Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NBK52B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A szociológia alapjai
A tantárgy neve (angolul):Foundations of Sociology
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2 előadás + 2 szeminárium
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév évente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Elekes Zsuzsanna

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy segítse a hallgatókat a társadalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető fogalmak és elméletek elsajátításában. A kurzus különös figyelmet fordít arra, hogy bemutassa a magyar, elsősorban a mai magyar társadalom jellemzőit, problémáit, a tapasztalható változások fő irányait.

A tantárgy előadásokból és szemináriumokból áll.
A hallgatók az előadásokon ismerkedhetnek meg az egyes témákkal kapcsolatos alapvető fogalmakkal és elméletekkel, valamint a főbb nemzetközi és hazai tendenciákkal.
A szemináriumok célja az előadáson elhangzottakkal kapcsolatos kérdések átbeszélése, az elméletek alkalmazhatóságának kipróbálása. Szintén a szemináriumok keretében van lehetőség a kijelölt szakirodalommal és filmekkel (TED előadásokkal) kapcsolatos kérdések és problémák megvitatására, továbbá a kiadott gyakorlati feladatok megoldására a szemináriumvezetők útmutatásai alapján.

A fenntarthatóság szempontjai:
A szegénység minden formájának felszámolása.
Az egészséges életet és a jólét biztosítása minden korosztály számára.
Nemek közötti egyenlőség biztosítása
A városok és az emberi települések befogadó, biztonságos, és fenntarthatóvá tétele.
békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében.
A befogadó, igazságos és minőségi oktatás lehetővé tétele, valamint az egész életen át tartó tanulást mindenki számára.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók alapvető ismereteket a mai magyar társadalom fontosabb jelenségeiről, folyamatiról, ezek okairól.


Képesség:
A hallgató a társadalmi jelenségek magyarázataival kapcsolatban képes legyen releváns szociológiai kérdéseket megfogalmazni, a jelenségek szociológiai hátterét és összefüggéseit a kurzus során vizsgált témakörökben képes legyen felismerni. Ismerje meg a fő magyarázó elméleteket, s legyen képes ezek között a megközelítések között különbséget tenni, egyszerűbb jelenségek esetében önállóan tudja ezeket alkalmazni.


Attitűd:
A tárgy kiemelt célja, hogy a hallgatók megértő, elfogadó és befogadó attitűdjét növelje.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: