Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Vidékfejlesztési Agrármérnök Mesterszak

Tájékoztató kiadvány 2015


A szak a best-masters.com ranglistáján, Agribusiness kategóriában a TOP50-be került és a 24. helyeztést érte el a világon!

A képzésért felelős kar: Gazdálkodástudományi Kar

Szakfelelős: Dr. Tóth József

A mesterképzési szak megnevezése: Vidékfejlesztési agrármérnöki

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

1. végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

2. szakképzettség: okleveles vidékfejlesztő és agrármérnök;

3. szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MSc in Rural Development and Agribusiness

Képzési terület: agrár

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A képzés célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan vidékfejlesztő és gazdasági agrármérnökök képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában az erőforrások optimális felhasználását biztosító termelő, elosztó és szabályozási, valamint a termeléssel, a szolgáltatásokkal összefüggő szervezési és irányítási folyamatokat felügyelik. Alkalmasak tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói, illetve vezetői munkakörök betöltésére, valamint tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik

1. az adott vállalati, intézményi, vagy közösségi projekteknek a vidék gazdasági, társadalmi és természeti környezetére való hatásait,

2. a gazdasági, humán, környezeti és minőségbiztosítási rendszereket,

3. a térségi informatikai fejlesztési és tervezési, társadalomtudományi, gazdasági, valamint projektkoordinálását és vezetését,

4. multifunkcionális vidékfejlesztéssel és a vidéki közösségek életképesség megőrzésével kapcsolatos elveket,

5. az agrobiznisz működésének és fejlődésének nemzetközi-, nemzeti- és térségi összefüggéseit,

6. a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki- technológiai fejlesztés alapelveit.

A mesterfokozat birtokában a szakon végzettek alkalmasak

1. mezőgazdasági projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére,

2. a gazdálkodás komplex szemlélet alapján történő folyamatos megújításának irányítására, az adottságokhoz igazodó földhasználat és termelési szerkezet kialakítására,

3. a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,

4. szaktanácsadási feladatok ellátására,

5. pályázati tevékenység menedzselésére,

6. termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására,

7. vidéki infrastruktúra problémáinak felismerésére és fejlesztési javaslatok előkészítésére, szakmai értékelésére.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek

1. problémafelismerő és -megoldó képesség,
2. kreativitás,
3. környezettel szembeni érzékenység,
4. mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges kommunikációs ismeretek,
5. szakmai felelősségtudat,
6. szakmai továbbképzés iránti igény,
7. alkalmasság az együttműködésre, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladatok ellátására.

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

Alapozó ismeretkörök: 10-20 kredit
Szakmai törzsanyag: 35-50 kredit
Differenciált szakmai ismerek: 35-50 kredit
Diplomamunka: 20 kredit

Elhelyezkedési lehetőség

A Vidékfejlesztési agrármérnök mesterszak végzettjei iránti tartós munkaerőpiaci igényeket jelzi az EU források lehívásával, pályáztatásával, kezelésével, valamint monitorizálásával kapcsolatos kormányzati, önkormányzati, valamint vállalkozói feladatok sokasodása. A szakon végzettek (elmélyült közgazdasági, módszertani, területfejlesztési, agrár és egyéb társadalomtudományi ismeretek birtokában) a szakma gyakorlásához szükséges helyismeret megszerzését követően rövid időn belül képesek lesznek arra, hogy önállóan és kreatívan részt vegyenek ezeknek a feladatoknak a megoldásában.
A vidékfejlesztő és gazdasági agrármérnök mindenekelőtt agrár, műszaki, agrárgazdasági, menedzsment, vidékszociológiai, valamint területfejlesztési ismeretekre építve a fenntartható fejlődés mai problémáinak megértésére, a fejlesztések lehetséges irányainak meghatározásában való közreműködésre, a vidéki térségek mai problémáinak megértésére, a fejlesztések lehetséges irányainak meghatározásában való közreműködésre, a konkrét fejlesztési programok megfogalmazására, megvalósításának menedzselésére és a folyamatok monitoringjának végzésére lesz alkalmas.  A képzés céljából adódóan a mérnök tevékenységi köreként a mezőgazdasági műszaki fejlesztés, a termékfeldolgozás, a kereskedelem, a kapcsolódó gazdasági, pénzügyi és infrastrukturális (szellemi) szolgáltatások valamint a non-food ipar jelölhetők meg. Munkahelyként pedig a saját és társas vállalkozások, szövetkezetek, pénzintézetek, biztosítótársaságok, önkormányzatok, a szakigazgatás hivatalai, szaktanácsadó szervezetek ahol a fenti tevékenységeket alapvetően közép és felsőszintű vezetői beosztásban képesek ellátni. Ezeket a képességeket az uniós programok – ide értve a Nemzeti Fejlesztési Tervet – megvalósítása során is kiválóan lehet kamatoztatni. Kiemelt elhelyezkedési lehetőséget nyújtanak az Európai Uniós intézmények, amire a későbbiekben is van esély.

Idegennyelv-ismeret követelményei

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági, vidékfejlesztési és szakigazgatási ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 84 kredithez – a legalább 60 kredit elismerése után – még hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint szerezze meg.

A felvételi pontok számítása

1. Szakmai és motivációs beszélgetés (maximum 50 pont)

2. Oklevél minősítése (maximum 30 pont): elégséges 16 pont, közepes 14 pont, jó 32 pont, jeles, kiváló 40 pont

3. A többletpontok számítása az aktuális Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően történik.

A felvételi vizsga

Írásbeli vizsga mintasor

Szóbeli vizsga témakörei

Ajánlott tananyagok a felkészüléshez:

1. tananyag

2. tananyag

3. tananyag

4. tananyag

5. tananyag

6. tananyag

7. tananyag

8. tananyag

A komplex vizsga

A komplex vizsga részét képezi a záróvizsgának, melynek keretében a hallgató a képzés során megszerzett tudásáról ad számot. A komplex vizsgán négy tárgy anyaga kerül számonkérésre tételhúzás formájában. Az agrárpolitika és a mezőgazdasági piacok gazdaságtana tárgyak 10 tételéből egyet, míg a mezőgazdasági fejlesztés és település/térségmarketing tárgyak 10 tételéből szintén egyet kell húznia a hallgatóknak. A tételek elérhetők itt.

Kutatásfejlesztésre, doktori képzésre való felkészítés

A doktori képzésre való előkészítést a szakmai törzsanyag mellett kötelezően választható modulok valamint a differenciált szakai ismeretek egy része szolgálja. A differenciált szakmai ismeretek egy része elméleti irányultságú, és a doktori képzés megalapozására alkalmas szintű. A doktori képzésre való előkészítést szolgája a megfelelő színvonalú szakdolgozat és a végzettséget igazoló oklevél (jó szint) megkövetelése és az annak megírásához nyújtott módszertani felkészítés. A doktori iskolánk által meghirdetett programok nagyon sok interdiszciplináris szakmai lehetőséget nyújtanak a Ph.D. fokozat megszerzésére, nem véletlen tehát, hogy más felsőoktatási intézményekben dolgozók is választják. A mesterszak elvégzésével a hallgatók alkalmasak lesznek a gyakorlatorientált, alkalmazott kutatások elvégzésére a vállalkozásoknál. Módszertani és elméleti felkészültségük lehetőséget ad arra, hogy szakmailag megalapozzák az irányított célirányos kutatásokat.

Tehetséggondozás

A kiemelkedő képességű és teljesítményű hallgatókkal való foglalkozás fontos eleme a képzésnek. A tehetséges hallgatók kiemelkedésének lehetőségét szolgálja:

1. a tantárgyak, tantárgycsoportok, a törzs- és választható tárgyak anyagának problémaorientáltsága, sokirányú elméleti megalapozottsága, az ismereteket gyakorlatban alkalmazó készségek szisztematikus fejlesztési folyamata;

2. az aktivizáló pedagógiai módszerek széleskörű alkalmazása, a hallgatók önálló feladatvégzése és a hallgatói munka rendszeres (évközi) tanári értékelése;

3. a tutoriális jellegű oktatás, amely feltételezi és igényli a koordinátori-moderátori szerep erőteljes felvállalását a tanárok részéről;

4. a gyakorlati szakemberek bevonása az oktatási tevékenysége;

5. a szakdolgozat olyan témaválasztásának ösztönzése, amely egyúttal bekapcsolódást jelent az oktatásban résztvevő tanszékek kutatási projektjeibe;

6. önálló szekció működtetése a Tudományos Diákköri Mozgalom keretein belül;

7. külföldi tanulmányutak szervezése a Socrates/Erasmus, a Leonardo és a CEEPUS és más intézményi programok segítségével, amelyben a részvétel külön feltételhez kötött, de támogatott.

8. az alkalmazási szintű idegen nyelvismeret fejlesztéséhez a tantárgyak egy részét, később egész képzést angol nyelven is meghirdetjük.

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatókat a fentieken kívül, ösztönözzük kiscsoportos tanulás keretében megszerezhető többletismeretek elsajátítására – például többlet tárgyak felvételi lehetőségének biztosítása révén. A tehetséggondozás szerves része a hallgatók tanulmányi versenydolgozatok (TDK) megírására, demonstrátori pályázatok beadására, valamint külföldi ösztöndíjak elnyerésére való ösztönzése is. A tehetségek számára biztosíthatók diák-szemináriumok, kutató szemináriumok, szakkollégiumok, kiemelt témavezetés – egyéni tutorálás, a legjobb diplomamunkák külön díjazása. Nagy jelentőséggel bírnak az országos tanulmányi versenyek is, amelyek egyúttal az esetleges PhD továbbtanulást is elősegítik. A legjobb hallgatók álláslehetőségeket is kaphatnak az intézet a kar vonzáskörzetében lévő cégektől, ezáltal segítjük a karriertervezésüket is.

Utolsó frissítés: 2016.07.28.