November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NBK16M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Disztribúció
A tantárgy neve (angolul):Distribution
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
előadás+szeminárium
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Nagy Judit

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A Disztribúció tantárgy keretében a hallgatók az értékesítés oldali logisztikai folyamatok stratégiai kérdéseivel ismerkednek meg. A disztribúciós logisztikai folyamatok felelősek a késztermék vevőnek való eljuttatásáért, ezért a témát abban a szemléletben tárgyaljuk, hogyan is járul hozzá a (disztribúciós) logisztika a vevői – és természetesen a tulajdonosi – értékteremtéshez. A hosszútávra szóló, stratégiai kérdések lezárultával a disztribúciós rendszer működtetésével kezdünk foglalkozni. Folyamatai közül kettőt tanulmányozunk részletesebben: a raktározást és a kereslettervezést. A cél olyan felelősen és kritikusan gondolkodó szakember képzése, aki tisztában van azzal hogy munkájuknak minősége befolyásolja azt is hogy munkatársai is eredményesen végezhessék feladatukat.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy során a vállalat hosszú távú versenyképességét támogató logisztikai szolgáltatás színvonalával foglalkozunk, így a fenntarthatóságnak a gazdasági vonala jelenik meg.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
- Felidézi az értéklánc és a vállalati logisztikai rendszer fogalmait.
- Definiálja a disztribúció fogalmát.
- Összeveti a közvetlen és a közvetett disztribúciós struktúra sajátosságait.
- Tisztában van az OTIF és más gyakran használt logisztikai teljesítménymutató funkciójával és működésével.
- Azonosítja a logisztikai költségeket és tisztában van átváltásaikkal
- Bemutatja a raktár statikus és a dinamikus kapacitása közötti különbséget.
- Meghatározza az általános darabáru-raktározási rendszerek (állvány nélküli és állványos statikus, illetve dinamikus) sajátosságait.
- Konkrét helyzetekre vonatkozóan kiválasztja, hogy melyik raktározási rendszer alkalmazása a leginkább célszerű.
- Tisztában van a raktárak kapcsán alkalmazott legfontosabb működési modellekkel, a raktározás alapvető funkcióival.
- Tisztában van a csomagolás logisztikai folyamatokban betöltött funkcióival.
- Ismeri a kereslettervezés szerepét a vállalati tervezési folyamatokban .
- Ismeri és használja a kereslet előrejelzés kvantitatív módszereit.
- Tudomása van a kvalitatív kereslet előrejelzési módszerek sajátosságairól.
- Ismeri a különbségeit, előnyeit, hátrányait a különféle kvalitatív és kvantitatív kereslet előrejelzési módszereknek.


Képesség:
- A vállalti értéklánc megközelítés és a logisztikai alrendszerek (beszerzés, termelésellátás, disztribúció) logikáját használva rendszerei a disztribúcióhoz kötődő legfontosabb fogalmakat, jelenségeket.
- Konkrét adatsorok felhasználásával OTIF és más logisztikai teljesítménymutatót számol.
- Vállalati esettanulmányon dolgozva összegyűjti, elemzi és értékeli a logisztikai költségeket.
- Egy konkrét cég raktározási gyakorlatát feltárva azonosítja a disztribúció kapcsán tanult jelenségeket, helyzetelemzést végez, és folyamatfejlesztési javaslatokat fogalmaz meg az adott cég számára.
- Konkrét termék/termékek fogyasztásával kapcsolatos adatsoron dolgozva azonosítja, hogy a keresletet előrejelzés melyik modellje írja le a legjobban az adott fogyasztást, és e modell segítéségével kereslet-előrejelzéseket végez.
- Megtervezi egy termék szállítási csomagolását.


Attitűd:
- Munkája során igénye van a disztribúciós folyamatok mélyebb feltárása és elemzésére.
- Felelősen gondolkodik, tudja, munkájának minősége befolyásolja, hogy munkatársai is el tudják végezni feladatukat.
- Belátja, hogy a disztribúció egymásra épülő folyamatainak rendszerben való értelmezése nélkülözhetetlen egy adott vállalti gyakorlat megértéséhez és fejlesztéséhez.
- Kritikus a megismert vállalati gyakorlatokkal szemben, felismeri a problémákat és fejlesztési javaslatokon gondolkodik.
- Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.
- Nyomon követi a logisztika és logisztikai technológia legfrissebb híreit.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: