November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NBK11M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Termelés és szolgáltatás menedzsment
A tantárgy neve (angolul):Managing Production and Service Operation
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi/tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Városiné Dr. Demeter Krisztina

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja, hogy áttekintést adjon mindazon fontosabb elvekről, módszerekről, eljárásokról, amelyekkel a termelés és szolgáltatás menedzsmentje (TSZM) támogatja a vállalati célok elérését és a kapcsolódó stratégiai, tervezési, termelési problémák megoldását. A tárgy részben módszertani jellegű. Az alapvető ismereteken túl fejleszteni kívánja a hallgatók problémafelismerő képességét és módszertani önállóságát. A kurzus előadások, cégnél végzett projektmunka, rövid esettanulmányok, játékok, beszélgetések, feladatok segítségével nyújt betekintést a témába.

A fenntarthatóság szempontjai:
A környezetbarát technológiákról és a munkásokkal való bánásmódról esik szó a kurzuson.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri a termelési stratégia fogalmát, felépítését és összetevőit
Ismeri a termelési-stratégiaalkotás folyamatának fő koncepcióit
Ismeri a termelési stratégiához kapcsolódóan a földrajzi kapacitáskonfiguráció, egyedi létesítményelhelyezés és létesítményberendezés fő koncepcióit
Tisztában van a minősítő és rendeléselnyerő kritériumok fogalmaival, összefüggéseivel

Érti a csapatban dolgozás fontosságát és hasznosságát
Birtokában van a hatékony csapatmunkával kapcsolatos ismereteknek
Ismeri a megfelelő prezentációs technikákat és megoldásokat

Ismeri a szűk keresztmetszet fogalmát és feloldási lehetőségeit
Ismeri a lean menedzsment alapelveit és pazarlási kategóriáit

Tisztában van a szolgálatosodás koncepciójával.
Ismeri a taktikai és operatív szintű termelési döntéseket (aggregált tervezés, ütemezés)


Képesség:
Képes a termelési stratégia elemzésére és fejlesztésére
Elemzi a létesítményberendezési megoldásokat és feltárja a fejleszthető elemeket
Képes a minősítő és rendeléselnyerő kritériumok beazonosítására és megkülönböztetésére

Bekapcsolódik a csapatmunkába
Képes elvégezni a csapatban rá bízott feladatokat
Kritikusan elemzi és értékeli saját és társai tevékenységét
Előadja a csapatmunka eredményeit

Azonosítja egy termelési/szolgáltatásnyújtási folyamat lépéseit
Meghatározza a pazarlásokat a termelési/szolgáltatásnyújtási folyamatban
Javaslatokat fogalmaz meg a folyamat fejlesztésére

Termeléstervezési és ütemezési számításokat végez


Attitűd:
Belátja a termelési stratégia összetettségét és összefüggését a vállalati stratégiával, illetve más funkcionális stratégiákkal (pl. innovációs)
Tisztában van az innováció fontosságával és törekszik az innovatív szemléletmód érvényesítésére.
Törekszik a közös véleményalkotásban való részvételre
Önkritikus saját munkájával szemben
Igénye van a termelési/szolgáltatásnyújtási folyamatok fejlesztésére


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: