Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NFV60B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Felsőoktatási rendszerek
A tantárgy neve (angolul):Higher Education Systems
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
24+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi, évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:A szociológia alapjai
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Hrubos Ildikó

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgató képessé válik egy-egy ország felsőoktatási rendszerének elemzésére, a magyar felsőoktatási rendszer nemzetközi kontextusban való értelmezésére, valamint a felsőoktatási reformok társadalmi hatásainak megfogalmazására. A fejlett országokban a 20. század második felében megindult nagy hallgatói létszámexpanzió hatására lényegében minden elemében megváltozott a felsőoktatás. A történelmileg kialakult felsőoktatási modellek hatása azonban továbbra is érvényesül. Ennek következtében országonként, régiónként továbbra is jelentős különbségeket mutatnak a felsőoktatási rendszerek. Az 1999-ben elindított európai felsőoktatási reform célja a felsőoktatási rendszerek harmonizálása, ami lehetővé teszi a végzettségek kölcsönös elismerését, megkönnyíti a diplomások külföldi munkavállalását. A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek megérteni ezt a komplex folyamatot, és így tudatosan tervezzék meg saját tudás-karrierjüket, tanulmányaikat, vágyott munkahelyi pályafutásuk irányát.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy egyik alapkérdése a felsőoktatási hallgatói létszámexpanzió következményeinek végiggondolása, és ebben a fenntartható fejlődéssel való kapcsolata. Alapállás a globális, a regionális, a nemzeti és az intézményi szinten érvényesülő szemlélet összehangolása, ami a közvetlenül felsőoktatási kérdések mellett a társadalom, a társadalmak egészének vonatkozásait is magában foglalja.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató ismeri a felsőoktatás történelmileg kialakult nagy modelljeit és azok hatásait a 21. század elején.
Ismeri a felsőoktatási hallgatói létszámexpanzió hatásait a felsőoktatás egész intézményrendszerére, a szereplők (tanárok, hallgatók, adminisztratív munkatársak, intézményi vezetők, irányítók) pozíciójának változását.
Ismeri a fontosabb globális, regionális, nemzeti szinten tapasztalható trendeke.
Tájékozott a témára vonatkozó szakirodalom, statisztikai adatok forrásaiban.


Képesség:
Jól használja az elméleti ismereteket egy konkrét ország felsőoktatási rendszerének megismerésére.
Képes prezentáció készítésére és bemutatására valamely konkrét ország felsőoktatási rendszerének fő vonásairól
Összegezni tudja egy házi dolgozatban a tantárgyi munka során szerzett tudás felhasználásával nyert ismereteket egy konkrét terep elemzésekor.
Jól eligazodik a szakirodalom feldolgozásban, az adatgyűjtésben a szóbeli és írásbeli munkája során.
Képes átlátni a komplex jelenségek mozgatórugóit, képes a hétköznapi gondolkodás fölé emelkedni az általános trendek értékelése és a "terepmunka" során egyaránt.


Attitűd:
Nyitott a társadalmi változások megértésére
Érzékeny a hátrányos helyzetű csoportok sorsának alakulására
Érzékeny a nemzetközi és a globális szintű problémák megértésére
Nyitott a kritikus önértékelésre


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: