Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Az intézet története

TÖRTÉNET: OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI HAGYOMÁNYOK

Egyetemünkön immár több évtizedes hagyományai vannak a szociológiai oktatásnak és kutatásnak. Az 1960-as évek végén indult el a (gazdaság)szociológia tárgy önálló művelése, Hegedűs András, Nemes Ferenc és Szelényi Iván közreműködésével, kutatócsoport formájában. A hetvenes években a szociológia és néhány szakszociológia tantárgy fokozatosan beépült a közgazdászképzésbe. A nyolcvanas évek elején alakult meg a Szociológia Tanszék, Gazsó Ferenc, majd ezt követően Andorka Rudolf vezetésével, aki később az egyetem rektora lett. Ebben az időben a szociológiát már nem pusztán tantárgyi keretekben, hanem "másodszakként" is lehetett tanulni. A tanszék profiljának kialakításában meghatározó szerepet játszott Bertalan László és Csontos László. A nyolcvanas évek végén az egyetem átalakulása során megváltozott a kari szerkezet: létrejött az önálló Társadalomtudományi Kar. A Szociológia és Szociálpolitika Tanszék az új kar egyik meghatározó egységeként a szociológus-közgazdász és szociálpolitikus-közgazdász szakok formájában kínálta programjait az érdeklődő hallgatóknak. Időközben egyre több hazai és nemzetközi kutatási programba kapcsolódtak be kollégáink, mindenekelőtt társadalomszerkezeti, gazdaságszociológiai és szociálpolitikai témakörökben.

A kilencvenes évek elejétől 2004-ig a tanszéket Lengyel György vezette. Ebben az időszakban indult a Ph.D-képzés: először az ELTE Szociológiai Intézetével közösen, majd önálló Szociológiai Doktori Iskola keretei között, Lengyel György programigazgató irányítása mellett. Majd 2001-ben sikeresen akkreditáltuk az ötéves szociológia szakot, s 2006-ban adtuk ki először az okleveles szociológus diplomát. 2002-től a szociológiát szakpárban (kommunikáció-szociológia) is fel lehet venni. A NÉPSZABADSÁG felsőoktatási rangsora szerint 2005-ben a mi szociológia szakunk a legnépszerűbb Magyarországon (megelőzve az ELTE és a Pécsi Tudományegyetem szociológia szakját).

A hagyományos, közgazdaságtani alapképzésre épülő szakjaink oktatása során igyekeztünk kihasználni azt a versenyelőnyünket, hogy széles körű ökonómiai és módszertani (matematikai és statisztikai) alapokra támaszkodhatunk a szociológia és szociálpolitika szakképzésben. Az elmúlt két évtizedben évfolyamonként átlagosan hatvan fő szerzett diplomát, s a munkaerőpiac visszaigazolta ennek a képzési formának az előnyeit: végzett hallgatóink jól el tudtak helyezkedni közvélemény-kutatási, szervezetelemzési, gazdaságelemzési, szociálpolitikai területeken. A kutatói pálya iránt elkötelezettek pedig a doktori iskolában folytatták tanulmányaikat. Az ötéves, társadalomtudományi alapképzésre épülő szociológia kommunikáció-szociológia szak kidolgozása során is próbáltuk megőrizni a "közgázos" szociológia sajátosságait: ugyan több idő jut a szociológiaelméletre, a különböző szakszociológiákra, a kommunikációs szaktárgyakra, a többi társadalomtudományi diszciplínára, de a módszertani-közgazdasági alapokra itt is hangsúlyt fektetünk. Képzésünk az alkalmazható szociológiai szaktudást, az alkalmazható módszertani felkészültséget és az idegen nyelvű szakmai kommunikációt helyezi előtérbe. Tapasztalataink szerint ez a törekvésünk találkozik hallgatóink szociális érzékenységével, nyitottságával, társadalmi problémák megoldása iránti elkötelezettségével, toleranciájával, empatikus készségével. Mindezen készségek fejlesztésére szintén kiemelt figyelmet fordítunk.

 

SZERVEZET ÉS SZEMÉLYEK: ALKALMAZKODÁS A KIHÍVÁSOKHOZ

2005-ben a tanszék Szociológia és Társadalompolitika Intézetté alakult Szántó Zoltán vezetésével. Az intézetigazgató-helyettesi feladatokat Czakó Ágnes látja el. Az intézet tanulmányi titkárságát (Fővám tér 8. 131. szoba) Camarané Balogh Erzsébet vezeti, előadók: Fodor Györgyné, Gedó Krisztina, Skorán Éva.

Az intézet belső tagolódásában megjelentek a hagyományos kutatási-oktatási profilok:

 • Gazdaság- és Szervezetszociológia Központ, Nagy Beáta, egyetemi docens vezetésével. Munkatársak: Czakó Ágnes, egyetemi docens, Gál Róbert Iván, egyetemi magántanár, Helmich Dezső, ny. egyetemi adjunktus, Inzelt Annamária, ny. egyetemi docens, Juhász Pál, tudományos főmunkatárs, Kuczi Tibor, egyetemi tanár, Lengyel György, egyetemi tanár, Letenyei László, egyetemi adjunktus, Szántó Zoltán, egyetemi docens, Tóth István János, egyetemi magántanár, Tóth Lilla, tudományos munkatárs.
 • Társadalomszerkezet és Társadalompolitika Központ, Elekes Zsuzsanna, egyetemi docens vezetésével. Munkatársak: Gazsó Ferenc, professor emeritus, Hadas Miklós, egyetemi tanár, Hegedűs József, tudományos munkatárs, Hrubos Ildikó, egyetemi tanár, rektorhelyettes, Ladányi János, egyetemi tanár, Tóth István György, egyetemi magántanár.
 • Társadalomkutatás Módszerei Központ, Bartus Tamás, egyetemi docens vezetésével. Munkatársak: Futó Péter, tudományos munkatárs, Hegedűs Rita, egyetemi adjunktus, Moksony Ferenc, egyetemi tanár, Takács Károly, egyetemi adjunktus, Újvári Márta, egyetemi docens, Varga István, egyetemi docens, Vicsek Lilla, tudományos munkatárs.

Emellett hét önálló kutatóközpont tartozik az intézethez:

 • Alkalmazott Társadalomkutató Központ (TÁRKI), Tóth István György vezetésével.
 • Empirikus Társadalomkutató Központ, Lengyel György vezetésével.
 • Gazdaságantropológiai Kutatóközpont, Letenyei László vezetésével.
 • Innovációs kutatóközpont, Inzelt Annamária vezetésével.
 • Közvéleménykutatás Központ (SZONDA IPSOS), Závecz Tibor vezetésével.
 • Szociális, Területi és Etnikai Konfliktusok Kutatóközpont, Ladányi János vezetésével.
 • Társadalmi Nem és Kultúra Kutatóközpont, Hadas Miklós és Nagy Beáta vezetésével.

Előtérbe került az idegen nyelven történő oktatás, önálló szervezeti egység lett az

 • Idegen nyelvű oktatási és társadalomtudományi szaknyelvi központ, Galibáné Havril Ágnes, egyetemi adjunktus vezetésével. Munkatársak: Bajkó István, egyetemi docens, Géró Györgyi, egyetemi adjunktus, Tefner Zoltán, egyetemi docens.


PERSPEKTÍVÁK: MEGÚJULÓ OKTATÁS ÉS NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK

2006 szeptemberében intézetünkben elindulnak a Bologna-konform képzések: társadalmi tanulmányok (BA) és szociológia (BA) alapképzési szakokon.
A társadalmi tanulmányok alapképzési szak (BA) képzési célja olyan társadalomtudományi tanulmányok alapszakos szakelőadók képzése, akik tájékozottak a társadalomtudományok elméleti és módszertani alapjaiban, elsajátítják a társadalomkutatások készségeit. Alkalmasak arra, hogy kutatásszervezőként, tudományos segédmunkatársként tevékenykedjenek, illetve közigazgatási, tájékoztatási, közművelődési intézményekben, politikai és közéleti szervezetekben, valamint humánpolitikai területen helyezkedjenek el. Képesek elemzési feladatok megoldására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a társadalomtudományi tanulmányok alapszakos szakelőadók képesek:

 • a társadalom működési szabályszerűségeinek felismerésére és rendszerszerű értelmezésére,
 • a társadalmilag kedvezőtlen helyzeteket létrehozó okok feltárására;
 • módszertani ismereteik alapján adatok gyűjtésére, rendszerezésére, alapszintű adatelemzések készítésére;
 • társadalmi jelenségek sokoldalú (komplex társadalomtudományi) megközelítésére és értelmezésére;
 • idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeivel hatékony kommunikációra;
 • kapcsolatteremtésre, kreativitásra és kooperációra a problémák kezelésében, az egyének, közösségeik és az önkormányzati-állami intézmények között.

A szociológia alapképzési szak (BA) képzési célja olyan szociológia alapszakos szakelőadók képzése, akik a megszerzett szociológiai alapismereteik birtokában segíthetik a tudásalapú információs társadalom megvalósulását, az életminőség javulását, az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, a társadalmi demokrácia kiteljesítését, valamint a szociális integráció erősítését. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a szociológia alapszakos szakelőadók képesek:

 • a strukturális és regionális egyenlőtlenségek szociológiai okainak ismeretében a társadalmi egyenlőtlenségek feltárására, elemzésére;
 • az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését célzó programok kidolgozásában való közreműködésre;
 • a társadalmi hatású döntések szociológiai előkészítésére;
 • a társadalmi integráció erősítését, különösen a romák társadalmi integrációját szolgáló komplex programok kidolgozásához és megvalósításához szükséges szociológiai megközelítésmód érvényesítésére;
 • a társadalmi demokrácia kiteljesedésének elősegítésére, civil szerveződések előmozdítására; a szociológiailag releváns információk gyűjtésére, feldolgozására, a legkorszerűbb informatikai eljárások alkalmazására;
 • az Európai Unió polgáraira jellemző életminőség objektív és szubjektív feltételeinek megvalósításában való közreműködésre.

Intézetünk egyre több nemzetközi kutatási pályázatban vesz részt, számos EU-projekt zajlik a kollégák vezetésével és közreműködésével. Intézetünk aktívan részt vesz a Joint European Master in Comparative Local Development nemzetközi oktatási programban, mely az ERASMUS MUNDUS pályázat támogatásával zajlik. Hallgatóinknak tanulmányaik során lehetőségük van az ERASMUS program keretében külföldi csereprogramokban való féléves külföldi részképzésre, többek között Németországban, Finnországban, Hollandiában, Olaszországban, Szlovéniában és Angliában.

Nem titkolt célunk, hogy hallgatóinknak egyetemi éveik alatt lehetőségük legyen közvetlenebb kapcsolatot kialakítani oktatóikkal. Erre nem pusztán az előadásokon és szemináriumokon, hanem kutatási feladatokba történő bekapcsolódás során, valamint egyéb fórumokon (Szociológus-klub, Antropológiai filmvetítések, tanulmányi verseny, TDK, kirándulások) is kínálunk alkalmat. Igyekszünk mi is megismerni hallgatóinkat, segítséget kínálva tehetségük kibontakoztatásában. Büszkék vagyunk sikeres tudományos diákköri munkáikra, kiváló diplomamunkáikra, publikációikra. Szeretnénk, ha szakgazda intézetüket olyan szakmai műhelynek tekintenék, amely mindig nyitva áll, s ahova bizalommal fordulhatnak problémáikkal.

Szántó Zoltán
intézetigazgató


Utolsó frissítés: 2018.11.30.