és a végső bírálat(ok) átlaga nem éri el a 2,00 értéket (elégtelen minősítés esetén a bíráló mellé további két bírálót jelöl ki a tanszékvezető és az újonnan kijelölt két bíráló által adott jegyek átlaga lesz a szakdolgozat bírálati jegye).

A Dronteni képzés és a szakdolgozat

A Drontenben végzett és diplomát szerzett hallgatóknak lehetőségük van szakdolgozatukat változatlan formában, angol nyelven leadni, ám minden esetben választaniuk kell egy konzulenst az Agrár Tanszékről is, aki még a leadás előtt elolvassa és véleményezi a külföldön megírt szakdolgozatot és szükség esetén változtatásokat kér. Amennyiben a hazai konzulens nem engedélyezi a szakdolgozat leadását, az csak a soron következő félévben védhető meg.

A szakdolgozat leadása

A szakdolgozat leadási folyamata a konzulens hozzájárulásával veszi kezdetét (lásd a letölthető dokumentumokat a lap alján). A szakdolgozattal együtt több dokumentumot is le kell adni (lásd a „Mit kell leadni?” részt alább). A leadás helye az Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék titkársága (Főépület II. emelet 230-as szoba), határideje mindig az adott tanév időbeosztásától függ. A Gazdálkodástudományi Kar engedélyezheti a szakdolgozat legfeljebb egy héttel történő késedelmes leadását, ezt azonban mindig kérvényezni kell, legkésőbb a szakdolgozat leadásának napjáig, a formanyomtatvány letölthető a Kar honlapjáról. A halasztásnak előre megszabott napidíja van, amit a Tanulmányi Osztály a Neptunon keresztül ír ki a hallgatónak. 
Mit kell leadni?

1. A szakdolgozatot 1 példányban fekete keménykötéssel (klasszikus szakdolgozat-kötés) kell leadni, valamint egyidejűleg elektronikus formában (pdf) elküldeni a tanszéki ügyintéző részére.

2. Maximum 2 oldalas annotációt egy példányban.

Ezen dokumentumok bármelyikének hiánya esetén a szakdolgozat nem adható le.

Záróvizsga

A szakdolgozatok bírálatát a hallgató legkésőbb 1 héttel a záróvizsga időpontja előtt kézhez kapja, amely alapján felkészül a legalább három tagból álló Záróvizsga Bizottság előtti védésre, amely egy maximum 10 perces előadásból és a szakdolgozattal kapcsolatos kérdésekre adott válaszokból áll. Az előadásnak a szakdolgozat szerkezeti felépítését, a főbb megállapításokat és a bírálatra adott válaszokat kell tartalmaznia és powerpoint (ppt) formátumban kell elkészíteni. A záróvizsgák megszervezése minden esetben a Kar által előre meghatározott záróvizsga-időszakban történik.

Kérdések

A szakdolgozatok tartalmi-formai követelményeivel kapcsolatos kérdésekkel a konzulenst, míg az általános leadási folyamattal és záróvizsgával kapcsolatos kérdésekkel a vonatkozó Tanszéki felelőst, Dr. Mizik Tamást lehet megkeresni.

Letölthető dokumentumok

Bírálati séma

Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat

Szakdolgozat témák

TVSZ Kari melléklet

Kötelező mellékletek

Utolsó frissítés: 2018.04.24.