November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NCK10M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Ellátási lánc menedzsment
A tantárgy neve (angolul):Supply Chain Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gelei Andrea

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus célja, hogy bemutassa az ellátási láncnak és menedzsmentjének alapfogalmait, főbb menedzsment koncepcióit, és technikáit. A kurzusnak ezt az új információkat és tudást közlő részét a meglévő ismeretek alkalmazásának és ehhez kapcsolódóan egyéni és csoportos képességeknek a fejlesztése egészíti ki. Ennek érdekében a hallgatóknak csoportokban projektmunkát kell végezniük. A projekt kiemelt feladatai és az azokhoz tartozó határidők megtalálhatóak jelen tantárgyi tájékoztatóban, de a projektfeladat részletes bematatását önálló projektismertető tartalmazza.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az ellátási láncok tudatos menedzsmentje jelentős hatékonyságnövekedést eredményezhet, mely jellemzően együtt jár a környezet kisebb terhelésével. Így a kurzus mind a gazdasági, mind a környezeti fenntarthatóság témaköréhez kapcsolódik.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Értelmezni tudja az ellátási lánc menedzsmentjéhez szükséges alapfogalmakat, be tudja mutatni a közöttük lévő hasonlóságokat és különbözőségeket; átlátja a globális ellátási láncok struktúráját befolyásoló tényezőket és azok kapcsolatrendszerét.
Összefüggéseiben értelmezi az ellátási lánc meghatározó szereplő típusait és azok kapcsolódásainak menedzsment problémáit; ismeri az ellátási láncban megjelenő üzleti kapcsolatok alaptípusait, jellemzőit, azok kialakításának gazdasági feltételeit és menedzsment eszközeit.
Tisztában van a vállalati határokon átívelő ellátási lánc folyamatokkal és azok menedzsment kihívásaival; ismeri a GS1 ellátási láncokat támogató szabványrendszer felépítését és a fő szabványtípusokat; tisztában van az ellátási láncok speciális típusaival és az azok kezeléséhez szükséges legjobb gyakorlatokkal; ismeri az ellátási lánc szintű teljesítmény fogalmát, összetevőit és mutatószámait.
Az ellátási lánc szintjén összefüggéseiben értelmezi az erőforrástervezési módszerek közötti viszonyrendszert, azok belső és külső ellátási lánc szinten megjelenő tervezési eszközrendszerét; azonosítja az ostorcsapás- hatás jelenségét, megnevezi annak elemeit, azonosítja kialakulásának okait és kezelésének legfontosabb eszközeit.
Ismeri a vám azon fogalmait és koncepcióit, melyek alkalmazása révén a vállalatok vámfolyamatát és vám terheit optimalizálni tudja; érti a vám globális/nemzetközi ellátási láncra gyakorolt hatásait.
Ismeri az ellátási lánc témaköréhez tartozó aktuális kutatási kérdéseket.


Képesség:
Fel tud térképezni komplex ellátási láncokat; meg tud fogalmazni az ellátási lánc struktúrájának alakításához releváns javaslatokat (rangsorolás, javaslat priorizálása) és azokkal kapcsolatban akciótervet kidolgozni.
Képes azonosítani az ellátási láncok szereplőit, a közöttük zajló reálfolyamatokat és létrejövő kapcsolatokat; feltárja az ellátási láncban megjelenő üzleti kapcsolatok fontos tartalmi jellemzőit, a releváns kapcsolati jellemzőket értékeli és ezek alapján olyan javaslatokat állít össze, melyek hozzájárulnak a hatékonyabb és eredményesebb kapcsolatmenedzsmenthez.
Fel tudja térképezni a vállalaton, mint elemzési egységen túlmutató, összetettebb elemzési egységeket; meg tud fogalmazni azok elemzése révén az adott összetett elemzési egység teljesítményére pozitívan ható fejlesztési javaslatokat tenni; feltárja a vállalatközi reálfolyamatokban megjelenő hatékonytalanságok forrásait és fejlesztésére alkalmas eszköztárat alakít ki; kialakított szakmai véleményét, javaslatait hatékonyan és meggyőzően tudja kommunikálni; képes az ellátási lánc mentén a szabványos azonosítás, nyomon követés és kommunikáció gyakorlatának értékelő bemutatására és fejlesztési javaslatok megfogalmazására; az egyes ellátási lánc típusok számára testre szabott fejlesztési és menedzsment javaslatokat tud összeállítani; feltárja a vállalati határokon túlnyúló, összetettebb elemzési egységeknek a teljesítményét, annak releváns dimenzióit azonosítja, azok mérésére megfelelő mutatószám rendszert alakít ki;
Az ellátási lánc és kapcsolódó releváns elemzési szinteken fel tudja tárni az erőforrástervezés gyakorlatát, képes ennek a gyakorlatnak az értékelésére, legjobb gyakorlattal való összehasonlítására és meg tud fogalmazni olyan koherens javaslatrendszert, melyen keresztül a feltárt aktuális gyakorlat fejleszthető;
Képes egy nemzetközi vállalat vámgyakorlatának elemző bemutatására és a logisztikát, ellátásilánc-menedzsmentet támogató, hatékonyabb vámkezelési megoldások testre szabott javaslatrendszerének kidolgozására;
Képes a releváns szakirodalom feldolgozására és a gyakorlati elemzéseken túl kutatási problémák azonosítására.


Attitűd:
Belátja, hogy bizonyos üzleti folyamatok vállalati határokon átívelnek; igyekszik a menedzsment összefüggéseket a tanult összetett elemzési szinteken megérteni.
A verseny mellett támogatja a kooperáció kialakítását az ellátási lánc partnerekkel.
Törekszik arra, hogy megértse a globális üzleti környezet hatásait az ellátási láncokra és kritikusan elemezze azokat.
Munkája során szem előtt tartja a vállalati határon túlnyúló gazdasági elemzési egységeknek, kiemelten az ellátási láncoknak a jelentőségét, kész azok szempontjainak a gazdálkodásban és a vállalati döntéshozatali folyamatban történő megjelenítésére és képviseletére.
A vámra, mint a vállalat és az ellátási lánc versenyelőnyének lehetségesforrására tekint.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: