Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NEKG8B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Projektfeladat-interjúk
A tantárgy neve (angolul):Project Work - Interview
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
4 gyakorlat
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Vicsek Lilla Mária

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus során a hallgatók megismerkednek egy klasszikus módszerrel, - az egyéni interjúkkal, - és ennek egyes speciális fajtáival és egy új, egyre divatosabbá váló kvalitatív módszerrel: a fókuszcsoportok módszerével. A fókuszcsoportok egy téma köré fókuszált csoportos interjúk. Széles körben alkalmazzák a piackutatásban, politikai közvélemény-kutatásban, de egyre inkább terjed alkalmazása a társadalomtudományokon belül is.
A kontaktórákon a gyakorlaté a főszerep. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók szert tegyenek gyakorlati tapasztalatra. Ennek érdekében gyakorlati feladatok, egyéni interjús és fókuszcsoportos szimulációk lesznek az órákon, házi feladatként a hallgatók mini-kutatásokat végeznek.
A módszertani alapismeretek elsajátítását segíti a tárgyhoz készült videós tananyag is.
A tárgy során elsajátított ismeretek egyaránt hasznosak lehetnek azoknak, akik az egyetem elvégzése után kutató szociológusként kívánnak majd tevékenykedni és azok számára, akik civil szervezeteknél, minisztériumokban vagy a piaci szférában terveznek elhelyezkedni. Rövidebb távon pedig hasznosak lehetnek a megszerzett kompetenciák TDK dolgozatok és a szakdolgozat megírásához.
A tárggyal kapcsolatos információk az egyetemi e-learning rendszerben, a Moodle-ben találhatóak (moodle.uni-corvinus.hu) - ott található részletesebb tematika is.
Célunk gyakorlatban jól hasznosítható tudás átadása innovatív oktatás-módszertani eszközökkel.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy eredményeképp olyan kutatások is végezhetőek, amelyek a fenntarthatósági szempontok vizsgálhatóak. A tárgy során videós és elektronikus tananyaggal is dolgozunk a papír fogyasztás csökkentése érdekében.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Rendelkezik az egyéni interjús kutatások és fókuszcsoportos kutatások önálló kutatásához szükséges kutatás- módszertani ismeretekkel.
Ismeri elméleti kérdéseket, amelyek ezeknek a módszereknek a hátterében állnak


Képesség:
Képes egyszerűbb egyéni interjús és fókuszcsoportos kutatást képes megtervezni, véghezvinni és elemezni - beleágyazva szakirodalmi áttekintésbe
Rendelkezik az önálló tanuláshoz szükséges képességekkel.
Képes rutin szakmai problémák azonosítására, amelyekhez kapcsolódóan egyéni vagy csoportos interjús kutatás végezhető
Képes új projektek tervezésére, megvalósítására az adott módszerekkel
Képes használni, megérteni a módszerekre vonatkozó szakirodalmat, számítástechnikai, könyvtári forrásait
Képes a másokkal való kooperációra


Attitűd:
Attítűdjét nyitottság jellemzi a kutatási folyamat során
Képes szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreinek megértésére és hiteles közvetítésére


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: