Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak

A képzés nem kerül meghirdetésre. Utoljára 2015. szeptemberében indult.

Kiket várunk a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakra?

Miért érdemes a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakot választani?

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás képzés
hagyományai a Budapesti Corvinus Egyetemen

Nemzetközi kapcsolatok

Ismeretkörök, szakirányok

Részletes tanterv

Továbbtanulási lehetőség:
A Nemzetközi kapcsolatok Doktori Iskola

Felvételi követelmények

Felvételi keretszám, költségtérítés

Végzettség és kreditpontok

Az államilag támogatott és a költségtérítéses forma közötti átjárhatóság lehetőségei

 Szakfelelős: Kutasi Gábor,
egyetemi docens

Kiket várunk a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakra?

  A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak azokat várja

  • akik kíváncsiak a világgazdasági események mögött meghúzódó ok-okozati viszonyokra,
   akik szeretnek olyan elemzésekkel foglalkozni, ahol az egyes nemzeti makroökonómiai folyamatok nemzetközi/világgazdasági hatásokat váltanak ki, s fordítva,
  • akiket a közgazdaságtudományon belül elsősorban a vállalati, regionális (mezzo), makro- valamint nemzetközi gazdasági, világgazdasági kérdések érdeklik,
  • akik a magas színvonalú, elméleti és alkalmazott közgazdaságtani tudás mellett szeretnének vállalatgazdasági, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok, világgazdasági ismereteket is szerezni,
  • akik sokoldalú tudással felvértezett szakemberként nemzetközi vállalati, intézményi, kormányzati és más állami intézményeknél, non-profit szervezeteknél, nemzetközi szervezeteknél (pl. Európai Unió), szakpolitikai döntés-előkészítő és kutatóintézetekben, illetve a magánszférában a kormányzati döntések által fokozottan érintett (pl. távközlési és közszolgáltató) vállalatoknál szeretnének elhelyezkedni,
  • akik motivációt éreznek arra, hogy a közösség érdekének képviseletében tevékenykedjenek, részt vállaljanak a nemzeti, nemzetközi, vállalati és intézményi alternatívák kialakításában, illetve az emberek, a pénzügyek és jelentős nemzetközi regionális programok irányításában.

   Miért érdemes a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakot választani?

   1. Azért, mert belépőt jelent ez a végzettség a legjobb vállalati, nemzetközi - és államigazgatási életpályákra. 

   A hallgatói visszajelzések alapján a legsikeresebb multinacionális banki, pénzügyi tanácsadó, adótanácsadó vállalatok, uniós és nemzeti kormányzati szervek karrierlehetőségei nyílnak meg azok számára, akik a Corvinus Egyetem Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás diplomájával rendelkeznek.

   2. Azért, mert a közgazdászok jelentős része a hazai és nemzetközi gazdaság vállalati, intézményi és kormányzati szektorban talál munkát.

   Hazánk gazdasági nyitottsága egyértelmű: bruttó hazai termékünk több mint háromnegyede export és import révén realizálódik; a hazai termelés döntő része külföldön talál piacra; beruházásainkban kiemelkedő szerepe van a transznacionális vállalatoknak. Nem csodálható tehát, hogy a mesterszakon végzettek gyorsan és  hatékonyan találnak állást nemzetközi és hazai vállalatoknál, hazai és nemzetközi kormányzati intézményeknél.

   3. Azért, mert a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon végző hallgatók a magán- és a non-profit szférában is sikeresen tevékenykedhetnek.

   A közszektor és a magánszektor működése egymástól elválaszthatatlan, közöttük állandó kapcsolat van. Így a piaci szereplők körében is szükség van a kormányzati tevékenység és tágabban a közszektor működésmódjának alapos ismeretére. Különösen igaz ez az olyan transznacionális vállalatokra, amelyek működését alapvetően befolyásolja a világgazdasági folyamatok gyorsasága, az egymással néha szöges ellentétben döntő nemzeti szabályozás, továbbá azokra, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak különféle állami intézményekkel (például állami beruházásokban vesznek részt).

   A magánszektor érdekképviseleti szervezeteiben, a non-profit intézményekben, civil (például szociális vagy környezetvédő) kezdeményezésekben szintén nagy szükség van a kormányzat és a közszektor alapos ismeretére.

   4.  Azért, mert az európai uniós tagságunk révén e tudásanyagot bármelyik tagországban sikeresen látják, használják. Több végzett diákunk dolgozik nyugat-európai, amerikai vállalatoknál, intézményeknél, sikerrel.

   A magyar uniós tagság egyik fontos „hozománya” a lehetőség más tagállamokban történő munkavállalásra. Történhet ez talán tapasztalatszerzés okából is, a lényeg az, hogy a fogadó országok többsége nagyon hasznosnak véli a magyar munkavállalók tevékenységét. A mesterszakon szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek bizonyítási terepe tehát immár világgazdasági.

   5. Azért, mert a szak egyedülálló lehetőséget nyújt a legfontosabb közgazdasági ismeretek és más tudományterületek együttes megismerésére, interdiszciplináris tudás elsajátítására.

   A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak egyfelől a többi közgazdasági szakkal közös közgazdasági és módszertani alapozást nyújt, ami a hallgatókat képessé teszi arra, hogy a későbbiekben a gazdaságtudományok más területein is elmélyedjenek.

   Másfelől a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak a többi közgazdasági mesterszaknál nagyobb hangsúlyt fektet más társadalomtudományok (mindenekelőtt a szociológia, a politológia, történelem, jog, nemzetközi tanulmányok) módszereinek és eredményeinek megismertetésére.

   6. Azért, mert a szak korszerű és nemzetközi összehasonlításban versenyképes képzési programot biztosít.

   A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak újdonságnak számít a hazai gazdasági felsőoktatásban. Közvetlen előzménye – a Nemzetközi gazdálkodás alapszak – csak pár eves múltra tekinthet vissza. Ennek ellenére ez nem jelenti azt, hogy a mesterszak szakmai anyagában ne szerepelnének a nemzetközileg kurrens ismeretek, módszerek. A tanterv kialakításánál éppen e nemzetközi oktatási irányzatok nyomtak sokat a latban, váltak a végleges tanterv meghatározó elemeivé.

   Az oktatás révén bizton állítható, hogy a hallgatók egyaránt sikerrel pályázhatnak nemzetközi vállalati, hazai vállalati, nemzetközi intézményi és hazai kormányzati állásokra.

   7. Azért, mert a hallgatók kis létszáma a magyar felsőoktatásban szokásosnál intenzívebb tanár-diák viszony kialakítására ad lehetőséget.

   A Bologna-folyamat egyik fontos követelménye, hogy egy tanárra lehetőleg cask annyi diák jusson, akikkel folyamatosan tud foglalkozni, tartani a kapcsolatot, s kellő szakmai és emberi támogatást tud nyújtani számára az oktatási folyamat során.

   A mesterszak e tekintetben is jó feltételekkel indul. Mivel több tanszék együttes oktatói munkáját fogja át, a hallgató mindig számíthat személyes, önálló tanulási, kutatási lehetőségre. A kiemelkedő tehetségeket a szaktanszékek külön programmal támogatják, ösztönzik. Fontos eleme a tanár-diák együttlétnek az, hogy a tanszékeken folyó kutatási munkálatokba is bevonjuk a hallgatókat.

   8. Azért, mert Magyarországnak szüksége van olyan jól felkészült közgazdászokra, akik az aktuális pártpolitikai szempontokon és csoportérdekeken felülemelkedve tudnak véleményt alkotni és javaslatokat megfogalmazni a nemzeti, nemzetközi vállalati és intézményi rendszerek reformjával és a különböző szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatban.

   9. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

   A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, -elemző feladatok megoldásában. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

   10. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

   • a társadalmi-gazdasági összefüggéseket, az azokat befolyásoló tényezőket lokális, regionális, nemzeti és nemzetközi szinteken,
   • a közgazdasági, nemzetközi gazdasági, világgazdasági, gazdálkodási és döntési elméleteket és elemzési módszereket,
   • a kutatáshoz, szakirodalmi eredmények feldolgozásához, illetve innovatív gyakorlati munkához szükséges problémamegoldó technikákat,
   • a munkatársak, csoportok, illetve projektek, nagyobb szervezetek irányítási módszereit, a stratégiai tervezés és menedzsment vállalati, állami, regionális és globális módszereit,
   • a hazai és nemzetközi szakirodalmat, a kutatások eredményeit.

   11.  A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

   • a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vállalására és ezen értékek megjelenítésére a vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezetek világában,
   • a munkaköréhez tartozó összetett szakfunkciók ellátására, szervezésére, irányítására, módszertanok kreatív alkalmazására, szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntések előkészítésére és meghozatalára,
   • a vállalati, régió, állam és nemzetközi szervezeten belüli, illetve a szervezet és környezete közötti összefüggések, kapcsolatok felismerésére, megértésére és alakítására,
   • az e szervezetek működésében megjelenő problémák és az új környezeti jelenségek önálló felismerésére, feladatok kijelölésére, megoldására,
   • a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi szintű alkalmazására
   • a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak elemzésére,
   • hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,
   • tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra két idegen nyelven.

   12.  A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

   • az értékek iránt elkötelezettség,
   • társadalmi/szociális érzékenység hazai és nemzetközi viszonylatban,
   • elkötelezett a minőség, a fenntarthatóság és a sokszínűség iránt,
   • nyitottság a más/új területekkel, módszerekkel, illetve véleményekkel, javaslatokkal szemben,
   • egyéni és közösségi felelősségvállalás,
   • a tudás megújításának képessége,
   • nyitott gondolkodásmód,
   • együttműködési készség.

   A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás képzés hagyományai a Budapesti Corvinus Egyetemen

   A mesterszak előzményei

   A tervezett Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak közvetlen előzménye a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Külkereskedelmi, Külgazdasági, valamint a későbbi reformok során bevezetett Nemzetközi kapcsolatok szaka. Lényeges elemekkel felismerhető a Gazdálkodási szak törzs- illetve szakanyaga is. Közvetlen jogelődjének tekinthető a mai Közgazdasági (régebben Általános) Kar közgazdasági szakának Európai integráció és világgazdasági alkalmazkodás, valamint Nemzetközi gazdaság- és üzletpolitika főszakiránya. A létesítendő mesterszakhoz hasonló célú és szerkezetű képzés jelenleg hagyományos egyetemi képzés keretében a Budapesti Corvinus Egyetemen folyik: a szóban forgó mesterszaknak a Nemzetközi kapcsolatok szakon a 4-5. évben folyó képzés felel meg (Európai integráció és Nemzetközi gazdaság főszakirányok), illetve a Gazdálkodási szak különböző szakirányai, különösen a Külgazdasági szakirány egyes egyetemeken.

   A mesterszak tudatosan épít a 90-es években megszüntetett de jelentős oktatási értékeket tartalmazó Külgazdasági szak hagyományaira. Elismerve azt, hogy e hagyományok jelentős részét az időközben már beindított Nemzetközi gazdálkodás szak folytatja, e mesterszak döntően az egyetemi 4. és 5. évnek megfelelő ismeretek megfelelőjét kívánja átadni a hallgatóknak. Így kerül sor a Külkergazdaságtan helyett a Nemzetközi gazdaságtan egy sajátos, éppen e hagyományokat követő oktatására, a Nemzetközi marketing bevételére, sajátos piacelemzési módszerek stb. bemutatására.

   A mesterszak múltja

   A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak 2008 óta folyamatosan fut a Corvinus Egyetemen. Az évek során folyamatosan tökéletesítettük a szak struktúráját figyelembe véve a közgazdaságtan szakmai szempontjait, a hallgatók igényeit, a munkaerőpiac kívánalmait. Ennek a folyamatnak a során kristályosodtak ki a szakirányok angol és magyar nyelven, kerültek kiválasztásra az oktatók és a tárgyak, alakultak ki a tantárgyi tematikák és a tanórák menete.

   Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény.

   A magyar gazdaság nyitottságának fokozódásával folyamatosan nő az olyan fiatal szakemberek iránti igény, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás területén, és így képesek a különböző típusú nemzetközi ügyletek értelmezésével, előkészítésével-lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására, a nemzetközi üzleti környezethez való igazodásra. Gazdaságunk nyitottságából fakadóan, tehát a külgazdasági kapcsolatok volumenének növekedése, illetve e kapcsolatok struktúrájának fejlődése nyomán, minden szinten és a legkülönbözőbb tevékenységet végző egységeknél egyaránt alapkövetelménnyé vált a nemzetközi gazdasági összefüggésekhez, a nemzetközi üzleti világban alkalmazott „technikákhoz” értő munkatársak jelenléte. A közgazdászképzés nemzetközi tartalmának erősítése alapkövetelmény, mivel a hazai KKV-k és a jelenlevő nemzetközi nagyvállalatok – termelő, kereskedő és pénzügyi tevékenységet ellátó cégek - egyaránt keresik a külgazdasági kapcsolatokban és konkrét ügyletekben eligazodni képes munkavállalókat. A szak beindításának munkaerő-piaci indokoltságát vizsgálva feltétlenül utalni kell a központi és regionális intézményekre, önkormányzatokra és egyéb államigazgatási szervekre, továbbá a non-profit és civil szférára is, ahol az új típusú feladatok színvonalas elvégzésének alapkövetelményét képezik az átfogó nemzetközi – európai integrációs – ismeretek.

   A végzett hallgatók elhelyezkedése

   A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak munkaerő-piaci tapasztalatai igen kedvezőek. A végzettek elhelyezkedése általában problémamentes, a munkáltatók mind a magán-, mind a közszférában szívesen alkalmazzák őket. Többen sikerrel pályáztak nemzetközi szervezetekhez is. A hallgatói visszajelzések alapján a legsikeresebb multinacionális banki, pénzügyi tanácsadó, adótanácsadó vállalatok, uniós és nemzeti kormányzati szervek karrierlehetőségei nyílnak meg azok számára, akik a Corvinus Egyetem Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás diplomájával rendelkeznek.

   A szakon végzettek - elmélyült közgazdasági, módszertani és egyéb társadalomtudományi ismeretek birtokában - rövid időn belül képessé válnak arra, hogy nagyfokú önállósággal és kreatívan részt vegyenek a különböző szintű közgazdasági, üzleti, regionális és egyéb gazdasági és társadalmi döntés-előkészítő feladatok megoldásában. A munkaerő-piaci igény a szakon végzett hallgatók iránt elsősorban olyan helyekről várható, ahol a nemzetközi szemlélet, a nemzetközi gazdaságstratégiai megközelítés nélkülözhetetlen. Így a közigazgatási és országos hatáskörű intézmények, nagyvállatok és nem-kormányzati intézmények tervező-, szervező-, pénzügyi részlegeiben, nemzetközi intézmények – főként az Európai Unió –, valamint transznacionális vállalatok, valamint nemzetközileg aktív kis- és közepes vállalatok hazai és külföldi egységeiben. A végzett hallgatók, megfelelő szakmai gyakorlat és készségek birtokában, alkalmasak kisebb egységek irányítására, vezetői pozíciók betöltésére.  Az önmagában is tekintélyes EU belső piaci forgalmunk is indokolja az elméletileg rendkívül jól képzett, sokirányúan tájékozott, az üzleti élet sokmilliós-milliárdos nagyságrendű döntéseit felelősséggel meghozni képes szakemberek nemzetközi üzleti mesterképzését.

   A mesterszak hallgatóinak a kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítésének, valamint a doktori képzésre való továbblépés lehetőségének bemutatása.

   A doktori képzésre való előkészítést a szakmai törzsanyag mellett kötelezően választható szakirány(ok) és a két kötelezően választható tantárgyi modul szolgálja. A differenciált szakmai ismeretek egy része elméleti irányultságú, és a doktori képzés megalapozására alkalmas szintű kell, hogy legyen. A BCE doktori iskolái különösen alkalmasak az MA képzésben végzettek fogadására. A differenciált szakmai ismeretek egy része elméleti irányultságú, a két szakmai modul is jelentős elméleti ismereteket közvetít, ezért a többi doktori képzés megalapozására is kiválóan alkalmas. A doktori képzésre való erőfeszítést szolgálja a megfelelő színvonalú szakdolgozat megkövetelése és az annak megírásához nyújtott módszertani felkészítés. A témavezetők szakterületük kiemelkedő személyiségei, és lehetőleg a dolgozat elkészítésének időtartama alatt rendelkezésre kell álljanak. A témavezetők rendszeresen konzultálnak diákjaikkal. A diplomamunka leadási határideje a 4. szorgalmi időszak vége. Minden leadott munkát két opponens bírál el. A diplomamunkát záróvizsga keretében, szóban kell megvédeni. A záróvizsga tárgya a diplomamunka témája és az ahhoz kapcsolódó tárgyak ismeretanyaga, bírálója a záróvizsga bizottság, amely a témavezetőből és a két opponensből áll.

   A kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, „tehetség-gondozó” tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, ill. intézkedések bemutatása.

   Tehetséggondozás

   A kiemelkedően jó teljesítményt nyújtó hallgatókat ösztönözzük kiscsoportos tanulás keretében megszerezhető többletismeretek elsajátítására – például többlet tárgyak felvételi lehetőségének biztosítása révén. A tehetséggondozás szerves része a hallgatók tanulmányi versenydolgozatok (TDK) megírására, demonstrátori pályázatok beadására, valamint külföldi ösztöndíjak elnyerésére való ösztönzése is. A tehetségek számára biztosíthatók diák-szemináriumok, kutató szemináriumok, kiemelt témavezetés – egyéni tutorálás, a legjobb diplomamunkák külön díjazása. Ezek a formák egyúttal az esetleges Ph.D. továbbtanulást is segítik.

   Mindkét év, mindkét félévében tanulmányi versenyt hirdetünk a legjobb eredményt elért hallgatóink számára. A pontozást nem pusztán a tanulmányi eredmény, hanem a közösségi munka, a csoportaktivitás alapján is végezzük. A szavazás a hallgatók maguk is elvégzik, együtt a tanárokkal, s a két eredmény alapján születik meg a végeredmény. A nyertes hallgatók részt vehetnek a tanszék folyamatos kutatási programjaiban- egyet Palánkai Tibor akadémikus, egy másikat Szentes Tamás akadémikus vezet -, s munkáikat a tanszék kollektív munkáiban publikáljuk is.

   A tartósan kiemelkedő szakmai érdeklődésű hallgatók számára kéthetenként vitafórumot rendezünk, ahol a szakmai vezetést Simai Mihály akadémikus vállalta magára. Meghívott vendégeivel a hazai és nemzetközi gazdasági élet akut jelenségeiről folyik a vita, végig a hallgatók aktivitása mellett.

    Szakkollégiumokkal való együttműködés

   A tanterven kívüli oktatás és kutatás speciális színterei egyetemeinken a szakkollégiumok. A kollégiumok tevékenységének három pillérje: az igényes szakmai munka, a demokratikus, az egyén önfejlesztésére és aktivitására alapozó belső közélet, valamint a társadalmi érzékenység határozza meg a működés alapjait. Szakmai munkájuk alapja a körök és előadások rendszere. A kör heti rendszerességgel tartott kiscsoportos foglalkozás-sorozat, meghívott körvezetővel, fél vagy egy év terjedelemben. Ennek során a körtagok egy őket érdeklő témát alaposan körüljárnak a vonatkozó szakirodalom feldolgozásával. Több szakkollégium a hallgatók gyakorlati-szakmai ismereteit kívánja elmélyíteni. Itt s szakkollégium filozófiája és oktatási rendszere a gyakorlatorientált vezetői ismeretek köré szerveződik. Az ún. szakmai csoportok a kollégium által legfontosabbnak vélt négy területet: a marketing, a számvitel, a pénzügy és a vezetés-szervezés témaköreit ölelik fel. A kurzusok szervezésénél fontos szempont, hogy az adott témát az egyetemen oktatott szemlélettől eltérő módon, más oldalról közelítsék. Évente mintegy 15-20 kurzus indul.

   Nemzetközi kapcsolatok

   A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás „anyatanszéke”, a Világgazdaságtan Tanszék immár több mint 50 éve ápolja a Budapesti Corvinus Egyetem (és elődjei), valamint Európa, Ázsia, Amerika vezető gazdálkodási felsőoktatási intézményei közötti szakmai és emberi kapcsolatokat.
   Természetes, hogy e szakmai kapcsolatok hozadéka a tantervekben, tananyagokban, a tanórákon is megjelenik. A tanszék igyekszik a haladó nyugati közgazdasági irányzatoknak megfelelő tananyagokat, háttéranyagokat kidolgozni, a hallgatók rendelkezésére bocsátani.

   Külön kiemelendő, hogy több nyugat-európai egyetem (így a Sorbonne Nouvelle, a London College University (UCL), a Bologna-Egyetem, Groningen University (Hollandia) és mások) jelentős lépéseket tettek már kettős vagy közös diploma elnyerési lehetőségének kidolgozásában.

   A viszonylag hosszú múlttal büszkélkedő sikeres együttműködés betetőzéseként a Gröningeni Egyetem és a BCE vezetése megállapodott kettős diplomát adó képzés indításáról, melynek célja, hogy a programban részt vevő hallgatók mindkét intézménybe ismereteket szerezzenek választott területükön a mester évek alatt, így növelve diplomájuk értékét. Bővebb információ itt.

    

   Nemzetközi tudományos élet

   A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon a képzés szinvonalának egyik garanciája, hogy az oktatók rendszerek résztvevői – itthon és külföldön – a nemzetközi tudományos életnek. Erről tanuskodik több jelentős nemzetközi rendezvény, amelyet Egyetemünkön rendeztünk de erre utal a két Jean Monnet Professzori cím is, valamint az a tény, hogy a Világgazdasági tanszék ad otthont az Európai Tanulmányi Központok (ETKA) elnökségének.

   Ismeretkörök, szakirányok

   A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

   • Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (36-42 kredit): nemzetközi gazdaságtan,  nemzetközi pénzügyek, fejlődésgazdaságtan, globális és európai integráció gazdaságtana, nemzetközi vállalatgazdaságtan, Nemzetközi politikai gazdaságtan I., Módszertan,

    

   • Szakirányok (30 kredit):
   1. Nemzetközi gazdasági elemző szakirány: nemzetközi kereskedelempolitika, feltörekvő piacok elemzése, makrogazdaságpolitikai elemzés, fejlesztéspolitika és projektelemzés, játékelméleti módszertan, piaci struktúrák elemzése, transznacionális vállaltok beruházás-ösztönzése, nemzetközi gazdasági elemzési készség, nemzetközi irányítási módszerek, transznacionális vállalati stratégiák megfogalmazása;
   2. Nemzetközi  fejlesztés szakirány (angol nyelven): klímaváltozás és könryezeti fenntarthatóság, biztonságpolitika és fejlődés kapcsolata, fejlődő gazdaságok pénzügyi folyamatainak és pénzügyi válságok elemzése, kereskedelempolitika, globalizációs folyamatok elemzése
   3. 4. Nemzetközi pénzügy és vállalatgazdaságtan szakirány: nemzetközi monetáris és fiskális folyamotok elemzése, multinacionális  vállalati esettanulmányok elemzése, pénzpiaci eszközök árazása, befektetési stratégiák elemzése, nemzetközi adózási ismeretek, pénzügyi kontrolling
   4. Európai uniós gazdaságpolitikai elemző szakirány: a szakirány által lefedett ismeretkörök a következők lehetnek: európai összehasonlító gazdaságpolitikai elemzés, európai közösségi (gazdasági) jog, gazdasági és pénzügyi unió követelményrendszere, gazdasági és szociális kohézió elmélete, gyakorlata, az európai politikai integráció kérdéskörei, agrár- és vidékfejlesztés rendszere, az unión belüli vállalati együttműködés specifikumai, az EU helye a globális gazdasági rendben, Európa üzleti folyamatai, Az EU gazdasági szakpolitikái;
   • Diplomamunka: 24 kredit.
   • A szakhoz kötődően modulokat (mellék szakirányokat)  is kínálunk:

   1. Nemzetközi gazdasági elemző modul
   Tárgyai: Nemzetközi fejlesztés/ projektelemzés, Nemzetközi kereskedelempolitika és kereskedelmi statisztika, TNC- k és állam, Industrial Organizations

   2. Nemzetközi pénzügy és vállalatgazdaságtan modul
   Tárgyai: Eszközárazás és portfoliókezelés, Financial Contorlling,  Befektetési számítások, Haladó vállalati pénzügyek,

   3. Európa tanulmányok modul
   Tárgyai: Európai Uniós döntéshozatal - tárgyalás szimuláció,  EU aktuális kérdések, EU támogatások, pályázatírás és menedzsment, EU Economic Policies

   A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak tanterve

   Nappali tagozat

   Tárgynév

   Jelleg

   Félév

   Kredit

   1. félév

   2. félév

   3. félév

   4. félév

   Kötelező szaktárgyak

    

    

    

    

    

   42

   Fejlődésgazdaságtan

   K

   2+2

    

    

    

   6

   Globális és európai integráció gazdaságtana

   K

   2+2

    

    

    

   6

   Nemzetközi gazdaságtan

   K

   2+2

    

    

    

   6

   Módszertani tárgy

   K

   2+2

    

    

    

   6

   Nemzetközi pénzügyek

   K

    

   2+2

    

    

   6

   Nemzetközi vállalatgazdaságtan

   K

    

   2+2

    

    

   6

   Nemzetközi politikai gazdaságtan I.

   K

    

   2+2

    

    

   6

   Specializációk

    

    

    

    

    

    

   Nemzetközi gazdasági elemző specializáció (A két félév alatt a hat tantárgyból összesen 30 kredit értékben kell teljesíteni!)

    

    

    

    

    

   30

   International Trade Policy

   K

    

    

   2+2

    

   6

   A feltörekvő piacok gazdaságtana

   K

    

    

   2+2

    

   6

   Nemzetközi makro-gazdaságpolitika

   K

    

    

   2+2

    

   6

   Nemzetközi fejlesztés/projektelemzés

   K

    

    

    

   2+2

   6

   Nemzetközi politikai gazdaságtan II.

   K

    

    

    

   2+2

   6

   Comparative Economics

   K

    

    

    

   2+2

   6

   Nemzetközi fejlesztés specializáció

    

    

    

    

    

    

   Climate Change and Sustainable Development

   K

    

    

   2+2

    

   6

   Development Economics II - Institutions and Development

   K

    

    

   2+2

    

   6

   Globalization, Financial Crises and Development

   K

    

    

    

   2+2

   6

   International Development Policy

   K

    

    

    

   2+2

   6

   Human Development and Security

   K

    

    

    

   2+2

   6

   Nemzetközi pénzügy és vállalatgazdaságtan specializáció (A két félév alatt a hat tantárgyból összesen 30 kredit értékben kell teljesíteni!)

    

    

    

    

    

    

   Logisztikai szolgáltatások

   K

    

    

   2+2

    

   6

   Nemzetközi vállalatgazdaságtan II.

   K

    

    

   2+2

    

   6

   Befektetési számítások

   K

    

    

   0+2

    

   3

   Eszközárazás és portfóliókezelés

   K

    

    

    

   0+2

   3

   Haladó vállalati pénzügy

   K

    

    

    

   2+2

   6

   Vállalatok nemzetközi adózása

   K

    

    

    

   2+2

   6

   Bank Finance

   K

    

    

    

   2+2

   6

   Európai Uniós gazdaságpolitikai elemző specializáció

    

    

    

    

    

    

   European Economic Governance

   K

    

    

   2+2

    

   6

   EU támogatások, pályázatírás és menedzsment

   K

    

    

   2+2

    

   6

   Európai Uniós tagállamok makrogazdasági politikái

   K

    

    

   2+2

    

   6

   EU aktuális kérdések

   K

    

    

    

   2+2

   6

   Európai Uniós döntéshozatal - tárgyalás szimuláció

   K

    

    

    

   0+4

   6

   Szakszeminárium / Szakdolgozat

    

    

    

    

    

   24

   Szakszeminárium I.

   K

    

    

   0+4

    

   9

   Szakszeminárium II.

   K

    

    

    

   0+4

   15

   Választható tárgyak

    

    

    

    

    

   24

   Kreditek száma összesen:

    

   30

   30

   30

   30

   120

   Letölthető formátum (nappali tagozat)

   Letölthető formátum (esti tagozat)

   Az esti tagozatos képzés időbeosztása: heti két-három alkalommal, az esti órákban (17 óra után) folyik az oktatás.

   MA in International Economy and Business

   Továbbtanulási lehetőség: A Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola

    A doktori képzésre való előkészítést a szakmai törzsanyag mellett kötelezően választható szakirány(ok) és a két kötelezően választható tantárgyi modul szolgálja. A differenciált szakmai ismeretek egy része elméleti irányultságú, és a doktori képzés megalapozására alkalmas szintű kell, hogy legyen. A BCE doktori iskolái különösen alkalmasak az MA képzésben végzettek fogadására. A differenciált szakmai ismeretek egy része elméleti irányultságú, a két szakmai modul is jelentős elméleti ismereteket közvetít, ezért a többi doktori képzés megalapozására is kiválóan alkalmas. A doktori képzésre való erőfeszítést szolgálja a megfelelő színvonalú szakdolgozat megkövetelése és az annak megírásához nyújtott módszertani felkészítés. A témavezetők szakterületük kiemelkedő személyiségei, és lehetőleg a dolgozat elkészítésének időtartama alatt rendelkezésre kell álljanak. A témavezetők rendszeresen konzultálnak diákjaikkal. A diplomamunka leadási határideje a 4. szorgalmi időszak vége. Minden leadott munkát két opponens bírál el. A diplomamunkát záróvizsga keretében, szóban kell megvédeni. A záróvizsga tárgya a diplomamunka témája és az ahhoz kapcsolódó tárgyak ismeretanyaga, bírálója a záróvizsga bizottság, amely a témavezetőből és a két opponensből áll.


   A Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola honlapja

   Végzettség és kreditpontok

   A mesterszakon szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

   A szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
   (Economist in International Economy and Business)

   A képzési idő félévekben: 4 félév

   A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont

   Idegen nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

   Az államilag támogatott és a költségtérítéses forma közötti átjárhatóság lehetőségei


   A hallgató államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésbe való besorolása egy tanév időtartamára szól.
   A költségtérítéses képzésre felvételt nyert hallgató tanévenként egyszer kérheti átvételét a felszabaduló államilag támogatott helyekre.
   Államilag támogatott hely szabadul fel,

   • ha egy államilag támogatott hallgató az utolsó két aktív félévében nem teljesíti a szak ajánlott mintatantervében előírt kreditmennyiség ötven százalékát és az államilag támogatott hallgatókról az összesített korrigált kreditindex alapján készített tanulmányi rangsor alsó 15%-ban helyezkedik el, ezért átsorolásra kerül költségtérítéses képzésre, vagy
   • ha egy államilag támogatott hallgató törölteti magát a hallgatói névsorból.

   A felszabaduló államilag támogatott helyekre az a költségtérítéses hallgató vehető át, aki

   • utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte a szak ajánlott mintatantervében előírt kreditmennyiség 50%-át és
   • a költségtérítéses hallgatókról az összesített korrigált kreditindex alapján készített tanulmányi rangsor elején áll, valamint
   • jobban tanul (összesített korrigált kreditindexe magasabb), mint az államilag támogatott hallgatók rangsorában lévő alsó 20% közül a legjobb teljesítményű hallgató.

   Utolsó frissítés: 2018.11.30.