November - 2014
H K S C P S V
  02
03 04
05
06 07 08 09
10 11 12
13
14 15 16
17
18 19
20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
szerda, 2014. november 05.
14:00 - Mezőgazdasági termék és élelmiszer-minőségrendszerek
A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Kertészeti Gazdaságtan Tanszéke és a Magyar Védjegy Egyesület tisztelettel meghívja Önt 2014. november 5-én (szerdán) 14.00 órak...
csütörtök, 2014. november 13.
10:00 - Meghívó Bálint János nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Bálint János "A fejes káposzta fajta-tulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában" című PhD doktori értekezé...
hétfõ, 2014. november 17.
14:00 - Meghívó Hegyi Ferenc nyilvános PhD-védésére 20141117 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Hegyi Ferenc "Lactobacillusok vizsgálata továbbfejlesztett kolorimetriás módszerrel" című PhD értekez...
csütörtök, 2014. november 20.
10:00 - Rezisztens Zamatalma - hazai fajták hazai termelése
A Gyümölcstermő Növények Tanszék tisztelettel meghívja Önt 2014. november 20-án de. 10 órakor a Budai Campus tanácstermében tartandó Rezisztens Zamatalma - hazai fajták hazai terme...
péntek, 2014. november 21.
08:30 - Meghívó Albert Zsolt nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Albert Zsolt "Alma és paprika exokarpiumok szöveti és molekuláris biológiai jellemzése különböző fejlettségi állapotokban és a táro...
10:00 - Meghívó Hajdú Zsuzsanna nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Hajdú Zsuzsanna "A kertészeti növényeken károsító fitofág atkák populáció szabályozásának környezetbarát lehetőségei" című PhD dokt...
hétfõ, 2014. november 24.
10:00 - Meghívó Csóka Mariann PhD-védésére 20141124 10:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Csóka Mariann "Fűszerpaprika őrlemények szín-és illattulajdonságainak vizsgálata" című PhD értekezésé...

A Budapesti Corvinus Egyetem a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társasággal együttműködve indítja

BESZERZÉSI MENEDZSMENT

szakirányú továbbképzését

A PROGRAM CÉLJA

A hazai vállalati gyakorlatban az ellátási lánc szemléletének erősödésével egyre jelentősebb szerepet töltenek be a modern beszerzési szervezetek. A vállalati igények kielégítésére ezért fontos a korszerű szemlélettel, széleskörű szakmai ismeretekkel és jó képességekkel rendelkező beszerzési szakembergárda képzése.

A Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzés, melynek célja olyan vállalati gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalatokkal, vagy újonnan erre a területre kerülve szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat, szélesítve a résztvevők tudását a beszerzés környezetére (igénylők, beszállítók, vállalati folyamatok) vonatkozó ismeretek tárgyalásával. A képzés szakmai tartalmában és oktatói hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti alapokra építsen, és a nemzetközileg elfogadott ismeretanyagról is adjon átfogó tudást.

A KÉPZÉSI PROGRAM

A képzés óraszáma: 264 óra

A képzés elvégzéséhez szükséges átfutási idő: 2 félév

Képzési napok: péntekenként (13:10-19:30)

Jelentkezési feltételek:

A képzésben a gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási és társadalomtudomány, műszaki és orvosi képzési területen szerzett alapszintű oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, akik legalább kétéves munkaviszonnyal rendelkeznek beszerzési területen, valamint a felvételi elbeszélgetésen megfelelnek (a felvételi bizottság a jelölt általános szakmai képzettsége, felkészültsége alapján dönt a felvételről).

A képzés kezdete: 2014. szeptember 6.

Költségtérítési díj *:

I. –II. félév: 365.000,-Ft/félév

*a költségtérítési díj a 2014-ben indítandó képzésre vonatkozik.

Képzési helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • valamennyi vizsga letétele,
  • és elfogadott diplomaprojekt.

A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a diplomaprojekt megvédéséből áll.

A diploma megszerzésének feltétele: államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése:

  • Közgazdász végzettség esetén: Szakközgazdász beszerzési menedzsment szakon
  • Nem közgazdász végzettség esetén: Beszerzési menedzser

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 1.

JELENTKEZÉS

A jelentkezés az alábbi anyagok postai úton az MLBKT Titkárságára történő beküldésével (1061 Budapest, Király u. 12.) történik:

  • kitöltött jelentkezési lap
  • érettségi bizonyítvány másolat
  • felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél másolata
  • nyelvvizsga bizonyítvány másolat (nem a jelentkezés feltétele)
  • 2 db igazolványkép
  • 2 év munkaviszony igazolása

Letölthető jelentkezési lap

Amennyiben kérdése van, kérem keresse az MLBKT TITKÁRSÁGÁT az alábbi elérhetőségek egyikén:

MLBKT TITKÁRSÁG:

1061 Budapest, Király u. 12.
Tel/Fax: 06-1/267-8740, 06-1/267-9619
Email: Csepely Krisztina: krisztina.csepely(kukac)logisztika.hu
masoddiploma.logisztika.hu

TÁRGYSTRUKTÚRA

Vállalati stratégia

A tantárgy a vállalati stratégia kidolgozásával és megvalósításával foglalkozik. Ízelítőt nyújt a stratégiai menedzsment megközelítéseiből és módszereiből, valamint bemutatja a vállalati stratégia sikeres kialakításának eszközeit. Tárgyalja a következő témákat: a vállalat alapvető célja és küldetése, a vállalati működés stratégiai alapjai, a stratégia tartalma, kialakítása, a stratégiai tervezés folyamata, a működési kör, versenyhelyzet vizsgálata, szektorelemzés, a működés erősségei és gyengeségei, fontosabb stratégiatípusok, stratégiai menedzsment, választható stratégiák értékelése, megvalósítás és visszacsatolás, a vállalat tervrendszere, az összvállalati, üzletági és funkcionális stratégiák kapcsolata.

Gazdasági jog

A tantárgy célja olyan jogi ismeretek nyújtása, amely érintve a versenyjog, munkajog, polgárjog és társasági jog területeit, alapot nyújt a beszerzési jog tantárgy ismereteinek elsajátításához.

Döntéselméleti kérdések a beszerzésben

A tantárgy célja a beszerzők döntési szituációkban való hatékony közreműködésre történő felkészítése, a döntési mechanizmusok törvényszerűségeinek, a döntési helyzetek jellemzőinek bemutatásával. A tárgy foglalkozik olyan kérdésekkel, mint a problémamegoldás rendszerszemléletű elmélete, bizonytalanság, komplexitás és időtényező a problémamegoldásban, a döntés folyamata, a problémák típusa, a jól, illetve rosszul strukturált döntések, döntéselméleti felfogásmódok, irányzatok, döntéselméleti rendezőmodellek, a döntések racionalitása és etikája, a hasznosságelmélet és a formális racionalitás, az önérdek motívumának vizsgálata. A döntéselmélet módszertana. Kvantitatív módszerek: valószínűségelmélet, többszempontos döntési módszerek elmélete, bizonytalanságot csökkentő módszerek, játékelmélet.

Üzleti teljesítménymenedzsment

A tárgy célja az üzleti teljesítmény és ehhez kapcsolódóan az üzleti kapcsolatok értékelését, menedzselését, fejlesztését támogató szemléletmód és eszközök megismertetése, alkalmazása. Az ellátási láncokban, üzleti hálózatokban működő vállalatok üzleti (partner)kapcsolatainak elemzésére és menedzselésére alkalmas megközelítések áttekintése, a vevő-szállító kapcsolatok illetve a kapcsolati portfolió elemzése mellett a szélesebb – s egyre hangsúlyosabb – környezeti és társadalmi kapcsolatok hatásaival is foglalkozunk a félév során, alkalmazzuk az átfogó, több szempontú teljesítménymenedzsment megközelítéseket.

Beszerzési alapismeretek

A tantárgy oktatási célja, hogy áttekintse a beszerzés vállalati működésben játszott szerepét, a vállalati szervezeti egységekkel való kapcsolatát. A tantárgy keretében a következő témakörök tárgyalására kerül sor: a beszerzés helye és szerepe a vállalati működésben, szervezeti megoldások, a beszerzés humánaspektusai, a beszerzés tervezése, a beszerzés információs rendszere, beszerzési stratégia.

Ellátási folyamatok elemzése

A tantárgy célja a főként direkt beszerzéshez kapcsolódó készletgazdálkodási és termeléstervezési fogalmak és alapvető módszertan megismertetése. A tantárgy során a hallgatók ismereteket szereznek az optimális beszerzési tételnagyságok megállapításának szempontjairól és módszereiről, a készletstruktúra vizsgálatára használt eszközökről, a termeléstervezés hierarchikus rendszeréről, az anyagszükséglet-számítás metodikájáról.

Beszerzési stratégia

A tantárgy oktatási célja bemutatni azokat beszerzési feladatokat, amelyek segítségével a beszállítói kör és a beszállítói kapcsolatok áttekinthetőek, irányíthatóak és fejleszthetőek. A tantárgy foglalkozik a beszállítói stratégia tartalmi és módszertani kérdéseivel, a beszerzési piacok elemzésével, a kockázatelemzésekkel, a beszállítói kapcsolatok kezelésének a fontosabb eszközeivel, a versenyeztetés illetve a kooperatív beszerzés eszközeivel, a szállítói bázis fejlesztésével valamint a különböző speciális beszerzésekhez (szolgáltatás, beruházás) kapcsolódó ismeretekkel. A tárgy foglalkozik tárgyalástechnikai alapismeretekkel és készségfejlesztéssel is.

Beszerzés operatív kérdései

A tantárgy oktatási célja áttekinteni azokat a módszereket és feladatokat, amelyek segítséget nyújtanak a beszerzés operatív és bizonyos taktikai feladatainak elvégzésében valamint az ellátás lebonyolításában. A tantárgy olyan témakörökkel foglalkozik, mint a beszerzési folyamat adminisztrációs kérdései, a versenyeztetés adminisztrációs feladatai, a beszállító minősítés, projektmenedzsment technikák.

Beszerzési jog

A beszerzéshez kötött jogi ismeretek a kötelmi jogi alapjaival ismertetik meg a hallgatót. A szerződéses viszonyok kezelése, a szerződés tartalmi elemein túl képezi részét a tananyagnak, beleértve pl. a szerződést biztosító mellékkötelezettségek széles tárházát, azaz a minél sikeresebb teljesítés érdekében használható jogi megoldásokat, valamint a teljesítés kikényszerítésével, jogorvoslattal kapcsolatos kérdéseket. A nemzetköz jogi alapok a határon átnyúló szerződéses viszonyok kezeléséhez nyújtanak segítséget. A közbeszerzés eljárásainak, közösségi és nemzeti eljárásrendjeinek bemutatását célozza. A beszerzés tevékenységében felmerülő informatikai jogi kérdések például a távollévők között kötendő szerződéses viszonyok, az elektronikus aláírás és archiválás problémaköreit ismertetik.

Teljesítménymérés a beszerzésben

A tárgy célja a beszerzés területén dolgozó szakemberek munkáját támogató kontrolling és teljesítménymérés, teljesítménymenedzsment eszköztár megismertetése, a döntéstámogató információkkal szembeni elvárások megértése, a döntéshozók munkáját támogató teljesítménymutatók, költséggazdálkodási, minőségmenedzsment és teljesítménymérési módszerek megismertetése és alkalmazása.

Beszerzés informatikai támogatása

Az ellátási lánc informatikai eszközökkel történő támogatása mind az integrált vállalati rendszerek világát, mind az olyan megoldások, technikák bemutatását érinti, mellyel munkájuk során a hallgatók a későbbiekben találkozhatnak. A tantárgy kiemelten tárgyalja az elektronikus beszerzésekhez kötődő megoldásokat. Az elektronikus katalógusok, az RFID, GPS illetőleg az integrált vállalatirányítási rendszerek gyakorlatorientált bemutatása esettanulmányok, csoportmunka alkalmazásával az informatika lehetőségeinek széles eszközárának megismerésére, nyitottabb gondolkodásmódra ösztönzi a hallgatókat. A kapcsolódó területek, mint például az informatikai jog alapjainak bemutatása biztosít keretet a tárgy megértéséhez.

Termelés és szolgáltatás menedzsment

A tárgy áttekintést nyújt a termelési és szolgáltatási rendszerek kialakításának alapvető típusairól és működtetésének főbb kérdéseiről. A tárgy kiemelten tárgyalja a következő kérdéseket: a termelés és a szolgáltatási folyamatok sajátosságai, különbségek és hasonlóságok, csoportosításuk, a termelési és szolgáltatási stratégia egyes kérdései, kapcsolódási pontok a beszerzési és a logisztikai funkcióval, a termelési folyamat elemzése (kapacitásszámítás, folyamatelemzés), lean management elveiről, a projektek irányításának sajátos követelményeiről és technikáiról.

Logisztikai szolgáltatások menedzsmentje

A tárgy célja, hogy megismertesse az egyes logisztikai szolgáltatási területeket (raktározás, csomagolás, fuvarozás, szállítmányozás, vám, biztosítás, stb.) és a beszerzési folyamatok szempontjából segítségét adjon a felmerülő problémák megoldásához, a logisztikai szolgáltatóval való sikeres kapcsolattartáshoz, különös tekintettel a globális logisztikai megoldásokra.

Utolsó frissítés: 2014.07.21.