November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NBK06M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Beszerzés
A tantárgy neve (angolul):Purchasing
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Félévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Vörösmarty Gyöngyike

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy megismertesse a beszerzés vállalati működésben játszott szerepét és feladatait illetve a beszerzéssel kapcsolatos alapvető fogalmakat és módszertant. Olyan ismereteket szeretnénk átadni, melyek alapvetőek a beszerzési területen dolgozóknak és a logisztikai területeken elhelyezkedők számára is hasznos tudást jelentenek. A félév során a következő témák kerülnek tárgyalásra:
- Beszerzés fejlődése, szerepe a vállalati működésben
- Beszerzési területek és sajátosságaik
- Beszerzés szervezeti kérdései
- Beszerzési stratégia
- A piac
- Beszerzés kategóriák, beszállító-szegmentáció és eszközei
A tárgy céljai között szerepel a szakirodalom-feldolgozással kapcsolatos készségek, képességek fejlesztése is, amelyek egyrészt a szakdolgozat elkészítéséhez, másrészt a szakmai ismeretek fejlesztéséhez, a szakmai elemzési, értékelési, érvelési készséges fejlesztéséhez elengedhetetlenek.

A fenntarthatóság szempontjai:
A fenntarthatóság fontossága az ellátási láncok működésében alapvető fontosságú. A beszerzés feladata úgy alakítani a beszállítói kapcsolatokat, hogy a folyamatok összessége figyelembe vegye a környezeti és társadalmi hatásokat.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
• Áttekintéssel rendelkezik a beszerzés fejlődésének fő fázisairól, a beszerzés vállalati működésben játszott szerepéről
• Érti a központosított beszerzés fogalmát, a beszerzési területek (direkt és indirekt beszerzés) sajátosságait
• Ismeri a beszerzés vállalati struktúrán belül elfoglalt helyét és az azt befolyásoló tényezőket.
• Érti a vállalati működés és a beszerzés szervezeti elhelyezésének, tagolásának összefüggéseit, valamint a centralizált, decentralizált beszerzés fogalmát, tisztában van a szervezetkialakítás befolyásoló tényezőivel, a különböző centralizáltságú megoldások előnyeivel és hátrányaival
• Ismeri a beszerzési STO struktúra fogalmait, az egyes szintek feladatait
• Tisztában van a beszerzési stratégia, mint funkcionális stratégia tartalmával, érti kapcsolódását a vállalati stratégiához
• Összefüggéseiben értelmezi a beszerzési és beszállítói portfólió elemzés és a beszerzési piackutatás módszereit
• Tisztában van a piac, piacelemzés fogalmával, közgazdasági alapjaival, ismeri a kockázat fogalmát
• Áttekintéssel rendelkezik a beszerzési helyzetek kezeléséhez alkalmazható eszközökről


Képesség:
• Képes bekapcsolódni a beszerzési feladatokkal kapcsolatos tevékenységekbe
• Képes összehasonlítani a beszerzési feladatokra vonatkozó megoldásokat, megfogalmazni azok jellemzőit
• Képes szakmai problémák szakirodalmi források alapján való strukturált feldolgozására
• Összehasonlít objektíven különböző megközelítéseket, következtetéseket von le
• Képes absztrakt gondolkodásra a beszerzéssel kapcsolatosan és az elméleti ismereteket gyakorlati példákkal támasztani
• Elemzi a beszerzési piacot és a beszerzési helyzeteket, beszerzési kockázatokat
• Támaszkodva a beszerzési piacelemzésre és a beszerzési és beszállítói portfólió-elemzésre elemzésére eszközöket rendel


Attitűd:
• Belátja a beszerzés vállalaton belüli és ellátási lánc szintű jelentőségét.
• Nyitott a beszerzés stratégiai szintű értelmezésére
• Nyitott a különböző beszerzési stratégiákhoz és beszerzési helyzetekhez kapcsolódó üzleti megoldások iránt
• Törekszik az objektív és szisztematikus elemzésre


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: