Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Egészségtudományok alapjai

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NAK06B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Egészségtudományok alapjai
A tantárgy neve (angolul): Introduction to Health Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelezően választható szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Gulácsi László

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának célja: az egészségtudományok és az egészségügyi rendszerek és finanszírozási módszerek elemzéséhez, értékeléshez, valamint az egészségpolitikai alternatívák megfogalmazásához szükséges elméleti alapismeretek, valamint az elmúlt évtizedekben érvényesülő főbb külföldi és hazai egészségügy-politikai irányzatok megismerése és elsajátítása. Emellett az oktatásban helyet kapnak alapvető fiziológiai, anatómiai, demográfiai, gyógyszertani és más az egészségtudományok által tárgyalt területek (főbb akut és krónikus betegségek, terápiák, prevenciós és szűrési módszerek) amelyek alapjainak az elsajátítása szükséges ahhoz, hogy a kurzust elvégző szakember eredményesen dolgozhasson az egészségügyben. A tantárgy oktatása során a hallgatók megismerik az egészségtudományok és az egészségügyi rendszerek alapvető típusait és az erőforrások elosztásának különböző formáit, az egészségügyi piac sajátosságait, az egészségügyi kiadások nemzetközi trendjeit. A tárgy részletesen foglalkozik a magyar egészségügyi rendszer reformjával.

Évközi tanulmányi követelmények: Kiscsoportos munka és folyóirat cikk referálás. A referálandó folyóiratcikkek igazodnak a hallgató érdeklődéséhez és kutatási témájához. Részvétel az órákon.

Vizsgakövetelmény: Kiscsoportos munka és folyóirat referátum

Az értékelés módszere: Kiscsoportos munka és folyóirat referátum
Vizsgaidőszakban írásbeli vizsga.

Tananyag leírása: A kurzus során képet kap a hallgató az egészségtudományokról.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A hallgatók önálló kérdésfelvetésre és önálló megoldásra lesznek alkalmasak a megszerzett tudás alapján.

Félévközi ellenőrzések: Hallgatói folyóirat referátumok, kiscsoportos munka

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Hallgatói folyóirat referátumok, kiscsoportos munka

Szak neve: A tárgy minden hallgató számára felvehető a Corvinus Egyetemen

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A hallgatók minden órán megkapják a szükséges irodalmat magyar és angol nyelven.

Ajánlott irodalom:

  • A hallgatók a szükséges irodalmat minden órán megkapják.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Gulácsi L (szerk.), Egészség-gazdaságtan, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2005.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Gulácsi László, Beretzky Zsuzsanna

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Gulácsi László, Beretzky Zsuzsanna
GGyakorlat2018/19/2Dr. Gulácsi László, Beretzky Zsuzsanna


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.